This page was last modified on 1 July 2016, at 13:30.

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

Oprócz współpracy związanej z członkostwem w Unii Europejskiej Polska prowadzi politykę współpracy w dziedzinie edukacji w ramach różnych organizacji międzynarodowych. Najważniejsze z nich to:

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)

Polska jest pełnoprawnym członkiem od 22 listopada 1996 roku. Celem organizacji jest promowanie wzrostu gospodarczego w krajach członkowskich oraz popieranie handlu światowego.

Rada Europy

Polska została przyjęta w poczet członków Rady Europy 26 listopada 1991 roku i dysponuje 12 miejscami w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Głównym celem Rady Europy jest ochrona godności obywateli Europy i dążenie do zapewnienia jedności kontynentu poprzez czuwanie nad przestrzeganiem podstawowych wartości: demokracji, praw człowieka i państwa prawa.

UNESCO

UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury) – organizacja powstała w 1945 roku, a Polska była jednym z 44 państw założycielskich. Obecnie UNESCO zrzesza 186 państw członkowskich. Główne cele UNESCO to utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa poprzez oddziaływanie na sferę wychowania, nauki i kultury poszczególnych członków, wymianę kulturalną i wzajemne poznanie różnych kultur, a także współpracę narodów dla zapewnienia poszanowania sprawiedliwości, praworządności oraz praw człowieka i podstawowych swobód. Zadania te są realizowane poprzez wspieranie rozwoju szkolnictwa i badań naukowych oraz współdziałanie w sferze wymiany kulturalnej.

UNICEF

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) uczestniczy w realizacji sześciu z ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju (Millennium Development Goals - MDG) przyjętych przez ONZ w 2000 r., które bezpośrednio dotyczą dzieci. Działania UNICEF są ukierunkowane szczególnie na cele 2. i 3.  - podstawowa edukacja i równość płci. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyznało UNICEF mandat Rzecznika Ochrony Praw Dzieci, by wspierać realizację podstawowych potrzeb oraz tworzyć warunki do pełnego rozwoju osobowości wszystkich dzieci. Do priorytetów organizacji należą:

  1. Ochrona praw dziecka
  2. Ochrona dzieci przed przemocą, wykorzystywaniem i dyskryminacją
  3. Równy dostęp do edukacji dla dziewcząt i chłopców.
  4. Zapobieganie HIV / AIDS
  5. Wspomaganie rozwoju małego dziecka.

Od 2002 roku Polska została zakwalifikowana przez UNICEF do krajów wysoko rozwiniętych. W związku z tym jednym z podstawowych zadań Polskiego Komitetu Narodowego, podobnie jak 36 pozostałych Komitetów Narodowych, jest promowanie praw dziecka oraz zbieranie funduszy na prowadzenie przez UNICEF programów pomocy dzieciom w najbardziej potrzebujących krajach świata. Patrz również: http://www.unicef.org/

UNHCR

Przedstawicielstwo Regionalne UNHCR dla Europy Środkowej ma siedzibę w Budapeszcie. Obejmuje ono Bułgarię, Republikę Czeską, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię oraz Węgry. Działalność UNHCR w tym regionie skupia się na:

  • promowaniu i zapewnianiu dostępu do terytorium oraz procedur azylowych;
  • monitorowaniu warunków przyjmowania uchodźców zgodnie z międzynarodowymi standardami;
  • promowaniu i wspieraniu sprawiedliwych i efektywnych procedur dotyczących ochrony uchodźców;
  • promowaniu, wspieraniu i wdrażaniu trwałych rozwiązań dla uchodźców.

Celem projektów realizowanych w ramach współpracy instytucji rządowych i organizacji pozarządowych jest wsparcie procesów integracji społecznej cudzoziemców, pomoc w edukacji dzieci, doradztwo zawodowe dla dorosłych, jak również zapewnienie pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla azylantów uznanych uchodźców oraz cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany. Patrz również: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home

Statystyki międzynarodowe dotyczące edukacji

W ramach programu INES prowadzi się prace dotyczące statystyk i wskaźników w edukacji, polegające na zbieraniu i przekazywaniu danych krajowych do trzech głównych odbiorców międzynarodowych: UNESCO, OECD oraz EUROSTAT-u. Dane dotyczące polskiego systemu edukacji są zbierane i przekazywane przez GUS we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dane statystyczne i informacje przekazywane na potrzeby programu INES są wykorzystywane w przygotowywanej corocznie publikacji OECD "Education at a Glance". W 2010 r. Polska przystąpiła do dwóch sieci tematycznych programu INES – sieci NESLI ds. gromadzenia i oceniania, na poziomie systemu, opisowej informacji o strukturach edukacyjnych, politykach i praktykach, oraz sieci LSO ds. tworzenia danych związanych z efektami edukacji w zakresie rynku pracy, gospodarki i życia społecznego.