This page was last modified on 15 March 2016, at 13:34.

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

Poradnictwo ogólne

W szkołach dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna].

Pomoc ta w publicznych szkołach dla dorosłych jest udzielana w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz w formie:

 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej];
 • porad i konsultacji
 • warsztatów i szkoleń.

Niektóre agendy rządowe, organizacje samorządowe lub pozarządowe organizują również nieodpłatnie jednostkowe, cykliczne lub okazjonalne porady związane z konkretnymi zagadnieniami, np. prawnymi, dotyczącymi profilaktyki społecznej.

Poradnictwo psychologiczne

Słuchacze publicznych szkół dla dorosłych mogą korzystać z porad i konsultacji udzielanych przez psychologów zatrudnionych w tych szkołach w ramach [#pomoc pomocy psychologiczno-pedagogicznej].

Zadanie to jest realizowane również przez organizacje pozarządowe z wykorzystaniem środków rządowych, samorządowych oraz Unii Europejskiej.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zgodnie z Rezolucją Rady Unii Europejskiej przez poradnictwo zawodowe w perspektywie uczenia się przez całe życie należy rozumieć usługi i działalność, których celem jest pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz zarządzaniu karierą zawodową, adresowane do osób w każdym wieku i na każdym etapie życia.

Usługi w tym zakresie zapewniają:

 • szkoły, w tym szkoły dla dorosłych
 • uczelnie wyższe
 • instytucje szkoleniowe
 • publiczne służby zatrudnienia
 • pracodawcy
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty prywatne.

Poradnictwo zawodowe prowadzone jest:

 • w formach indywidualnych i grupowych
 • w bezpośrednim kontakcie z klientem lub na odległość (np. kursy i zajęcia on-line, infolinie, serwisy internetowe, rozmowy przez telefon lub komunikator internetowy).

Usługi obejmują:

 • pomoc w znalezieniu pracy
 • organizację lub pomoc w odbyciu stażu, praktyk zawodowych lub wolontariatu
 • dostęp do aktualnej informacji o zawodach i możliwościach uzupełniania lub uzyskiwania wiedzy i umiejętności zawodowych
 • pomoc w rozwijaniu przez klienta wiedzy o sobie, swoich możliwościach i oczekiwaniach, wzmacnianie poczucie własnej wartości i zwiększanie motywacji
 • rozwijanie umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej
 • rozwijanie umiejętności miękkich, w tym skutecznej komunikacji, negocjacji, asertywności
 • wsparcie wejścia na rynek pracy, w tym procesu przejścia ze szkoły, adaptacji do środowiska pracy.

Osoby dorosłe, w tym niepełnosprawne, mogą uczyć się w publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwać i uzupełniać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Słuchacze publicznych szkół dla dorosłych mogą w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkołę uczestniczyć w [#zawod zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej] oraz korzystać z porad i konsultacji praz warsztatów i szkoleń w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej realizują również, we współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Centra prowadzą również kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Organy prowadzące publiczne ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą, w drodze porozumienia, wyznaczyć jeden z tych ośrodków do koordynowania dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na terenie danego województwa lub województw, po zasięgnięciu opinii organu lub organów sprawujących nadzór pedagogiczny nad tymi ośrodkami. Do zadań ośrodka koordynującego należy też gromadzenie, analizowanie i upowszechnianie informacji o zakresie i potrzebach dokształcania teoretycznego młodocianych, prowadzonego przez publiczne ośrodki działające na terenie województwa lub województw.

Publiczne kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego współpracują z:

 • pracodawcami w zakresie:
  • organizacji i prowadzenia kształcenia ustawicznego
  • przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców
  • kształcenia ustawicznego pracowników
 • urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach
 • innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych.

Adresatami programu „Junior” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PRFON) są osoby z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku do 30 lat, skierowane na staż zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pomoc finansowa ze środków programu przekazywana jest:

 • absolwentowi, skierowanemu na staż przez powiatowy urząd pracy (PUP), w formie comiesięcznego dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość dofinansowania jest ustalana przez powiatowy urząd pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby skierowanej na staż – od 500 zł do 800 zł
 • doradcy zawodowemu w postaci comiesięcznej premii za opiekę nad stażystą, w wysokości do 200 zł (za każdego stażystę objętego opieką), na zasadzie umowy zawartej z PFRON
 • pracodawcy uczestniczącemu w programie – z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej, w postaci premii z tytułu odbycia stażu przez absolwenta, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby miesięcy odbytego stażu i kwoty stanowiącej:
  • do 400 zł jeśli stażysta jest osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo absolwentem szkoły specjalnej
  • do 200 zł jeśli stażysta jest osobą o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Realizatorem programu jest PFRON, który przedkłada ofertę realizacji programu samorządom powiatowym, które prowadzą jego realizację poprzez powiatowe urzędy pracy.

Absolwent, wymagający wsparcia w rozpoczęciu lub odbyciu stażu lub absolwent po zatrudnieniu, w celu uzyskania dostatecznej samodzielności w środowisku pracy, może wnioskować samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika ustawowego o dodatkową stałą lub okresową pomoc doradcy zawodowego zatrudnionego w PUP.

Zakres dodatkowych czynności doradcy zawodowego ustala w formie pisemnej PUP w porozumieniu z osobą niepełnosprawną lub jej pełnomocnikiem ustawowym.

Do zakresu dodatkowych czynności doradcy zawodowego należy w szczególności aktywna współpraca z pracodawcą w realizacji stażu oraz pomoc stażyście w:

 • adaptacji w nowym dla niego środowisku,
 • pełnym zrozumieniu wymagań pracodawcy,
 • uzyskaniu akceptacji współpracowników,
 • radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.

Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy (w tym osoby niepełnosprawne), które są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, mogą skorzystać z:

 • poradnictwa zawodowego
 • stypendium dla osoby podejmującej naukę
 • szkoleń - zajęcia pozaszkolne, które mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.
 • stażu, umożliwiającego nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą
 • przygotowania zawodowego w miejscu pracy umożliwiającego zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy według programu uzgodnionego pomiędzy starostą, pracodawcą i bezrobotnym albo osobą poszukującą pracy, która nie jest zatrudniona.

Poradnictwo zawodowe obejmuje:

 • porady indywidualne, ułatwiające wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia
 • badania psychologiczne lub specjalistyczne badania lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy
 • porady w formie grupowej, które umożliwiają samoocenę i rozwijanie umiejętności pomocnych w poszukiwaniu pracy i rozwoju kariery zawodowej
 • informację zawodową dotyczącą zawodów, rynku pracy oraz możliwości szkolenia i kształcenia.

Stypendium dla osoby podejmującej naukę przyznaje się osobie bezrobotnej, która nie posiada kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu potwierdzonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, jeżeli w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła dalszą naukę w:

 • szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub
 • uczelni, jeśli dana osoba studiuje na studiach niestacjonarnych.

Stypendium przysługuje osobie bezrobotnej pod warunkiem, że dochód na osobę w rodzinie, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, nie przekracza wysokości uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej.

W przypadku kontynuacji nauki stypendium może być wypłacane do czasu jej ukończenia zgodnie z programem nauczania. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to wyspecjalizowane placówki działające w wojewódzkich urzędach pracy, które gromadzą i udostępniają informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomagają klientom w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Centra pomagają:

 • bezrobotnym
 • poszukującym pracy
 • absolwentom szkół
 • młodzieży szkolnej
 • pracodawcom.

W ramach poradnictwa można uzyskać pomoc m. in. w zakresie:

 • wyboru lub zmiany zawodu
 • zaplanowania kariery zawodowej
 • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych
 • określenia swoich kompetencji i zainteresowań
 • zaplanowania rozwoju zawodowego.

(rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy: Dz. U. z 2014 r. poz. 667)

Osoba korzystająca z pomocy centrów może uzyskać informacje dotyczące:

 • pisania listów motywacyjnych, życiorysów, przygotowania odpowiedzi na ogłoszenie prasowe
 • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej
 • wyboru najwłaściwszej drogi przekwalifikowania czy dokształcania
 • skutecznych metod poszukiwania pracy
 • podstawowych zagadnień związanych z otwarciem własnej działalności gospodarczej
 • specyfiki pracy w różnych zawodach
 • ofert pracy krajowych i zagranicznych
 • aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Centra oferują ponadto dostęp do informacji na temat szkół, uczelni oraz instytucji prowadzących szkolenia, czasopism, ulotek, wzorów życiorysów i listów motywacyjnych, filmów na temat poszczególnych zawodów, teczek informacji o zawodach oraz programów komputerowych o zawodach i instytucjach kształcących.

Jedną z form pracy centrów są zajęcia warsztatowe, adresowane do każdego, kto chce podjąć lub zmienić pracę, a w swoich działaniach napotyka przeszkody, które trudno mu pokonać.

Biorąc udział w warsztatach, można nabyć umiejętności niezbędne podczas poszukiwania pracy takie jak: umiejętność autoprezentacji i komunikacji niewerbalnej, budowanie poczucia własnej wartości czy pokonywania stresu, a także twórczego myślenia, pozwalającego przełamywać rutynę, nawyki i schematy w codziennych działaniach.

Zajęcia umożliwiają poznanie skutecznych technik, które zapewniają większą skuteczność podczas procesu poszukiwania pracy. Dają one możliwość lepszego przygotowania się do rozmowy z pracodawcą.

Istotnym elementem działalności centrów jest pozyskiwanie ofert pracy poprzez:

 • bezpośredni kontakt z firmami
 • informacje prasowe
 • Internet.

Osobom poszukującym pracy oferuje się wsparcie następujących formach:

 • zamieszczenie informacji w bazie danych na podstawie wypełnionej Karty Osoby Poszukującej Pracy
 • ułatwienie kontaktów z pracodawcami
 • pomoc we wstępnym określeniu posiadanych kwalifikacji.

W centrach pracują m.in. doradcy zawodowi i doradcy edukacyjni. Pośrednicy pracujący w centrum zajmują się również doborem na stanowiska pracy. Współpracują oni z doradcami zawodowymi, np. w działaniach związanych z pomocą osobom zakwalifikowanym do zwolnień grupowych.

Osoby zainteresowane konkretną ofertą dobierane są pod kątem wymagań danego pracodawcy. Na życzenie firm zgłaszających zapotrzebowanie na pracownika, doradcy zawodowi w centrum określają predyspozycje zawodowe osób ubiegających się o miejsca pracy. Pracodawca dysponujący wolnym miejscem pracy może je zgłosić wypełniając w tym celu odpowiedni formularz.

Centra współpracują z instytucjami i partnerami społecznymi, którzy działają na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia i promują politykę prozatrudnieniową, np.:

 • związkami pracodawców
 • kuratorami oświaty
 • organizacjami studenckimi
 • ośrodkami pomocy społecznej
 • organizacjami pozarządowymi
 • podmiotami leczniczymi, np. zapewniającymi terapię uzależnień
 • mediami.

Wszystkie usługi świadczone w centrach są bezpłatne.

Doradcą zawodowym w urzędach pracy może być osoba mająca ukończone studia wyższe, przy czym preferowane są studia kierunkowe: psychologiczne, pedagogiczne lub socjologiczne.

Doradcy zawodowi zatrudnieni w PUP dysponują m.in.:

 • zbiorami informacji zawodowej
 • programami komputerowymi m.in. „Doradca 2000”, który dostarcza w szybki sposób szeroko rozumianej informacji zawodowej, wspomaga proces indywidualnej oceny klienta i ułatwia mu nabywanie umiejętności poruszania się na rynku pracy.

W urzędach pracy podstawową metodą pracy doradców zawodowych jest rozmowa doradcza, w trakcie której analizuje się sytuację klienta, jego oczekiwania oraz zainteresowania i uzdolnienia związane z pracą. Rozmowa kończy się ustaleniem planu działań realizowanych następnie przez klienta.

Aby określić zainteresowania klienta, doradcy zawodowi posługują się m. in. narzędziami: Zestawem do Samobadania (ZdS) i Kwestionariuszem Preferencji Zawodowych (KPZ) Hollanda. Zestaw do Samobadania ma formę autotestu. Pozwala on na ustalenie zawodów zgodnych z zainteresowaniami i predyspozycjami klientów.

Przeszkoleni doradcy mogą prowadzić grupowe poradnictwo z wykorzystaniem dwóch metod: Metody Edukacyjnej i Kursów Inspiracji. Metoda Edukacyjna traktuje jednostkę podmiotowo i mobilizuje ją do ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane wybory. Doradca towarzyszy osobie bezrobotnej w poszukiwaniach, pomaga zdefiniować priorytety i podjąć decyzję zawodową. Podejście to aktywizuje klientów poprzez stworzenie wewnętrznej motywacji do samodzielnego działania na rynku pracy. Kursy Inspiracji są propozycją pomocy adresowanej przede wszystkim do osób długotrwale bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem. Celem kursu jest zainspirowanie uczestników do aktywnego poszukiwania pracy.

Powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy (centra informacji i planowania kariery zawodowej) udostępniają w swoich siedzibach zasoby informacji zawodowych do samodzielnego wykorzystania przez zainteresowane osoby.

Zasoby informacji zawodowych są udostępniane w postaci papierowej, audiowizualnej lub elektronicznej, w tym na stronach internetowych odpowiednio powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy.