This page was last modified on 31 December 2015, at 10:47.

Polska:Rys historyczny

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

Początki polskiej państwowości są związane z dynastią Piastów z końca X wieku. Mieszko I, założyciel tej dynastii, przyjął chrzest w 966 roku, wprowadzając tym samym do Polski chrześcijaństwo. Od tego czasu Polska znalazła się w sferze wpływów tradycji chrześcijańskiej i łacińskiej. Piastowie zjednoczyli tereny, które w pewnym uproszczeniu przypominały obecne terytorium Polski. W ciągu następnych stuleci państwo polskie rozszerzyło się na wschód. Po zjednoczeniu Polski z Litwą w 1385 roku dynastia Jagiellonów rozpoczęła panowanie na szerokim terytorium obydwu państw, obejmującym tereny od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. W Polsce utworzono monarchię konstytucyjną, jedną z pierwszych w Europie, a obywatelom przyznano znaczne prawa i swobody. W wiekach XV i XVI państwo polskie stanowiło polityczną i kulturalną potęgę w Europie.

W drugiej połowie XVII wieku Polska została uwikłana w długotrwałe wojny – na wschodzie z Księstwem Moskiewskim i Turkami, a na północnym zachodzie ze Szwedami. Konflikty te w znacznej mierze wyniszczyły kraj. Następowało stopniowe osłabienie Rzeczypospolitej. Nadana przez Konstytucję 3 Maja z 1791 r. (pierwszą konstytucję w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie) polityczna wolność została naruszona przez potężne rodziny magnackie, a pozycja królów polskich została znacznie osłabiona. Jednocześnie państwa ościenne, Rosja, Prusy i Austria, zwiększały swoje polityczne wpływy. Sytuacja ta doprowadziła do trzech rozbiorów Polski (w roku 1772, 1793 i 1795) i ostatecznie do zniknięcia Polski z mapy Europy. Od tej pory w dziejach narodu polskiego notuje się wiele wydarzeń mających na celu odzyskanie niepodległości, jak insurekcja kościuszkowska z 1794 roku, udział w wojnach napoleońskich, powstanie listopadowe z 1830 roku czy powstanie styczniowe z 1863 roku.

Polska powróciła na arenę międzynarodową jako niepodległe państwo dopiero po I wojnie światowej, w 1918 roku. Inwazja Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku rozpoczęła II wojnę światową. Po dramatycznych walkach z nazistowskim okupantem, w czasie których zginęła jedna piąta populacji państwa polskiego, w 1945 roku Polska została wyzwolona przez armię sowiecką, u boku której utworzono wojsko polskie. Uwolnienie spod okupacji hitlerowskiej zostało okupione trwającym przez ponad 40 lat reżimem komunistycznym.

Kraj został odbudowany ze zniszczeń wojennych, a gospodarkę objęto centralnym systemem zarządzania. W czasie trwania PRL notowano okresy załamań gospodarczych i pogarszające się warunki życia ludności. W połączeniu z autorytarnym stylem rządzenia doprowadziło to do rozwoju i wzmocnienia opozycji. Punktem kulminacyjnym działalności polskiej opozycji było utworzenie w 1980 roku związku zawodowego „Solidarność”. Wprowadzenie w 1981 roku stanu wojennego zmusiło „Solidarność” do zejścia do podziemia na kilka lat. Podziemna działalność opozycyjna, dzięki wsparciu Kościoła i demokracji zachodnich, stawała się jednak coraz potężniejsza

Przełomowy w najnowszej historii Polski był rok 1989. Po ustaleniach tzw. okrągłego stołu, będących efektem rozmów przedstawicieli ówczesnej opozycji z reprezentantami obozu rządzącego, doszło w czerwcu do pierwszych, częściowo wolnych, wyborów parlamentarnych. Pierwsze całkowicie wolne i demokratyczne wybory miały miejsce dopiero w 1991 roku. W Polsce rozpoczął się dynamiczny okres transformacji politycznych i gospodarczych. Przywrócenie demokracji parlamentarnej oznaczało powstanie wielu partii politycznych i rozwój niezależnych mediów. Wolność słowa i jawność w życiu publicznym wzmacniały publiczną kontrolę nad działającymi na podstawie i w granicach prawa organami państwa. Następowała decentralizacja władzy publicznej związana z reformą samorządową. Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej ograniczało wpływy państwa w gospodarce – rozpoczęły się procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne.

W latach 90. XX w. Polska weszła na drogę integracji z państwami Europy Zachodniej. W 1991 roku uzyskała członkostwo w Radzie Europy i zawarła – ratyfikowany przez UE w 1993 r. – układ stowarzyszeniowy z EWG. W 1996 roku została członkiem OECD, a w 1999 r. przystąpiła do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). 1 maja 2004 roku została członkiem Unii Europejskiej.