This page was last modified on 10 June 2015, at 07:50.

Polska:Wprowadzenie

Z Eurydice

 

News Feed Polska

Wprowadzenie

Polski system edukacji przeszedł od czasów transformacji ustrojowej (upadku systemu komunistycznego) w 1989 r. głębokie zmiany dotyczące zarówno podstawy programowej, jak też struktury, organizacji i zarządzania. W wyniku przemian wykształciły się jego charakterystyczne cechy:

 • połączenie elementów centralizacji (za co poprzez regulacje prawne odpowiada Minister Edukacji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i decentralizacji administrowania placówkami edukacyjnymi (za co odpowiadają jednostki samorządu terytorialnego);
 • system zewnętrznych egzaminów przeprowadzanych na zakończenie każdego etapu edukacji szkolnej. Udział w egzaminie jest obowiązkowy dla ukończenia nauki w szkole podstawowej i średniej I stopnia, nie jest zaś obowiązkowy dla uczniów w szkołach średnich II stopnia, jednak absolwenci tych szkół muszą zdać zewnętrzny egzamin maturalny, by kontynuować naukę na poziomie wyższym;
 • specyficzna pozycja zawodowa nauczyciela. Regulowana jest ona przez osobną ustawę (Kartę Nauczyciela), określającą zasady zatrudniania, wynagradzania, zwalniania nauczycieli oraz ścieżkę awansu zawodowego;
 • dominacja szkolnictwa publicznego nad prywatnym. W edukacji szkolnej liczba publicznych placówek edukacyjnych i uczniów uczęszczających do nich znacząco przeważa nad liczbą szkół niepublicznych i ich uczniów. W szkolnictwie wyższym również zdecydowana większość studentów studiuje na uczelniach publicznych.

Etapy edukacji

Kształcenie obowiązkowe trwa w Polsce 10 lat i obejmuje ostatni rok edukacji przedszkolnej, 6-letnią szkołę podstawową oraz 3-letnie gimnazjum.

W polskim systemie edukacji oddzielono obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Obowiązek szkolny (tj. obowiązek uczęszczania do szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej I stopnia) dotyczy dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Obowiązek nauki odnosi się do młodzieży w wieku 16-18 lat i może być realizowany w formie szkolnej (nauka w szkole ponadpodstawowej II stopnia) lub pozaszkolnej (realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy).

Kolejne etapy edukacji to:

 • Wczesna edukacja i opieka– składają się z dwóch etapów, dla dzieci w wieku 0-3 lata i 3-5 lat. Dla każdego z etapów przewidziano inne instytucje: żłobki i kluby dziecięce (dzieci w wieku 0-3 lata) oraz przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne (dzieci w wieku 3-5 lat). Uczęszczanie do żłobka jest nieobowiązkowe. Żłobki nie są częścią systemu edukacji, podlegają Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Edukacja przedszkolna jest nieobowiązkowa dla dzieci w wieku 3-4 lata i obowiązkowa dla 5-latków. Od września 2015 r. każdy 4-latek ma prawo do miejsca w przedszkolu.
 • Szkolnictwo podstawowe – nauka jest realizowana w 6-letnich obowiązkowych szkołach podstawowych. Do roku szkolnego 2013/2014 naukę w szkole podstawowej rozpoczynały dzieci 7-letnie. Od roku szkolnego 2014/2015 wiek rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej został stopniowo obniżony do 6 lat, ale w pierwszym roku zmiana będzie wprowadzona stopniowo, tj. obowiązkową naukę w szkole podstawowej rozpoczynają wówczas tylko dzieci 6-letnie urodzone w pierwszej połowie roku, a pozostałe dzieci – w następnym roku szkolnym. Poczynając od września 2015 (roku szkolny 2015/2016) wszystkie dzieci 6-letnie będą już obowiązkowo zaczynaćają naukę w szkole podstawowej. Szkołę podstawową kończą obecnie dzieci 13-letnie, po wprowadzeniu reformy (od roku szkolnego 2019/2020) będą to 12-latki. Na zakończenie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin zewnętrzny, który nie ma charakteru selekcyjnego, a jedynie informacyjny.
 • Szkolnictwo średnie I stopnia – realizowane jest w obowiązkowych 3-letnich gimnazjach. Obecnie uczęszcza do nich młodzież w wieku 13-16 lat. Ze względu na obniżenie wieku rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, naukę w gimnazjum rozpoczną 12-latki (w roku 2020/2021) i zakończą ją jako 15-latki. Na zakończenie gimnazjum przeprowadza się egzamin zewnętrzny, którego wyniki wpływają mają wpływ na rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych.
 • Szkolnictwo średnie II stopnia – obejmuje 3-letnie licea ogólnokształcące, 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe i 4-letnie technika. Do szkół średnich uczęszcza młodzież w wieku 16-19 lat (16-20 lat w przypadku technikum). Zdecydowana większość absolwentów gimnazjum kontynuuje naukę w szkołach średnich II stopnia, choć nie jest ona obowiązkowa (na uczniach uczniowie podlegają ciąży jedynie obowiązekowi nauki). Reforma obniżająca wiek rozpoczęcia edukacji wpłynie też na wiek uczniów na tym poziomie edukacji (tj. obniży go do 15-18/19 lat). Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum mogą w trakcie trwania nauki lub po jej ukończeniu przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Uczniowie liceum ogólnokształcącego i technikum mogą po ukończeniu szkoły przystąpić do zewnętrznego egzaminu maturalnego. Umożliwia on uzyskanie świadectwa maturalnego, a jego posiadanie stanowi warunek wstępu na studia wyższe.
 • Szkolnictwo policealne – zaliczane jest w polskim systemie edukacyjnym do szkolnictwa na poziomie średnim. Szkoły policealne są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie średnie ogólne, pozwalają na uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. Nauka w szkole policealnej trwa od 1 roku do 2,5 lat. Takie same egzaminy zawodowe co uczniowie szkół policealnych zdają też uczniowie zasadniczych szkół zawodowych oraz techników.
 • Szkolnictwo wyższe – programy kształcenia są realizowane jest przez uczelnie akademickie i uczelnie zawodowe. Oba typy uczelni prowadzą studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, natomiast jedynie uczelnie akademickie prowadzą studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i mają uprawnienia do nadawania tytułu doktora. Studia mogą mieć dwie podstawowe formy organizacyjne: stacjonarną i niestacjonarną. Czas trwania studiów pierwszego stopnia to 3-4 lata w przypadku licencjata i 3,5 - 4 lata w przypadku inżyniera. Posiadanie tytułu licencjata lub inżyniera uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia. Studia drugiego stopnia trwają od 1,5 roku do 2 lat w zależności od kierunku studiów. Studia na wybranych kierunkach są prowadzone jako jednolite studia magisterskie. Trwają one 4-6 lat. Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie kończą się egzaminem dyplomowym, po zdaniu którego studenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych. Posiadanie tytułu magistra uprawnia do wykonywania danego zawodu i umożliwia wstęp na studia doktoranckie prowadzone w uczelniach i placówkach naukowo-badawczych, trwające od 3 do 4 lat.
 • Ponadto w polskim systemie oświaty (poza systemem szkolnictwa wyższego) funkcjonują kolegia: kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych oraz kolegia pracowników służb społecznych. Umożliwiają one absolwentom zdanie egzaminu i uzyskanie tytułu licencjata na uczelni wyższej. Obecnie kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych są wygaszane, przestaną istnieć od września 2016.
 • Kształcenie dorosłych – obejmuje uzupełnienie przez dorosłych wykształcenia szkolnego na poziomie podstawowym i średnim, a także uzyskiwanie i uzupełnianie kwalifikacji i umiejętności dla celów zawodowych i osobistych. Odbywa się w dwóch formach (szkolnej i pozaszkolnej) w placówkach kształcenia ustawicznego i praktycznego, w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz w ramach studiów podyplomowych w szkołach wyższych. Oprócz tego istnieje system szkolenia osób bezrobotnych oraz niektórych kategorii osób poszukujących pracy.

Administracja i zarządzanie

System oświaty w Polsce jest centralnie zarządzany przez Ministra Edukacji Narodowej. Administrowanie szkołami (zarówno podstawowymi i średnimi) jest zdecentralizowane. Poszczególne rodzaje jednostek samorządu terytorialnego zarządzają różnymi typami szkół:

 • Gmina zarządza przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami;
 • Powiat zarządza szkołami średnimi II stopnia;
 • Województwo zarządza placówkami o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

Nadzór nad szkołami pełni Minister Edukacji Narodowej oraz regionalni kuratorzy oświaty.

Uczelnie wyższe stanowią oddzielny system szkolnictwa wyższego, regulowany centralnie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto istnieją również instytucje pełniące funkcje doradcze i konsultacyjne. Poszczególne szkoły wyższe są natomiast autonomiczne, co oznacza, że samodzielnie regulują kwestie związane z nauką i swoje sprawy wewnętrzne.

Kształcenia i szkolenie dorosłych nie jest regulowane odrębną ustawą. Przepisy regulujące system oświaty oraz system szkolnictwa wyższego dotyczą także kształcenia i szkolenia dorosłych, ale obejmują jedynie kształcenie i szkolenie dorosłych w szkołach i placówkach systemu oświaty i szkolnictwa wyższego.

Dalsze informacje znaleźć można we wprowadzeniu do rozdziału Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna oraz we wprowadzeniach do rozdziałów dotyczących kolejnych poziomów edukacyjnych: Wczesna edukacja i opieka (ECEC), Szkolnictwo Podstawowe, Szkolnictwo Średnie i Policealne, Szkolnictwo Wyższe, Kształcenie dorosłych.

Informacje o pozostałych zagadnieniach związanych z systemem edukacji znaleźć można we wprowadzeniu do następujących rozdziałów: Finansowanie edukacji, Nauczyciele, Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji, Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo, Zapewnienie jakości kształcenia, Mobilność i umiędzynarodowienie.

Informacje o świeżo wprowadzonych i planowanych reformach znaleźć można w rozdziale Aktualne reformy i inicjatywy w polityce edukacyjnej.

EurypediaRozdziały polskiego dossier przedstawiają kompletne i porównywalne informacje o polskim systemie edukacji, ale dodatkowe informacje można również znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Urzędu Statystycznego.PL.png
 


Diagram_key