This page was last modified on 16 May 2017, at 12:12.

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

 


2017

Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej.

Status reformy: przyjęta 21 kwietnia 2017r.

System Informacji Oświatowej to elektroniczny system baz danych. Działa od 2005 r. Gromadzi statystyczne i indywidualne dane o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach i uczniach, które są niezbędne do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych. Każda szkoła lub placówka oświatowa musi przesłać do SIO dane dotyczące m.in. liczby uczniów, nauczycieli, majątku szkoły i jej wydatków.

Uchwalone zmiany związane są z kwestiami technologicznymi funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) i dotyczą nowych rozwiązań architektury systemu, usprawnienia komunikacji użytkowników oraz modyfikacji schematu przekazywania danych. Przewidziano również pewne uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w systemie.

System Informacji Oświatowej zostanie skonsolidowany. Dzięki temu dane w systemie będą tylko w centralnej bazie SIO, będą do niej wprowadzane przez aplikację internetową, a nie przez bazy lokalne.

Obecna struktura SIO obejmuje centralną bazę danych (której administratorem jest MEN) oraz lokalne bazy danych (których administratorami są dyrektorzy szkół i placówek oświatowych). Dotychczasowa komunikacja bazy danych SIO i kilkudziesięciu tysięcy baz lokalnych stwarzała problemy i wymagała wprowadzenia nowych rozwiązań.

Zgodnie z przyjętymi zmianami, System Informacji Oświatowej będzie stanowić jedna baza danych SIO (centralna baza), której administratorem będzie MEN. Dane będą przekazywane do SIO za pośrednictwem aplikacji internetowej, przez przeglądarkę internetową.

Zgodnie z nowelą odejdzie się od gromadzenia w SIO m.in. danych indywidualnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy socjalnej na rzecz danych zbiorczych.

Większość przepisów projektowanej nowelizacji dotyczących SIO ma wejść w życie 24 lipca 2017 r. Zaproponowany termin umożliwi wpisanie ważnych danych dotyczących szkół i placówek oświatowych do systemu przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.


Nowa postawa programowa dla szkół podstawowych

Status reformy: podpisana w lutym 2017

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała  14 lutego 2017 r. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Rozporządzenie obejmuje podstawę programową:

 • wychowania przedszkolnego;

• kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;

• kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

• kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia;

• kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

• kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Już od 1 września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I, IV, VII szkoły podstawowej. Podstawa będzie obowiązywała:

 • w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,

• szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

• w branżowej szkole I stopnia,

• szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,

• w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

Podstawa programowa dla szkoły podstawowej zawiera wszystkie potrzebne i wymagane treści w kształceniu uczniów klas 7 i 8 w nowej strukturze szkoły podstawowej (przekładające się na egzamin ósmoklasisty). Uczniowie tych klas będą wypełniali program stanowiący kontynuację tego, który realizowali w klasach 4-6. Program ma ich przygotowywać do podjęcia dalszej nauki w wybranym typie szkół ponadpodstawowych, począwszy od roku szkolnego 2019/2020.

Szkolenia nauczycieli

 Wszyscy nauczyciele szkół podstawowych będą mieli możliwość szkolenia z wdrażania nowej podstawy programowej. Dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów opracowywane są pakiety informacyjne o nowej podstawie programowej. Będą gotowe w marcu i rozsyłane do szkół.Reforma struktury systemu edukacji zaakceptowana

Status reformy: zaakceptowana do realizacji w styczniu 2017r.

Zmiany w oświacie zaczną się 1 września 2017 a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. 1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III.

Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną.

Zmiany w oświacie zawarte zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

2016

Reforma edukacji - specjalny serwis internetowy

Status reformy: uruchomiona

www.reformaedukacji.men.gov.pl – pod tym adresem wystartował specjalny serwis informacyjny o zmianach w systemie edukacji.

Na stronie internetowej „Dobrej Szkoły” znaleźć można najważniejsze informacje na temat reformy edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę.

Znajdują się tam informacje dotyczące głównych zmian w ustroju szkolnym, między innymi: przekształceń szkół, nowych rozwiązań w systemie kształcenia zawodowego, ochrony miejsc pracy dla nauczycieli, kształcenia specjalnego czy egzaminów zewnętrznych.

Na stronie internetowej każdy rodzic może sprawdzić, do jakiej szkoły uczęszczać będzie jego dziecko od 1 września 2017 r. oraz harmonogram wprowadzania zmian w systemie edukacji.

Ustawa „Prawo oświatowe”

Status reformy: projekt

Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie – Prawo oświatowe,  będzie obejmowała:

 • 8-letnią szkołę podstawową;
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • 5-letnie technikum;
 • 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia;
 • 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia;
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
 • szkołę policealną.

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum.

Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021.

Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zapoczątkowane mają być od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024

Projekt ustawy zakłada, stopniowe i ewolucyjne wygaszanie gimnazjów. Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne do klasy I gimnazjum. Od 1 września 2017 r. nie będzie już klasy I obecnego gimnazjum, a w latach następnych kolejnych klas.

Egzamin ósmoklasisty

W roku szkolnym 2018/2019 roku planowane jest przeprowadzenie obowiązkowego egzaminu dla 8-klasisty w ostatniej klasie szkoły podstawowej. Będzie to obowiązkowy egzamin zewnętrzny, przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Składać się będzie z dwóch części: testowej i opisowej. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin 8-klasisty będzie obejmował następujące przedmioty: język polski, matematykę i język obcy nowożytny. Natomiast od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Wyniki uzyskane na egzaminie 8-klasisty ze wskazanych przedmiotów pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia. Wyniki uzyskane na tym egzaminie będą stanowiły jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Szkolny wolontariat

W projekcie ustawy wprowadzony jest przepis określający obowiązek zawarcia w statucie szkoły sposobu organizacji i realizacji zadań z zakresu wolontariatu. Dodatkowo umożliwia się samorządowi uczniowskiemu, w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, podejmowanie działań w tym zakresie.

Oddział przygotowawczy

Wprowadzana jest nowa forma organizacyjna dla uczniów, którzy przybywają z zagranicy, zarówno dla obywateli polskich, jak i cudzoziemców. W ostatnich latach w polskim systemie oświaty stale wzrasta liczba dzieci z rodzin migranckich, które mają problemy w komunikacji związane z nieznajomością lub słabą znajomością języka polskiego lub trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą. Dotychczasowe rozwiązania, takie jak możliwość korzystania w szkole z dodatkowych zajęć z języka polskiego czy zajęć wyrównawczych z danych przedmiotów nauczania, są w obecnej sytuacji niewystarczające.


Wystartował portal programowanie.men.gov.pl

Status reformy: wdrożona

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło portal www.programowanie.men.gov.pl

Na portalu będą zamieszczane aktualne informacje i materiały edukacyjne poświęcone nauce programowania.

Nowy portal umożliwia między innymi dzielenie się doświadczeniami oraz materiałami opartymi na wolnej i darmowej licencji. Znajduje się tam również forum dyskusyjne dla nauczycieli biorących udział w pilotażu.

Dyrektorzy i nauczyciele szkół publicznych są zaproszeni do udziału w pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach. Pilotaż programowania rozpocznie się 1 września. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych są zaproszone do zgłaszania informacji o realizacji autorskich programów nauczania dotyczących programowania.

Szkoły mają jeszcze czas do końca sierpnia na zgłoszenie chęci wzięcia udziału w pilotażu. Można to zrobić wysyłając zgłoszenie do właściwego kuratora oświaty. Informacja na temat procedury zgłoszenia zamieszczona jest na stronach internetowych kuratoriów.


Reforma systemu oświaty

Status reformy: projekt

Dnia 27 czerwca 2016 Minister Edukacji Narodowej ogłosiła wyniki debaty oświatowej i przygotowaną na podstawie tych wyników zasadniczą reformę systemu edukacji.

Nowa docelowa struktura systemu edukacji obejmie:

 • 8-letnią szkołę powszechną składającą się z dwóch etapów nauczania:
 1. Klasy 1-4 – poziom podstawowy
 2. Klasy 5-8 – poziom gimnazjalny

Oraz 3 typy szkół ponadgimnazjalnych:

 • 4- letnie liceum ogólnokształcące
 • 5-letnie technikum
 • Dwustopniowa 5-letnia szkoła branżowa (3 letni I stopień i 2 letni II stopień).

8-letnia szkoła powszechna będzie obejmowała dwa poziomy, każdy po 4 lata – w sumie 4 klasy. Pierwszy poziom – podstawowy i drugi poziom – gimnazjalny. Zasadą będzie prowadzenie procesu edukacyjnego w ramach 8 klas w jednym budynku szkolnym. W przypadkach uzasadnionych (szczególnie na terenach wiejskich) poziom podstawowy będzie mógł być odłączony lokalizacyjnie od głównej siedziby szkoły powszechnej, która będzie obejmowała 8 klas (dwa poziomy edukacyjne) lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach tylko poziom gimnazjalny. Jednak nadal będzie to jedna szkoła powszechna. Możliwość rozłączenia lokalizacyjnego poziomów szkoły powszechnej nie może zakłócić integralności oddziałów szkolnych.

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wtedy uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły powszechnej. Również – zasadnicza szkoła zawodowa stanie się branżową szkołą. Zmiany zakończą się w roku szkolnym 2023/2024. Szczegółowe rozwiązania w postaci konkretnych projektów aktów prawnych będą kierowane do konsultacji społecznych i uzgodnień we wrześniu i październiku.


Założenia do zmian programowych – najważniejsze kwestie (27 czerwca 2016r.)

Status reformy: projekt

UCZEŃ

 • nauka programowania w szkołach od najmłodszych lat
 • szerokopasmowy Internet w szkołach (około 270 milionów złotych ze środków unijnych na budowę infrastruktury internetowej w szkołach oraz 120 mln złotych na szkolenia nauczycieli)
 • program „Aktywna Tablica” (tablica interaktywna docelowo w każdej klasie)
 • wycieczki do miejsc historycznych związanych z dziedzictwem kulturowym (od września 2016r.)
 • doradztwo zawodowe
 1. wprowadzenie ramowych programów doradztwa zawodowego
 2. uwzględnienie tematyki doradztwa w podstawie programowej na każdym etapie edukacji
 3. obowiązek badania predyspozycji zawodowych uczniów przed wyborem ścieżki kształcenia w poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • uzależnienie finansowania branżowego szkolnictwa od zapotrzebowania na rynku pracy
 • wprowadzanie systemu dualnego w szkołach w kształceniu zawodowym
 • Centra Kształcenia Praktycznego w każdym powiecie
 • opinie urzędów pracy o kształceniu w zawodzie
 • utworzenie „Korpusu Fachowców”
 • Fundusz Rozwoju Edukacji Zawodowej (FREZ)

Patrz również reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych.

RODZIC

 • wprowadzenie diagnozy funkcjonalnej jako podstawy wsparcia dziecka z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).
 • powołanie wiodących poradni psychologiczno-pedagogicznych w regionach
 • placówka specjalistyczna - zmiana nazwy: „przedszkole/szkoła/placówka specjalna” na „przedszkole/szkoła/placówka specjalistyczna”)
 • opieka nad szkołami polonijnymi („Rodzina polonijna”)
 • opracowanie, z uwzględnieniem konsultacji społecznych, Programu współpracy MEN z organizacjami pozarządowymi.
 • wsparcie MEN w promowaniu idei wolontariatu szkolnego, upowszechnianiu jego funkcjonowania oraz przykładów dobrych praktyk, w tym podkreślanie potencjału NGO.
 • połączenie programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument zawierający treści wychowawcze i profilaktyczne.

NAUCZYCIEL

 • rozszerzenie trzystopniowej skali oceny pracy nauczyciela
 • wprowadzenie obowiązku oceny pracy nauczycieli
 • wprowadzenie nowego stopnia awansu zawodowego
 • wydłużenie pierwszego stażu z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy
 • zindywidualizowanie długości ścieżki awansu nauczyciela w zależności
  od jakości pracy nauczyciela
 • uwzględnienie udziału doradcy metodycznego w procedurach awansu
 • określenie statusu nauczyciela polonijnego
 • przygotowanie oferty doskonalenia zawodowego dla np.(…) asystenta ucznia obcojęzycznego w Krajowy Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
 • zwiększenie dodatku funkcyjnego dla nauczycieli pełniących funkcję wychowawcy klasy
 • zwiększenie wsparcia małych szkół oraz wzmocnienie roli małych szkół jako ośrodków kulturalno-społecznych
 • objęcie dodatkowym wsparciem finansowym dzieci 6-letnich pozostających
  w wychowaniu przedszkolnym (zwiększenie środków z kwoty 1 338 zł na 4 300 zł na każde dziecko 6-letnie).
 • dążenie do likwidacji obowiązku rozliczania średniego wynagrodzenia na każdym stopniu awansu zawodowego nauczycieli.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Priorytety na rok szkolny 2016/17

Status reformy: ogłoszone 7 lipca 2016r.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017 ustalono jak następuje:

1.    Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród 
dzieci i młodzieży.
2.    Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach 
i placówkach.
3.    Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.
4.    Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Nauka programowania w każdej szkole

Status reformy: projekt

Nauczanie programowania zostanie wprowadzone do podstawy programowej na każdym etapie edukacyjnym. Działania rozpoczną się od pilotażu w 2016 roku, a od 2017 zmianami objęte będą wszystkie szkoły.

We współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaną przygotowani nauczyciele do nauczania programowania w szkołach.

Zinwentaryzowane zostaną zasoby szkolne, w tym obecność sprzętu IT oraz dostępu do internetu. Planowane jest zapewnienie wszystkim szkołom dostępu do szybkiego szerokopasmowego internetu. Na ten cel uruchomione będą pieniądze z programu Polska Cyfrowa.


Uczeń – Rodzic – Nauczyciel. Dobra zmiana

Status reformy: debata

Rusza ogólnopolska debata o systemie oświaty, która obejmuje 1840 ekspertów w 16 grupach tematycznych oraz 16 debat wojewódzkich z udziałem rodziców, uczniów i samorządowców. 

Eksperci będą pracowali w grupach. Każda z nich zajmie się innym tematem.

Planowane są następujące grupy tematyczne: 

 • kształcenie ogólne i zawodowe
 • organizacja nadzoru pedagogicznego
 • nowy awans zawodowy
 • system egzaminów zewnętrznych
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • finansowanie zadań oświatowych w samorządach
 • podstawy programowe kształcenia ogólnego
 • nauczanie wczesnoszkolne
 • wychowanie przedszkolne
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • miejsce historii w szkole
 • wychowanie fizyczne
 • rodzic w szkole
 • wychowawcza rola szkoły
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Równolegle do prac zespołów eksperckich w całej Polsce trwać będą wojewódzkie debaty oświatowe. 

Debaty wojewódzkie będą miały swoje cztery tematy przewodnie: szkolnictwo specjalne, kształcenie zawodowe, finansowanie, bezpieczeństwo. Dyskusje będą odbywały się w formule 1x4 (cztery województwa dyskutują o jednym z czterech tematów). Ministerstwo zaprasza do udziału w debatach nie tylko samorządowców i nauczycieli, ale też uczniów, rodziców i wszystkich zainteresowanych.


Planowana reforma systemu edukacji

Status reformy: zmiany planowane do zrealizowania w roku 2016 (zmiany te są m.in. wypełnieniem zobowiązań Prezesa Rady Ministrów zawartych w expose wygłoszonym w dniu 18 listopada 2015 r.):

Zmiany w ustawie - Karta Nauczyciela

W dniu 8 stycznia 2016 r. projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: 16 lutego 2016 r.

Zmiany dotyczą:

a)    zniesienia od dnia 1 września 2016 r. obowiązku realizacji w dotychczasowej formule zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach
godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji
dyrektora szkoły. Nauczyciele w ramach 40-godzinnego tygodniowego
czasu pracy będą prowadzić zajęcia z uczniami, zgodnie z ich
potrzebami i zainteresowaniami, stosownie do ustaleń podjętych w danej szkole. W związku z likwidacją obowiązku prowadzenia tych
zajęć w dotychczasowej formule, proponuje się odejście od
rejestrowania ich wymiaru, co jednocześnie odbiurokratyzuje pracę
nauczycieli,

b)    postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli, w tym jego usprawnienie, oraz wprowadzenie centralnego rejestru
orzeczeń dyscyplinarnych. W rejestrze będą gromadzone dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu
nauczycielskiego lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania
ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od
ukarania. Rejestr będzie skutecznym narzędziem uniemożliwiającym
zatrudnienie w przedszkolu, szkole lub placówce nauczyciela
ukaranego ww. karami. W ustawie zostaną określone również zasady
wynagradzania członków komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców (obecnie bowiem brak jest regulacji w tym zakresie). Odpowiedzialność dyscyplinarna zostanie rozszerzona na wszystkich nauczycieli,
c)    sposobu finansowania jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli, którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania nada tytuł honorowy profesora oświaty,
d)    rozszerzenia na wszystkich nauczycieli wymogu dotyczącego niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz wymogu nietoczenia się wobec nauczyciela postępowania karnego lub dyscyplinarnego lub postępowania o ubezwłasnowolnieniu Nauczyciele przed nawiązaniem stosunku pracy będą zobligowani do przedstawienia dyrektorowi szkoły informacji z Krajowego Rejestru Karnego.


Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Planowany termin skierowania projektu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych: do dnia 16 lutego 2016 r., czerwiec 2016 zaakceptowane przez Sejm, będą obowiązywać od roku szkolnego 2016/17

Zmiany dotyczą w szczególności:
a)    zniesienia sprawdzianu, do którego obowiązkowo przystępują uczniowie VI klasy szkoły podstawowej. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisji egzaminacyjnymi będzie udostępniać gimnazjom narzędzia diagnostyczne, z których każde gimnazjum będzie mogło skorzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających III etap edukacyjny (gimnazjum). Pozwoli to również szkołom, które zdecydują się skorzystać z narzędzi diagnostycznych, na dokonywanie pomiaru efektywności nauczania poprzez analizy EWD,
b)    weryfikacji wyników części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Począwszy od roku szkolnego 2016/2017 zdający będzie miał prawo odwołać się od wyników ww. egzaminów do specjalnej komisji działającej przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, składającej się z ekspertów zewnętrznych,
c)    procedury zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego, innych niż zakupione ze środków dotacji celowej w latach poprzednich i będących na wyposażeniu biblioteki szkolnej. Organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjum, biorąc pod uwagę poziom zaawansowania językowego uczniów (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017) będzie mógł zakupić brakujące podręczniki lub materiały edukacyjne, umożliwiające realizację programu nauczania. Koszt zakupu tych podręczników lub materiałów edukacyjnych zostanie zrefundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.

Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

W karierze szkolnej dziecka bardzo ważne jest to, w jaki sposób będzie ono przygotowane do rozpoczęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej. Dlatego też w najbliższych miesiącach nastąpi zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich. W czerwcu 2016 r. Minister podpisała rozporządzenie zmieniające podstawę programową wychowania przedszkolnego przywracającą naukę czytania dla dzieci 6-letnich.

Natomiast w lutym rozpocznie się szeroka analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego. Analiza będzie prowadzona przy współudziale ok. 1100 ekspertów i zakończy się w czerwcu 2016 r.
Planuje się, że projekt rozporządzenia dotyczący kompleksowej zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2016 r.


Debata o systemie edukacji (luty - czerwiec 2016 r.) 

W debacie o systemie edukacji zasadniczymi kwestiami będą:
1)    ustrój szkolny - system szkolny,
2)    finansowanie oświaty,
3)    rozwiązania   dotyczące   uczniów   ze   specjalnymi   potrzebami edukacyjnymi,
4)    rola nauczyciela,
5) rola jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty.

Po zakończeniu debaty o systemie edukacji przygotowany zostanie projekt zmian odpowiednich przepisów prawa oświatowego. Planuje się, że projekt zmian w prawie oświatowym zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2016 r.


Zmiany w wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego

Status reformy: zmiany wprowadzone w roku 2015

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw zawiera, w szczególności:


a)    obowiązek szkolny od 7 roku życia,
b)    prawo rodziców do zdecydowania o podjęciu przez dziecko edukacji szkolnego od 6 roku życia,
c)    obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6 - letnie,
d)    zniesienie obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 5 - letnie,
e)    wydłużenie terminu możliwości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do dnia 1 września 2019 r.,
f)    wzmocnienie roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół, w tym przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego,
g)    powierzenie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencji powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

2015

Plan reform oświatowych przedstawionych przez nowy rząd na najbliższe cztery lata

Status reformy: projekt

 • Prawo wyboru rodziców w jakim wieku ich dzieci pójdą do szkoły. (Dzieci rozpoczną obowiązkową naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w wieku 7 lat. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (przed 31 sierpnia), jeśli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć nauką w szkole podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno¬ pedagogiczną. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Projekt ustawy jest już dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.)
 • Odbudowa szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.
 • Stopniowy powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum.
 • Rozbudowa sieci przedszkoli -  docelowo bezpłatna edukacja przedszkolna.
 • Zmiany w podstawie programowej – powrót do pełnego nauczania historii i klasycznego kanonu lektur.
 • Szkoła jako miejsce kształtowania silnego poczucia tożsamości narodowej i patriotyzmu.
 • Likwidacja tzw. godzin karcianych w pensum nauczycieli.
 • Odbiurokratyzowanie szkoły, zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla nauczycieli.
 • Program gabinetów stomatologicznych i lekarskich w szkołach.

Wymagania wobec szkół i placówek – nowe rozporządzenie

Status reformy: zaakceptowana do realizacji

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Podpisane 6 sierpnia 2015 r. rozporządzenie określa wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymagania te dotyczą:

1. efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,

2. organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,

3. tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,

4. współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

5. zarządzania szkołą i placówką.

Wymagania wyznaczają pożądany stan w systemie oświaty, pokazując jego, uznane za kluczowe, cele i zadania.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.


Kształcenie dzieci niepełnosprawnych – nowe rozporządzenie

Status reformy: zatwierdzona do realizacji

Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Rozporządzenie określa organizację kształcenia specjalnego również w innych formach wychowania przedszkolnego.

W dokumencie wprowadzono m. in.:

 • zobowiązanie do dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej), lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone;
 • możliwość, za zgodą organu prowadzącego, zmniejszenia liczby dzieci w oddziale integracyjnym przedszkola lub liczby uczniów w oddziale integracyjnym szkoły w stosunku do liczby określonej obecnie w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;
 • określenie jakie zajęcia rewalidacyjne powinny być w szczególności uwzględnione w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.


Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem przepisów regulujących kwestie związane z obowiązkiem dodatkowego zatrudniania nauczycieli. Te zapisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


Kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/16

Status reformy: definicja priorytetów

Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły.

Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza.

Decyzją ministra w nadchodzącym roku szkolnym (2015/2016) podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.


Nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty

Status reformy: wprowadzono

16 marca 2015 r. znowelizowano Ustawę o Systemie Oświaty wprowadzając m.in. następujące zmiany:

1. w oświacie – możliwość zwiększenia o maksymalnie dwie osoby liczby uczniów w klasach 1-3 szkoły podstawowej powyżej 25 osób na prośbę rady rodziców i za zgodą organu zarządzającego szkołą, pod warunkiem zatrudnienia nauczyciela wspomagającego;

2. w systemie oceniania           

 • możliwość oceny opisowej nie tylko jako oceny końcowej w klasach 1-3 szkoły podstawowej, ale również w toku bieżącego oceniania, a także w wyższych klasach (zarówno w przypadku oceniania końcowego jak i bieżącego), pod warunkiem stosowania takiej oceny równolegle z tradycyjną skalą ocen. Decyzję o wyborze formy oceniania pozostawia się dyrektorowi szkoły, którego zadaniem jest umieszczenie odpowiedniego zapisu w regulaminie szkoły,
 • ocena z zachowania nie będzie już miała wpływu na promocję do następnej klasy – jeśli uczeń spełnia wymagane warunki, otrzyma promocję nawet w przypadku oceny nagannej;

3. w systemie egzaminów zewnętrznych – umożliwienie uczniom wnioskowania o weryfikację sumy punktów otrzymanych na egzaminie zewnętrznym;

4. w kształceniu zawodowym – umożliwienie szkołom zawodowym wprowadzenia egzaminów wstępnych sprawdzających predyspozycje kandydatów.

Zmiany będą obowiązywać od 1 września 2015 r. Więcej informacji na stronie MEN.


Dostosowywanie egzaminów zewnętrznych do zmian w podstawie programowej

Status reformy: wprowadzona, w trakcie realizacji

W związku ze zmianami w treści podstawy programowej dla kształcenia ogólnego, przeprowadzono analizę egzaminów zewnętrznych i je odpowiednio zmodyfikowano – od września 2009 r. w szkołach podstawowych i gimnazjach, i od czerwca 2012 r. w szkołach średnich II stopnia, w tym w szkołach zawodowych.

Nowa forma egzaminu gimnazjalnego, wprowadzanego w tym okresie, skupia się na takich umiejętnościach jak myślenie logiczne czy rozwiązywanie problemów, a także na wiedzy i umiejętnościach przekrojowych.

W związku z dostosowaniem do zakończenia odpowiedniego etapu, pierwsze zreformowane egzaminy zawodowe odbyły się w 2013 r. Wprowadzanie zmodyfikowanej formy pozostałych egzaminów zewnętrznych w kształceniu ogólnym czyli sprawdzianu szóstoklasisty i matury zostały również zaplanowano odpowiednio do kończących się etapów edukacyjnych tj. w roku szkolnym 2014/2015, a technikach – 2015/2016.

Więcej informacji na temat egzaminów zewnętrznych na stronie CKE.       

Program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Status reformy: wprowadzono, w trakcie realizacji

Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zakłada, że warunkiem zmniejszania agresji i przemocy w szkole jest m.in. kształtowanie prawidłowych relacji i przyjaznego klimatu społecznego w środowisku szkolnym opartym na wzajemnym szacunku i zaufaniu uczniów, nauczycieli i rodziców oraz otwartości szkoły na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym. „Bezpieczna i przyjazna szkoła” jest kontynuacją Programu realizowanego w latach 2008-2013. Nowa edycja będzie realizowana w latach 2014-2016. Więcej informacji na stronie programu.

2014

E-podręczniki

Status reformy: w trakcie realizacji

Podczas konferencji prasowej ministra edukacji narodowej zaprezentowano nowy e-podręcznik dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Interaktywny e-podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej stanowi część większego systemu e-podręczników dla wszystkich poziomów kształcenia ogólnego, począwszy od klasy 1 szkoły podstawowej po szkołę średnią II stopnia. Korzystanie z e-podręczników będzie bezpłatne dla wszystkich uczniów i nauczycieli i możliwe poprzez stronę internetową od początku roku szkolnego 2015/2016. Więcej informacji tutaj.    


Darmowe podręczniki

Status reformy: wprowadzona; w trakcie realizacji

Reforma polega na:

 • wyposażeniu szkół podstawowych w bezpłatny podręcznik do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla uczniów klas I-III; zmiana będzie wdrażana stopniowo, począwszy od roku 2014/2015 w stosunku do uczniów klasy I i w kolejnych latach w stosunku do uczniów klasy II i III;
 • wprowadzeniu dotacji celowej dla organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć z danego języka obcego dla klas I-III szkoły podstawowej, podręczników i materiałów edukacyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz podręczników i materiałów edukacyjnych dla wszystkich klas gimnazjum; zmiana będzie wdrażana stopniowo, poczynając od 2014 r., w którym dotacja będzie dotyczyła klas I; w kolejnych latach dotacja obejmie następne klasy szkoły podstawowej i gimnazjum;
 • nałożeniu na szkoły podstawowe i gimnazja obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych; zmiana będzie wdrażana stopniowo, począwszy od 2014 r. w odniesieniu do klasy I szkoły podstawowej;
 • wprowadzenie zakazu umieszczania w podręcznikach ćwiczeń, zadań i poleceń, tak aby mogły one być przeznaczone do wieloletniego użytku oraz zakazu umieszczania w podręcznikach odesłań do dodatkowych, opracowanych przez określonego wydawcę materiałów dydaktycznych;
 • zobowiązaniu rady pedagogicznej do zasięgnięcia opinii rady rodziców przed ustaleniem zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych w szkole;
 • wprowadzeniu norm porządkujących praktyki marketingowe w celu nakłonienia szkoły do wyboru konkretnego podręcznika i materiałów edukacyjnych, a także eliminujących sytuacje, w których nabycie podręcznika jest możliwe wyłącznie w pakiecie z innymi materiałami dydaktycznymi, wbrew woli konsumenta.

Wprowadzenie tych zmian wynika z konieczności poprawy warunków realizacji konstytucyjnego prawa do nauki oraz obowiązku zapewnienia przez władze publiczne obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia.

Dodatkowe informacje w języku polskim można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Zmiany w procesie obniżania wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego

Status reformy: wprowadzona; w trakcie realizacji

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 19 marca 2009 r. wprowadziła obniżenie do 6 lat wieku rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Powszechne wprowadzenie obniżonego wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego zostało jednak odroczone o trzy lata szkolne, tj. do 1 września 2014 r. Kolejna nowelizacja w ustawie, wprowadzona 30 sierpnia 2013, która weszła w życie 1 września 2014 r., wynika z potrzeby zminimalizowania obaw części rodziców dzieci sześcioletnich, które obligatoryjnie rozpoczynają edukację szkolną. Osiągnięcie tego będzie możliwe między innymi poprzez stworzenie w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej warunków edukacji podobnych do spotykanych w formach wychowania przedszkolnego. W szczególności chodzi o ograniczenie maksymalnej liczby uczniów w oddziale do 25. Wprowadza się także rozwiązania, dzięki którym w jednym oddziale uczą się dzieci w zbliżonym wieku. Ponadto, od 1 września 2014 r. realizację obowiązku szkolnego rozpoczną dzieci siedmioletnie, urodzone w 2007 r., oraz dzieci sześcioletnie, urodzone jedynie w pierwszej połowie 2008 r. (połowa rocznika). Natomiast od 1 września 2015 r. spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną dzieci siedmioletnie urodzone w drugiej połowie 2008 r. oraz wszystkie dzieci urodzone w 2009 r.

Dodatkowe informacje w języku polskim można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Nauczyciel – asystent w edukacji wczesnoszkolnej

Status reformy: wprowadzona; w trakcie realizacji

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty pozwala od dnia 4 czerwca 2014 na zatrudnianie w szkole podstawowej asystentów nauczycieli. Ma to na celu umożliwienie zatrudniania w osób w celu wsparcia nauczyciela prowadzącego zajęci dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w klasach I-III lub prowadzącego zajęcia świetlicowe. Osoba zatrudniona w celu wsparcia nauczyciela będzie musiała posiadać co najmniej poziom wykształcenia wymagany do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Osoba taka będzie zatrudniana na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że będzie musiała spełniać niektóre warunki, o których mowa w ustawie - Karta Nauczyciela, w tym wymóg nietoczenia się przeciwko niej postępowania karnego lub dyscyplinarnego, lub postępowania o ubezwłasnowolnienie, a także niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie. Zmiana ta ma na celu doskonalenie warunków edukacji i opieki najmłodszych uczniów w szkołach podstawowych.

Dodatkowe informacje w języku polskim można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.