This page was last modified on 8 February 2017, at 10:10.

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wprowadzające ramowy statut przedszkola publicznego zobowiązuje nauczyciela przedszkola do prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznych, które mają na celu poznanie i zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz zapewnienie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i opiekę zdrowotną. Uzyskane tą drogą informacje o dziecku służą nauczycielowi do bieżącej pracy z nim oraz współdziałania z rodzicami dziecka na rzecz jego rozwoju.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zobowiązuje dodatkowo nauczycieli dzieci 5- letnich objętych edukacja przedszkolną do przeprowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozy przedszkolnej). Analizy tej dokonuje się na początku roku szkolnego poprzedzającego termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej. Wstępna diagnoza przekazywana jest rodzicom.

Celem analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

  • rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki,
  • nauczycielowi przedszkola w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
  • pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby dokonania pogłębionej diagnozy.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach, publiczne przedszkola i placówki są zobowiązane do organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczęszczającym do nich dzieciom oraz wsparcia rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych. W związku z tym przedszkole publiczne powinno stać się centrum pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla swoich wychowanków. Pomoc ta powinna być tak zorganizowana, aby dzieci mogły z niej korzystać w swoim środowisku, jak najbliżej miejsca zamieszkania, tj. w przedszkolu czy szkole. Osobami uprawnionymi do korzystania z tej pomocy są wszystkie dzieci, u których rozpoznano indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Wsparcie udzielane jest także ich rodzicom.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających ze szczególnych uzdolnień, a także z niedostosowania społecznego, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej, przewlekłej choroby, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego czy trudnościami adaptacyjnymi związanymi ze zmianą środowiska edukacyjnego itp.

Indywidualne potrzeby rozpoznaje nauczyciel lub specjalista pracujący z dzieckiem, ale także inne osoby mające kontakt z dzieckiem np. dyrektor przedszkola, asystent rodziny zatrudniony w gminie. Dotyczą one zarówno trudności w uczeniu, jak i szczególnych uzdolnień. Po rozpoznaniu u dziecka potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel lub inna osoba powinna zgłosić je dyrektorowi przedszkola lub szkoły, w której jest oddział przedszkolny. Dyrektor informuje o tym fakcie rodziców i zapewnia dziecku w przedszkolu lub szkole odpowiednią pomoc.

Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej a udzielają jej nauczyciele i odpowiedni do potrzeb specjaliści (zrezygnowano z obowiązku powoływania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku udzielania pomocy uczniom nie posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, lub innej formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej): Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej dyrektor nadal powołuje zespół.

Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem w przedszkolu lub szkole. Ustala zakres udzielanej pomocy, określa zalecane formy i sposoby oraz okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie zaleceń zespołu dyrektor przedszkola lub szkoły określa formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Dyrektor przedszkola informuje pisemnie rodziców o przyjętych ustaleniach dotyczących form, sposobów i okresu, w którym dziecku będzie udzielana pomoc.

Zespół dokonuje analizy poziomu umiejętności i wiadomości oraz trudności jakie napotyka dziecko z, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i planuje dla niego indywidualną ścieżkę edukacyjną lub edukacyjno-terapeutyczną.

(W nowym rozporządzeniu zrezygnowano z tworzenia kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planów działań wspierających.) Ważne informacje na temat udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny znaleźć się w dzienniku zajęć oraz w indywidualnej teczce ucznia.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie świadectw dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( 2010 r.) rodzice dziecka kończącego edukację przedszkolną otrzymują pisemną informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Jest to informacja wyłącznie dla rodziców, którzy nie muszą przekazywać jej szkole.

W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż o jeden rok. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły podstawowej po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, kontynuuje edukację przedszkolną.