This page was last modified on 2 November 2015, at 11:34.

Polska:Podział odpowiedzialności

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

Kształcenie i szkolenie dorosłych w Polsce leży w gestii wielu resortów, ale niektóre z nich odgrywają wiodącą rolę w tym obszarze: resort edukacji, pracy, nauki i szkolnictwa wyższego. Rola innych resortów związana jest przede wszystkim z tymi efektami uczenia się, które w znacznym zakresie są następstwem edukacji pozaformalnej (np. resort gospodarki). Udział innych resortów w realizacji polityki uczenia się przez całe życie, którego częścią jest kształcenie i szkolenie dorosłych, znajduje m.in. potwierdzenie w składzie Komitetu Sterującego ds. Krajowych Ram Kwalifikacji – KRK.

Podział odpowiedzialności administracyjnej w zakresie kształcenia ustawicznego (jako punktu odniesienia w oświatowym prawie polskim) oraz wspólne ramy działań w obszarze uczenia się przez całe życie, którego częścią jest kształcenie i szkolenie dorosłych, przedstawiają tabele 1 i 2.

Tabela 1. Podział odpowiedzialności administracyjnej w zakresie kształcenia ustawicznego

Poziom administracji
Zakres odpowiedzialności administracyjnej w zakresie kształcenia i szkolenia dorosłych
Administracja centralna Ministerstwo Edukacji Narodowej

Odpowiada za koordynację prac w zakresie kształcenia ustawicznego na szczeblu krajowym. W MEN problemami kształcenia ustawicznego zajmuje się bezpośrednio Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, który wypełnia zadania dotyczące m.in.: funkcjonowania i organizacji publicznych i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, ustalania zasad i wdrażania rozwiązań w zakresie kształcenia na odległość, doskonalenia systemu akredytacji placówek prowadzących działalność oświatową w formach pozaszkolnych, uznawania i potwierdzania kwalifikacji nabytych poza systemem szkolnym, w tym zaliczania wyników kursów zawodowych prowadzonych przez akredytowane placówki w szkołach dla dorosłych oraz określanie zasad przeprowadzania egzaminów na tytuły zawodowe, czeladnicze i mistrzowskie.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Główny resort współpracujący w z Ministerstwem Edukacji w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w szczególności: bezrobotnych i niektórych kategorii osób poszukujących pracy. Zadania z zakresu kształcenia ustawicznego realizuje Departament Rynku Pracy, który wedle regulaminu MPiPS odpowiada za realizację zadań w zakresie edukacji ustawicznej, w tym współpracę z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania w określaniu celów i kierunków rozwoju kształcenia przez całe życie oraz projektowanie rozwiązań systemowych wspierających szkolenie osób bezrobotnych i pracujących.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym nie funkcjonuje termin kształcenie ustawiczne, ale biorąc pod uwagę tzw. trzecią misję szkolnictwa wyższego, do tego obszaru można przypisać koncepcje uniwersytetów otwartych (prowadzonych przez niektóre uczelnie), uniwersytetów trzeciego wieku – UTW (prowadzonych przez niektóre uczelnie, ale funkcjonujących głównie poza systemem szkolnictwa wyższego), czy indywidualnie zamawiane usługi eksperckie, w tym szkoleniowe dla różnych podmiotów. Placówkami edukacji pozaszkolnej są też uniwersytety ludowe.(Eurypedia - szkolnictwo wyższe). Funkcjonujący w strukturach resortu Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Kontroli wydaje zgody na prowadzenie studiów podyplomowych oraz reguluje kwestie związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

Samorząd wojewódzki Do zadań własnych samorządu wojewódzkiego należy zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

Samorząd wojewódzki powołuje kuratorów oświaty, którzy sprawują nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami pozaszkolnymi.

Odpowiada za prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Samorząd powiatowy Do zadań własnych powiatu należy zakładanie, prowadzenie i finansowanie publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Samorząd gminny Do zadań własnych gminy należy zakładanie, prowadzenie i finansowanie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Wspólne ramy działań na rzecz uczenia się przez całe życie w strategiach rozwoju różnych resortów


Lp Nazwa strategii rozwoju/koordynacja-resort Obszary uczenia się przez całe życie (kształcenia i szkolenia) oraz jego efektów
1 Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki/Ministerstwo Gospodarki „rozwój kapitału ludzkiego w gospodarce – rozwój kwalifikacji z wykorzystaniem mechanizmów uczenia się przez całe życie”
2 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego/Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „zwiększenie jakości kapitału ludzkiego oraz poprawy adaptacyjności zasobów pracy; ocenianie i potwierdzanie efektów uczenia się w krajowym systemie kwalifikacji
3 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego/Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „wykorzystanie mechanizmów uczenia się przez całe życie w kształtowaniu postaw obywatelskich, promocja działań prospołecznych, edukacja kulturalna i medialna
4 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego/Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „rozwój kapitału ludzkiego w regionach – inwestowanie w cały obszar uczenia się przez całe życie”
5 Strategia Systemu Rozwoju Bezpieczeństwa Narodowego RP 2012-2022Ministerstwo Obrony Narodowej/ ‘baza naukowa, potencjał naukowo-badawczy, integracja rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa narodowego
6 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa/Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „poprawa dostępności i jakości kształcenia, poprawa mobilności zawodowej, lepszy dostęp do szkolnictwa wyższego”
7 i następne

Strategia Rozwoju Transportu/Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,

Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko/Ministerstwo

Gospodarki, Sprawne Państwo/Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

„tworzenie i doskonalenie profesjonalnych kadr w dziedzinie transportu, kadr administracji rządowej i samorządowej, kadr sektora energetyki, ochrony środowiska i gospodarki zasobami naturalnymi”

Źródło: opracowane na podstawie dokumentu „Perspektywa uczenia się przez całe życie”.