This page was last modified on 1 July 2016, at 12:44.

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. wyodrębnia dwie główne kategorie pracowników, nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Nauczycielami akademickimi są zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i naukowi (zob. podrozdział 9.5. – Warunki pracy nauczycieli akademickich), jak i dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej (zob. niżej). Wśród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wyróżnia się pracowników naukowo-technicznych, bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej (poza wspomnianymi wyżej dyplomowanymi bibliotekarzami oraz pracownikami dokumentacji i informacji), inżynieryjno-technicznych, ekonomicznych, administracyjnych oraz obsługi.

Dyplomowani bibliotekarze i dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach starszego kustosza dyplomowanego lub starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji i informacji naukowej oraz asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji i informacji naukowej. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym na tych stanowiskach uczelnia może zatrudnić osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, a statut uczelni może również określać dodatkowe wymagania i kwalifikacje dla osób zatrudnianych na tych stanowiskach. Niezależnie od zajmowanego stanowiska muszą oni spełniać ogólne wymogi kwalifikacyjne dotyczące nauczycieli akademickich (posiadanie określonych w przepisach kwalifikacji, pełna zdolność do czynności prawnych, pełne prawa publiczne, niekaralność).

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym dyplomowani bibliotekarze i pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na takich samych warunkach jak pozostali nauczyciele akademiccy (zob. podrozdział 9.5. – Warunki pracy nauczycieli akademickich ), z wyjątkiem czasu pracy. Obowiązkowy tygodniowy wymiar czasu pracy dla tej grupy nauczycieli akademickich wynosi 36 godzin, przy czym statut uczelni niepublicznej może określać dla nich inny wymiar czasu (np. 40 godzin tygodniowo).

W przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego nie wyodrębnia się kategorii pracowników zajmujących się monitorowaniem jakości, doradztwem zawodowym czy poradnictwem psychologicznym. W przypadku monitorowania jakości i doradztwa zawodowego nie istnieją też specjalne przepisy określające wymagania kwalifikacyjne czy warunki zatrudnienia tych pracowników.

Rozwiązania w zakresie monitorowania jakości są opracowywane w znacznej mierze samodzielnie przez poszczególne uczelnie (zob. podrozdział 11.2. – Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym). Uczelnie tworzą stanowiska pełnomocników, zespoły czy komisje i/lub biura ds. jakości na poziomie uczelnianym i wydziałowym, samodzielnie określając wymagania kwalifikacyjne dla członków zespołu czy komisji i pracowników biur. W skład zespołów lub komisji ds. jakości wchodzą na ogół nauczyciele akademiccy, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (pracownicy administracyjni) oraz studenci i doktoranci. Etatowi pracownicy biur ds. jakości należą na ogół do kategorii pracowników administracyjnych. Zależnie od rozwiązań przyjętych w danej uczelni, osoby odpowiedzialne za monitorowanie jakości wykonują różne zadania związane z projektowaniem i wprowadzaniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości, przeprowadzaniem i opracowywaniem wyników ewaluacji jakości kształcenia oraz monitorowaniem i doskonaleniem wewnętrznego systemu jakości.

Poradnictwem zawodowym zajmują się biura karier, które zostały już utworzone w większości uczelni. W biurach karier pracują zarówno doradcy zawodowi, jak i inni pracownicy administracyjni. Wymagania dla tych pracowników określają samodzielnie poszczególne uczelnie. W praktyce kierownicy i część innych pracowników tych biur posiada formalne kwalifikacje doradcy zawodowego, które uzyskuje się po ukończeniu studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego. Zadania pracowników biur karier obejmują m.in.: prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego dla studentów i absolwentów w formie konsultacji i szkoleń (autoprezentacja, planowanie kariery, dokumenty związane z ubieganiem się o pracę, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i negocjacji płacowych, metody poszukiwania pracy); poszukiwanie i gromadzenie informacji o rynku pracy, ofert pracy dla przyszłych absolwentów oraz informacji o możliwościach zdobywania doświadczenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; przeprowadzanie selekcji kandydatów na zlecenie pracodawców; organizowanie imprez dla studentów i absolwentów oraz pracodawców.

Etatowych pracowników administracyjnych w biurach ds. jakości i biurach karier zatrudnia się na podstawie umowy o pracę zawieranej z rektorem lub innym właściwym organem uczelni. W przypadku uczelni publicznych minimalne i maksymalne stawki ich wynagrodzenia zasadniczego są określone w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czas pracy tej kategorii pracowników wynosi 40 godzin zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Przy większości uczelni działają poradnie psychologiczne lub punkty pomocy psychologicznej dla studentów. Wymagania kwalifikacyjne dla psychologów są określone w przepisach dotyczących zawodu psychologa i poradnictwa psychologicznego. W uczelnianych lub międzyuczelnianych poradniach czy punktach pomocy psychologicznej pracują osoby z dyplomem magisterskim uzyskanym na kierunku psychologia, posiadające kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii i praktykę psychoterapeutyczną. Prowadzą one konsultacje dla studentów oraz zajęcia psychoterapeutyczne dla zainteresowanych studentów.