This page was last modified on 15 March 2016, at 12:21.

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

Poradnictwo ogólne

W Polsce nie istnieje sformalizowany, wynikający z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, system poradnictwa ogólnego na uczelniach wyższych.

Usługi z zakresu poradnictwa edukacyjnego, rozumianego jako doradztwo dla studentów lub kandydatów na studia w zakresie możliwości dalszego kształcenia, wyboru studiów lub kolejnego stopnia czy specjalności, w kontekście wymagań rynku pracy, realizuje wiele [#ABK akademickich biur karier].

Zadania w tym zakresie realizuje często także samorząd studencki poprzez przekazywanie informacji dla nowych studentów np. zamieszczanych na stronach internetowych uczelni. Samorząd studencki i przedstawiciele organizacji studenckich działających na terenie uczelni organizują spotkania i wyznaczają terminy konsultacji w sprawach interesujących studentów.

Poradnictwo dla studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi prowadzą działający na wielu uczelniach [#pełnomocnik pełnomocnicy lub odpowiednie komórki ds. osób niepełnosprawnych].

Poradnictwo psychologiczne

W Polsce nie istnieje sformalizowany, wynikający z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, system poradnictwa psychologicznego skierowanego na studentów,.

Wiele uczelni jednak organizuje dla swoich studentów tego typu wsparcie. Porady psychologa udzielane są studentom i doktorantom w ramach indywidualnych konsultacji psychologicznych w gabinecie lub drogą elektroniczną.

Usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego, w tym w kontekście zawodowym, prowadzi także część z funkcjonujących na uczelniach wyższych [#ABK akademickich biur karier].

Studenci i doktoranci mogą także korzystać z pomocy psychologicznej w podmiotach leczniczych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Na wielu uczelniach powoływane są akademickie biura karier (ABK), które służą pomocą studentom i absolwentom uczelni wyższej w skutecznym wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy. (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.)

Do zadań ABK należy:

 • dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych
 • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy
 • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Biura te realizują zadania poprzez:

 • informowanie o ofertach pracy, staży i praktyk oraz wolontariatu
 • poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej lub grupowej
 • badania losów absolwentów
 • warsztaty lub szkolenia z zakresu metod poszukiwania pracy i przygotowania do procesu rekrutacji
 • warsztaty i szkolenia z umiejętności miękkich
 • konsultacje i poradnictwo w zakresie przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Kontakty z pracodawcami realizowane są m.in. poprzez:

 • pomoc w naborze i selekcji kandydatów na wolne miejsca pracy, praktyk czy staży
 • organizację spotkań pracodawców ze studentami i absolwentami oraz władzami uczelni lub wydziałów
 • organizację targów pracy
 • organizację praktyk studenckich, zarówno obowiązkowych, jak i nieobowiązkowych
 • prowadzenie badań dotyczących zapotrzebowania pracodawców na kompetencje.

Metody najczęściej wykorzystywane poradnictwie zawodowym ABK to:

 • konsultacje dokumentów aplikacyjnych
 • wywiad indywidualny lub grupowy
 • symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
 • testy kompetencyjne
 • coaching
 • testy psychologiczne
 • mentoring.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności akademickich biur karier na uczeniach wyższych w roku akademickim 2014/2015 znajdują się w raporcie Rzecznika Praw Absolwenta.

Do jego zadań Rzecznika Praw Absolwenta należy przede wszystkim działanie na rzecz ograniczania formalnych barier w dostępie absolwentów do rynku pracy oraz rekomendowanie takich rozwiązań systemowych i prawnych, które pozwolą absolwentom lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

Rzecznik Praw Absolwenta powoływany jest przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.