This page was last modified on 13 March 2017, at 16:01.

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>


2017

TopMinds

Status reformy: program pilotażowy zaakceptowany w lutym 2017

40 studentów i absolwentów polskich uczelni zostało wybranych do udziału w pilotażowym programie TopMinds, który ma pomóc młodym ludziom w rozwoju zawodowym.

 TopMinds to program szkoleniowo-mentoringowy skierowany do osób, które planują swoją karierę w nauce, biznesie lub administracji publicznej. Ma za zadanie pomóc w wyborze właściwej ścieżki zawodowej w zmieniających się warunkach rynkowych, w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych i budowaniu postaw proaktywnych. Długofalowym efektem programu powinno być zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów, zatrzymywanie ich w Polsce, a także rozwój nauki i gospodarki.

Jednym z pomysłodawców programu jest Stowarzyszenie Top 500 Innovators, które zrzesza absolwentów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o tej samej nazwie. Naukowcom i przedsiębiorcom z Top 500 Innovators udało się zbudować platformę współpracy między środowiskiem badaczy a biznesem. W TopMinds bierze udział także Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, operator słynnego programu amerykańskiego senatora w Polsce.

Program oferuje udział w mentoringu indywidualnym, spotkaniach i wykładach z przedstawicielami różnych zawodów oraz szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych. Szczegółowe informacje o Programie TopMinds dostępne są na stronie topminds.pl

2016

Nowy system monitoringu losów zawodowych absolwentów

Status reformy: wdrożona w 2016r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdraża system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ich celem jest jak najszersze udostępnienie opinii publicznej, w szczególności przedstawicielom uczelni, absolwentom, studentom, kandydatom na studia prostej i zrozumiałej informacji na temat sytuacji absolwentów różnych kierunków na rynku pracy. Sposób prezentacji wyników ma pozwalać na porównywanie dostarczonych wyników między kierunkami, czy uczelniami.Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Status reformy: wprowadzona

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska powołała Radę Interesariuszy ZSK, w której zasiadają przedstawiciele organizacji społeczno-gospodarczych, samorządu terytorialnego, Rady Programowej d.s. kompetencji oraz MEN. Do zadań Rady należy m.in. monitorowanie funkcjonowania ZSK, opiniowanie kierunków zmian w  obszarze ZSK i wymiana doświadczeń w dziedzinie kwalifikacji.

Rada Interesariuszy to organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej jako koordynatora ZSK. Włączenie do współpracy partnerów społecznych jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ZSK. Dlatego ustawodawca zdecydował się na powołanie  Rady Interesariuszy, która ma wspierać ministra koordynatora ZSK w zapewnianiu spójności i porównywalności rozwiązań funkcjonujących w ramach ZSK.W skład Rady Interesariuszy weszło 14 członków na kadencję 2-letnią i 15 na kadencję 4-letnią.

Wśród zadań rady jest .in.:

  • Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych w obszarze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
  • Wyrażanie opinii na temat rekomendacji ekspertów w sprawie przypisania poziomu PRK do kwalifikacji.
  • Wyrażanie opinii o celowości włączenia sektorowych ram kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz jej zgodności z Polską Ramą Kwalifikacji.


Portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Status reformy: wprowadzona

15 lipca 2016 r. uruchomiony został portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. W rejestrze znajdą się z mocy ustawy kwalifikacje z oświaty i szkolnictwa wyższego. Ponadto w rejestrze będą inne kwalifikacje, włączone na podstawie decyzji właściwych ministrów. Oznacza to, że zainteresowane organizacje mogą już występować z wnioskiem o włączenie swoich kwalifikacji do ZSK. Adres portalu www.kwalifikacje.gov.pl. Rejestr prowadzi PARP.


Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Status reformy: przyjęta do realizacji

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wprowadza:


a)    zestaw prostych i spójnych rozwiązań systemowych dotyczących kwalifikacji nadawanych poza szkolnictwem wyższym i oświatą,
b)    definiuje Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) jako określony w przepisach prawa zbiór zasad, standardów oraz procedur regulujących sposób działania różnych podmiotów związanych z nadawaniem kwalifikacji oraz zapewnianiem ich jakości,
c)    określenie głównych elementów ZSK tj.: Polską Ramę Kwalifikacji (PRK), Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) oraz zasady dotyczące zapewniania jakości kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego,
regulacje dotyczące zbioru definicji, zasad i standardów w zakresie włączania kwalifikacji do ZSK oraz nadawania i zapewniania jakości kwalifikacji integrując trzy obszary kwalifikacji:
-    kwalifikacje w oświacie oraz w szkolnictwie wyższym - kwalifikacje pełne oraz kwalifikacje cząstkowe (wyodrębnione w zawodach szkolnych, studia podyplomowe) włączone do ZSK z mocy ustawy, nadawane na podstawie ustaw regulujących działania systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego,
-    kwalifikacje rynkowe - kwalifikacje cząstkowe, nieuregulowane przepisami prawa, nadawane do tej pory na zasadzie swobody działalności gospodarczej,
-kwalifikacje uregulowane - kwalifikacje cząstkowe, ustanowione odrębnymi przepisami (poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego).

2015

Projekt założeń projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Status: w trakcie realizacji

W marcu br. Rząd zatwierdził projekt założeń projekt założeń projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, który ma umożliwić integrację i tworzenie polskiego systemu kwalifikacji poprzez wprowadzenie dwóch nowych narzędzi:

  • Polska Rama Kwalifikacji (PRK), obejmująca 8 poziomów kwalifikacji, opisująca wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne
  • Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Polska Rama Kwalifikacji będzie obejmować wszystkie kwalifikacje nadawane w Polsce i, przez powiązanie z Europejską Ramą Kwalifikacji, umożliwi  porównywanie kwalifikacji nadawanych w Polsce z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach Unii Europejskiej.

Wszystkie kwalifikacje zindeksowane w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji będą przypisane od odpowiedniego poziomu w PRK. Wprowadzenie nowej kwalifikacji do rejestru będzie wymagało oznaczenia jej poziomu w PRK. Jakość kwalifikacji zawartych w rejestrze będzie gwarantowana określonymi procedurami. Informacje zgromadzone w rejestrze będą udostępniane za pośrednictwem portalu internetowego. Rejestr będzie prowadzić Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wprowadzanie typowego opisu poszczególnych kwalifikacji będą towarzyszyć standardy jakości, które będą służyć opisom wszystkich kwalifikacji – zarówno tych zdobytych w procesie edukacji formalnej jak i pozaformalnej. ZSK ma być wdrażany stopniowo od początku 2016 r.

 

2014

Biznes dla edukacji

Projekt systemowy

Status reformy: w trakcie realizacji

Uruchomiono projekt systemowy „Biznes dla edukacji”, który ma na celu promowanie praktycznej współpracy przedsiębiorców z placówkami kształcącymi potencjalnych pracowników, uczelniami oraz szkołami zawodowymi. W latach 2013/2014 w ramach projektu realizowana będzie kampania promująca zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie w dłuższej perspektywie. Kluczowym działaniem projektu będzie realizacja 11 Programów Edukacyjnych. Wyłonione w trakcie konkursu przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z pomocy o charakterze organizacyjnym i merytorycznym w zakresie animacji współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem i wybraną placówką kształcenia oraz pomoc przy opracowaniu założeń Programu Edukacyjnego. Celem Programów będzie wypracowanie takich form współpracy pomiędzy danym przedsiębiorstwem a wybraną przez niego placówką edukacyjną, które zwiększą wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów i studentów oraz sprawią, że będą one dostosowane do potrzeb rynku pracy. Realizacja Programów Edukacyjnych przyczyni się również do wzrostu kompetencji społecznych młodych osób potrzebnych w zawodzie, w którym się kształcą.