This page was last modified on 1 February 2017, at 15:23.

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

Rozpoczęta w latach 90. XX w. transformacja polskiej gospodarki oznaczała przejście od gospodarki centralnie kierowanej do gospodarki wolnorynkowej, a w szczególności: zmianę struktury własnościowej podmiotów gospodarczych (prywatyzację), zniesienie kontroli państwa nad handlem zagranicznym, liberalizację przepływów finansowych z zagranicą, wprowadzenie przepisów prawnych stymulujących rozwój przedsiębiorczości i rozwój konkurencji na rynku wewnętrznym, liberalizację cen oraz wprowadzenie wewnętrznej wymienialności złotego i jednolitego kursu walutowego. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. rozpoczął się w Polsce okres dobrej koniunktury gospodarczej. Wzrost eksportu stymulował wzrost produkcji i zatrudnienia, a w konsekwencji wzrost krajowego popytu konsumpcyjnego. W początkowej fazie wzrost produkcji, z uwagi na występujące w gospodarce rezerwy mocy produkcyjnych, następował na drodze bezinwestycyjnej. Dalszy wzrost popytu przyczynił się do zwiększenia inwestycji, co utrwaliło relatywnie wysoki wzrost gospodarczy.

Rok 2008 był dla Polski okresem stopniowego spowolnienia gospodarczego. Nadal jednak polską gospodarkę charakteryzował stosunkowo wysoki wzrost, a skutki kryzysu na światowych rynkach finansowych miały ograniczony zakres. Lata 2010-2011 były okresem stopniowej odbudowy potencjału polskiej gospodarki - w 2011 roku wzrost PKB w polskiej gospodarce wyniósł 4,3%. Jednak od 2012 roku tempo wzrostu gospodarczego osłabło i produkt krajowy brutto zwiększył się realnie tylko o 2,0% w roku 2012 i 1,6% w roku 2013. W 2014 r. polska gospodarka nadal utrzymywała się na ścieżce wzrostu gospodarczego, generując stabilny przyrost PKB, wyższy niż w roku 2013 - osiągnęła wzrost 3,3% (przy średniej unijnej dla 28 krajów 1,4%). Z kolei w 2015 r. wzrost PKB w Polsce wyniósł 3,9%, przy średniej dla UE-28 równej 2,2%.

Roczne tempo przyrostu GDP

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Średnia UE -28
3.1 
0.5 
-4.4 
2.1 
1.7 
-0.5 
0.2 
1.5  2.2
Polska
7.2 
3.9 
2.6 
3.7 
5.0 
1.6 
1.4 
3.3  3.9

Źródło: Eurostat, GUS


Wysokość polskiego PKB w relacji do średniego PKB w Unii Europejskiej według parytetu siły nabywczej rośnie. W 2004 roku w Polsce PKB na głowę mieszkańca według parytetu siły nabywczej wynosiła 49% średniej unijnej natomiast w 2015 69%.

Publiczne wydatki na edukację

Publiczne wydatki na edukację zarówno w relacji do PKB jak i ogółu wydatków publicznych były w Polsce wyższe od średniej unijnej.

Wydatki na edukację
2010
2011
2012
2013
2014
jako udział PKB:
średnia UE (28)
5,3
5,1
5,0
5,0
4,9
Polska
5,6
5,5
5,4
5,3
5,3
jako udział wydatków publicznych:
średnia UE (28)
10,6
10,5
10,3
10,2
10,2
Polska
12,1
12,5
12,6
12,4
12,5

Źródło: Education and Training Monitor 2016