Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

Uczniowie realizują obowiązek szkolny:

 • w szkole rejonowej,
 • w innej szkole,
 • poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły rejonowej,
 • przez udział w zajęciach rewalidacjo-wychowawczych w szkole (uczniowie z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym),
 • przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych poza szkołą (uczniowie z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym),
 • przez realizację indywidualnego programu w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (uczniowie z upośledzeniem umysłowym z dodatkowymi niepełnosprawnościami),
 • przez uczęszczanie do szkoły przy polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym za granicą,
 • przez uczęszczanie do szkoły za granicą na podstawie dwustronnych umów zawieranych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego,
 • przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego kraju w Polsce,
 • przez uczęszczanie do szkoły w innym kraju.

Uczniowie niepełnosprawni i chorzy, którym trudno byłoby uczęszczać do szkoły, bądź którzy w ogóle nie mogą uczyć się w szkole, mogą otrzymać orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. Orzeczenie takie upoważnia do prowadzenia nauki w domu ucznia lub indywidualnych zajęć w szkole lub placówce. Tygodniowa liczba godzin indywidualnej nauki wynosi w szkole podstawowej:

 • dla klas I-III – 6 do 8 godzin
 • dla klas IV-VI – 8 do 10 godzin.

Uczniowie wybitnie zdolni mogą otrzymać zgodę na indywidualny program lub tok nauczania. Uczniowie tacy uczą się wybranego przedmiotu lub grupy przedmiotów pod kierunkiem wyznaczonego nauczyciela lub pracownika uczelni. System oceniania uczniów przewiduje odpowiednie ocenianie pracy ucznia i podanie jej wyników na świadectwie szkolnym.

Uczniowie mogą realizować obowiązek szkolny poza szkołą, np. uczeni w domu przez rodziców. Musi być to jednak sformalizowane poprzez zawarcie umowy z dyrektorem szkoły rejonowej. Uczniowie ci muszą zdawać odpowiednie egzaminy klasyfikacyjne.

System kształcenia artystycznego

Szkolnictwo artystyczne w Polsce umożliwia szczególnie uzdolnionym artystycznie dzieciom i młodzieży zindywidualizowane kształcenie w poszczególnych dziedzinach sztuki. Tworzy odrębny w stosunku do kształcenia ogólnokształcącego system, za który odpowiada minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zadania ministra wynikające z pełnienia funkcji organu prowadzącego dla części szkół i organu nadzoru dla wszystkich szkół artystycznych realizowane są w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN oraz w Centrum Edukacji Artystycznej.

System kształcenia artystycznego w Polsce tworzą publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne:

• szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie w zakresie przedmiotów artystycznych• szkoły artystyczne realizujące równolegle przedmioty artystyczne i przedmioty ogólnokształcące (wg tej samej podstawy programowej i zasad, jak w szkołach ogólnokształcących)• placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych• bursy - placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

Kształcenie artystyczne można kontynuować w ramach instytucji szkolnictwa wyższego (uczelni artystycznych).

W systemie edukacji artystycznej w Polsce wyróżnia się następujące typy szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego:

- ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia (6-letnia),- ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia (6-letnia), - szkoła muzyczna I stopnia (bez pionu ogólnokształcącego) (4- i 6-letnia),- szkoła muzyczna II stopnia (bez pionu ogólnokształcącego) (4- i 6-letnia)- policealna szkoła muzyczna (2-letnia),- ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych (z pionem ogólnokształcącym) (6-letnia),- liceum plastyczne (z pionem ogólnokształcącym) (4-letnia), - policealna szkoła plastyczna (2-letnia),,- ogólnokształcąca szkoła baletowa (9-letnia, dająca wykształcenie ogólne na poziomie klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego),- szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury (2-letnia),- szkoła sztuki cyrkowej (4-letnia).

Szkoły artystyczne I stopnia nie dają uprawnień zawodowych, natomiast absolwenci szkół artystycznych II stopnia, po zdaniu egzaminu dyplomowego, otrzymują tytuł zawodowy.

W szkołach artystycznych można zdobyć następujące zawody: • muzyk,• plastyk,• tancerz, • aktor scen muzycznych,• aktor cyrkowy,• animator kultury i bibliotekarz.

Ramy prawne funkcjonowania szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego wyznaczają dwie ustawy - o systemie oświaty i Karta Nauczyciela. Z nich wynikają delegacje do szczegółowych uregulowań w rozporządzeniach, zarówno dla ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jak i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Szkoły artystyczne w liczbach, rok szkolny 2013/2014

1. Szkoły artystyczne I stopnia:

- ogólnokształcące – 49 placówek, do których uczęszczało 9,2 tys. uczniów

- realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne – 497 placówek, do których uczęszczało 38,4 tys. uczniów

2. Szkoły artystyczne II stopnia:

- ogólnokształcące – 121 placówek, do których uczęszczało 12,6 tys. uczniów

- realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne – 176 placówek, do których uczęszczało 10,1 tys. uczniów

Źródło: „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014”, GUS, Warszawa 2014