This page was last modified on 13 February 2017, at 10:43.

Polska:Studia doktoranckie

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

Organizacja studiów doktoranckich

Studia doktoranckie prowadzone w uczelniach akademickich i placówkach naukowo-badawczych innych niż uczelnie przygotowują do uzyskania stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki w następujących dziedzinach i dyscyplinach:

Rozporządzenie przewiduje następujące obszary wiedzy, dziedzin i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, w których możliwe jest kształcenie na poziomie studiów trzeciego stopnia:

 • Obszar nauk humanistycznych
  • Dziedzina nauk humanistycznych
   • Archeologia
   • Bibliologia i informatologia
   • Etnologia
   • Filozofia
   • Historia
   • Historia sztuki
   • Językoznawstwo
   • Kulturoznawstwo
   • Literaturoznawstwo
   • Nauki o rodzinie
   • Nauki o sztuce
   • Nauki o zarządzaniu
   • Religioznawstwo
  • Dziedzina nauk teologicznych
 • Obszar nauk społecznych
  • Dziedzina nauk społecznych
   • Nauki o bezpieczeństwie
   • Nauki o obronności
   • Nauki o mediach
   • Nauki o polityce
   • Nauki o polityce publicznej
   • Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
   • Pedagogika
   • Psychologia
   • Socjologia
  • Dziedzina nauk ekonomicznych
   • Ekonomia
   • Finanse
   • Nauki o zarządzaniu
   • Towaroznawstwo
  • Dziedzina nauk prawnych
   • Nauki o administracji
   • Prawo
   • Prawo kanoniczne
 • Obszar nauk ścisłych
  • Dziedzina nauk matematycznych
   • Matematyka
   • Informatyka
  • Dziedzina nauk fizycznych
   • Astronomia
   • Biofizyka
   • Fizyka
   • Geofizyka
  • Dziedzina nauk chemicznych
   • Biochemia
   • Biotechnologia
   • Chemia
   • Ochrona środowiska
   • Technologia chemiczna
 • Obszar nauk przyrodniczych
  • Dziedzina nauk biologicznych
   • Biochemia
   • Biofizyka
   • Biologia
   • Biotechnologia
   • Ekologia
   • Mikrobiologia
   • Ochrona środowiska
  • Dziedzina nauk o Ziemi
   • Geofizyka
   • Geografia
   • Geologia
   • Oceanologia
 • Obszar nauk technicznych
  • Dziedzina nauk technicznych
   • Architektura i urbanistyka
   • Automatyka i robotyka
   • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
   • Biotechnologia
   • Budowa i eksploatacja maszyn
   • Budownictwo
   • Elektronika
   • Elektrotechnika
   • Energetyka
   • Geodezja i kartografia
   • Górnictwo i geologia inżynierska
   • Informatyka
   • Inżynieria chemiczna
   • Inżynieria materiałowa
   • Inżynieria produkcji
   • Inżynieria środowiska
   • Mechanika
   • Metalurgia
   • Technologia chemiczna
   • Telekomunikacja
   • Transport
   • Włókiennictwo
 • Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
  • Dziedzina nauk rolniczych
   • Agronomia
   • Biotechnologia
   • Inżynieria rolnicza
   • Ochrona i kształtowanie środowiska
   • Ogrodnictwo
   • Rybactwo
   • Technologia żywności i żywienia
   • Zootechnika
  • Dziedzina nauk leśnych
   • Drzewnictwo
   • Leśnictwo
  • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz kulturze fizycznej
  • Dziedzina nauk medycznych
   • Biologia medyczna
   • Medycyna
   • Stomatologia
  • Dziedzina nauk farmaceutycznych
  • Dziedzina nauk o zdrowiu
  • Dziedzina nauk o kulturze fizycznej
 • Obszar sztuki
  • Dziedzina sztuk filmowych
  • Dziedzina sztuk muzycznych
   • Dyrygentura
   • Instrumentalistyka
   • Kompozycja i teoria muzyki
   • Reżyseria dźwięku
   • Rytmika i taniec
   • Wokalistyka
  • Dziedzina sztuk plastycznych
   • Sztuki piękne
   • Sztuki projektowe
   • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
  • Dziedzina sztuk teatralnych

Studia doktoranckie w uczelniach i placówkach naukowo-badawczych trwają od 3 do 4 lat, przy czym najczęściej 4 lata. Dokładny czas trwania studiów doktoranckich jest określony w przepisach o utworzeniu studiów doktoranckich w danej jednostce uczelni lub placówki naukowej.

Programy dla studiów doktoranckich są opracowywane przez rady naukowe podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni i instytucji naukowo-badawczych i są zatwierdzane przez władze danej instytucji. Programy studiów zarówno w uczelniach, jak i w placówkach naukowo-badawczych muszą określać liczbę obowiązkowych godzin zajęć, które student musi zaliczyć, rodzaj prac, które należy wykonać w celu uzyskania zaliczenia, egzaminy, które należy zdać na każdym roku studiów. Dodatkowo studenci studiów doktoranckich w uczelniach są zobowiązani do prowadzenia lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (maksimum 90 godzin), stanowiących część ich przygotowania praktycznego.

Warunki przyjęć

Na studia doktoranckie prowadzone w uczelniach akademickich i placówkach naukowo-badawczych innych niż uczelnie przyjmuje się kandydatów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym i spełniających wymagania rekrutacyjne określone przez daną instytucję. Szczegółowe zasady rekrutacji są określane przez radę jednostki organizacyjnej uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich w danej instytucji i muszą zostać opublikowane nie później niż 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczą.

Status kandydatów i studentów studiów doktoranckich

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym definiuje doktoranta jako uczestnika studiów doktoranckich. Statut uczelni określa tryb wyboru i procentowy udział w składzie rady podstawowej jednostki organizacyjnej przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi jednostki. Udział przedstawicieli studentów i doktorantów w radzie podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni nie może być mniejszy niż 20 %. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w podstawowej jednostce organizacyjnej, z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup. Doktoranci mają wpływ na plany i programy studiów doktoranckich za pośrednictwem właściwego organu samorządu doktorantów, który przedstawia ich opinie.

Do podstawowych obowiązków doktorantów należy realizowanie programu studiów doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu. Doktoranci mają także obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestników studiów doktoranckich nie może przekraczać 90 godzin dydaktycznych rocznie.

Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych, w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, oraz do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium za wyniki w nauce, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może także otrzymywać stypendium doktoranckie, w wysokości nie mniejszej niż 60 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

Opieka merytoryczna

Opiekę merytoryczną nad doktorantem sprawuje promotor. Opieka merytoryczna może obejmować kontrolowanie postępów w pracach badawczych oraz udzielanie rad i wskazówek, dotyczących m.in. przygotowania rozprawy doktorskiej oraz różnych przejawów działalności naukowej (publikacji, udziału w konferencjach itp.).

Zatrudnialność

Duża liczba uczelni uruchomiła już biura doradztwa zawodowego, opierając się na doświadczeniach uczelni UE lub innych, bardziej doświadczonych uczelni polskich. Biura te działają we współpracy z Krajowym Urzędem Pracy. Biura doradztwa zawodowego udzielają informacji o wolnych miejscach pracy w danej dziedzinie, pomagają studentom i absolwentom jako potencjalnym osobom poszukującym pracy w wyborze ścieżki kariery zawodowej i dalszego kształcenia. Ponadto studenci i absolwenci mogą uzyskać informacje i porady od doradców zawodowych pracujących w publicznych urzędach pracy oraz prywatnych agencjach pośrednictwa pracy w zakresie przygotowywania CV i listów motywacyjnych, zachowania w trakcie rozmowy rekrutacyjnej itp. (często spotkania takie mają charakter grupowych szkoleń organizowanych przez biura).

Wraz z nowelą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2011 roku na uczelnia został nałożony obowiązek monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów.

Współpracę pomiędzy sektorem szkolnictwa wyższego i rynkiem pracy wspierają również targi pracy organizowane w wielu uczelniach, podczas których pracodawcy prezentują swoje oferty pracy.

Ocena doktoranta

Studenci studiów doktoranckich w uczelniach i placówkach naukowo badawczych innych niż uczelnie są zobowiązani do uczęszczania na zajęcia i przystępowania do egzaminów określonych w regulaminie studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, składania sprawozdań z postępów w badaniach oraz przygotowania pracy doktorskiej. Doktoranci w uczelniach są również zobowiązani do prowadzenia zajęć dydaktycznych w danej jednostce organizacyjnej uczelni. Egzaminy są przeprowadzane przez nauczycieli akademickich (w uczelniach) lub przez pracowników naukowych (w instytucjach naukowo-badawczych) odpowiedzialnych za dany rodzaj zajęć. Postępy w badaniach naukowych i przygotowaniu pracy doktorskiej ocenia promotor (nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w danej lub pokrewnej dziedzinie) lub inny dedykowany do tego organ. Prowadzenie zajęć dydaktycznych przez doktorantów w uczelniach jest oceniane przez wyznaczonego nauczyciela akademickiego. Szczegółowe zasady określa regulamin studiów doktoranckich przyjęty przez daną jednostkę organizacyjną uczelni/placówkę naukowo-badawczą, która jest organizatorem studiów doktoranckich.

Przechodzenie doktorantów na rok programowo wyższy

Szczegółowe przepisy dotyczące przechodzenia na kolejny semestr/rok studiów oraz dopuszczenia doktoranta do egzaminu są określone w regulaminie studiów doktoranckich danej jednostki uczelni lub innej placówki naukowo-badawczej prowadzącej studia doktoranckie. W celu przystąpienia do końcowej fazy studiów, która prowadzi do uzyskania stopnia naukowego doktora, kandydaci (studenci studiów doktoranckich lub inni kandydaci, ponieważ ukończenie studiów doktoranckich nie jest koniecznym warunkiem uzyskania stopnia doktora) są zobowiązani do zdania egzaminu doktorskiego, przeprowadzanego przez radę naukową danej jednostki, oraz złożenia pracy doktorskiej.

Student studiów doktoranckich może zostać skreślony z listy studentów w przypadku, gdy nie zdał egzaminów przewidzianych w programie studiów, nie poczynił żadnych postępów w badaniach lub przygotowaniu pracy doktorskiej lub nie złożył sprawozdania o stanie prowadzonych prac/badań. Decyzję taką podejmuje kierownik studiów doktoranckich.

Dyplomy

Po ukończeniu studiów doktoranckich studenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów doktoranckich zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po uzgodnieniu z Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów. Jednakże, jak wspomniano powyżej, odbycie  studiów doktoranckich nie jest konieczne do uzyskania stopnia naukowego doktora. Stopień taki może być przyznany osobie, która spełniła następujące warunki:

 • posiada tytuł magistra lub równorzędny,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzaminy doktorskie (szczegółowy zakres takich egzaminów jest określany przez radę naukową danej jednostki organizacyjnej); egzaminy te obejmują główną dziedzinę odnoszącą się do tematu pracy doktorskiej, dziedzinę dodatkową oraz język obcy nowożytny;
 • złożyła i obroniła z wynikiem pozytywnym pracę doktorską .

Obrona pracy doktorskiej ma charakter publiczny, tj. poza członkami odpowiedniej Komisji, promotorem i recenzentami, może w niej wziąć udział każdy. Standardem jest publikowanie ogłoszenia o obronie z odpowiednim wyprzedzeniem wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej oraz tekstami recenzji. W trakcie rozprawy kandydat na doktora przedstawia główne elementy swojej rozprawy, następnie recenzenci przedstawiają swoje opinie oraz ewentualne pytania. W kolejnym etapie dyskusja ma charakter otwarty i może w niej uczestniczyć każdy. Po obronie Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu (lub nie) stopnia naukowego doktora/ doktora sztuki.

Stopień naukowy doktora (lub jego odpowiednik w dziedzinie sztuki – doktor sztuki) jest przyznawany w danej dziedzinie nauki z zakresu określonej dyscypliny naukowej. Wszystkie procedury prowadzące do przyznania stopnia naukowego są przeprowadzane i stopień jest przyznawany przez radę wydziału uczelni lub radę naukową w instytucjach naukowo-badawczych. Uchwała przyznająca stopień naukowy doktora wchodzi w życie natychmiast po jej zatwierdzeniu przez radę wydziału/radę naukową.

Warianty organizacyjne

Studia doktoranckie mogą prowadzić jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi przez jednostki organizacyjne uczelni, przy udziale innych jednostek organizacyjnych. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów doktoranckich określają umowy zawarte między tymi jednostkami.

Wraz z nowelą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2011 roku na uczelnia został nałożony obowiązek monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące kształcenia na odległość w uczelniach są określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r., zmieniającym to rozporządzenie. Jeśli uczelnia planuje prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, musi spełnić szereg wymagań dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich przeszkolonych w zakresie takich technik i metod nauczania, wyposażenia uczelni w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie oraz elektroniczne materiały dydaktyczne, zapewnienia spotkań z opiekunami naukowymi, ciągłego i okresowego oceniania studentów oraz monitorowania nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na odległość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może być większa niż: w przypadku jednostek organizacyjnych uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego - 80% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, nie uwzględniając zajęć praktycznych i laboratoryjnych; w przypadku jednostek organizacyjnych uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora – 60%.