This page was last modified on 10 February 2017, at 10:52.

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

Rodzaje szkół

W polskiej kategoryzacji szkolnictwo policealne jest zaliczane do szkolnictwa na poziomie średnim, natomiast zgodnie z klasyfikacją ISCED oraz Polską Ramą Kwalifikacji (art. 8 ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) – do poziomu 4.

Szkoły policealne są zorganizowane na podbudowie programowej szkoły ponadgimnazjalnej i umożliwiają osobom, które posiadają wykształcenie średnie ogólne, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownych egzaminów. Szkoły te są prowadzone przez jednostki administracji centralnej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje społeczne, wyznaniowe, stowarzyszenia i osoby fizyczne.

Nauka w szkołach policealnych trwa maksymalnie 2,5 roku.

Większość tego typu szkół to szkoły niepubliczne.

Do kategorii szeroko pojętego szkolnictwa ponadgimnazjalnego można zaliczyć również kolegia pracowników służb społecznych (obecnie 6 jednostek na terenie całego kraju), a także zakłady kształcenia nauczycieli: kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych (ogółem 13 jednostek według stanu na 30 września 2015 r.). Te ostatnie nie prowadzą naboru nowych słuchaczy i ulegną likwidacji z dniem 1 października 2017 r. Faktyczna rola kolegiów w systemie edukacji jest zatem marginalna. Kształcenie w kolegiach odbywa się w cyklu trzyletnim.

Dostępność szkół

Szkoły policealne przeznaczone dla osób pełnoletnich z zasady nie są rozmieszczone równomiernie w całym kraju. W celu zwiększenia dostępności część z nich dysponuje internatami (domami słuchacza). Zmodyfikowano również tryb kształcenia, wprowadzając na tych kierunkach, gdzie to możliwe, kształcenie na odległość.

W roku szkolnym 2014/2015 zdecydowana większość szkół policealnych kształciła w systemie zaocznym (81,4%), natomiast w trybie dziennym – 12,1%, w trybie stacjonarnym – 6,4%, zaś w trybie wieczorowym – jedynie 0,2%.

W roku szkolnym 2014/2015 odnotowano spadek liczby szkół policealnych o 3,4% w stosunku do roku poprzedniego, z 2 467 do 2 382 placówek. O 14,3 tysiące, czyli 5,1% w stosunku do roku poprzedniego, zmalała również liczba uczniów; obecnie wynosi ona ok. 265 tysięcy osób.

Dalszemu pogłębieniu uległa przewaga kobiet nad mężczyznami wśród słuchaczy szkół policealnych . W roku szkolnym 2014/2015 kobiety stanowiły 70,6% zbiorowości uczniów szkół policealnych, podczas gdy jeszcze 6 lat wcześniej proporcje były w miarę wyrównane, z niewielką przewagą mężczyzn (51%).

Warunki przyjmowania i wybór szkoły

Szkoły policealne przyjmują głównie absolwentów liceów ogólnokształcących oraz obecnie wygaszanych liceów profilowanych. Z reguły nie wymagają świadectwa maturalnego, jedynie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Do kolegiów natomiast przyjmowani są wyłącznie absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo maturalne (dojrzałości). Zasady rekrutacji do szkół publicznych określa ustawa i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze; rekrutacja do szkół niepublicznych jest dokonywana na zasadach określanych w ich statutach.

Podział uczniów na grupy – kryterium wieku

Słuchaczami szkół policealnych są absolwenci liceów ogólnokształcących oraz liceów profilowanych (obecnie wygaszanych) – wiek uczniów ok. 19-20/21 lat. Przejściowe zmiany wieku rozpoczęcia edukacji wpłyną też na rekrutowanie w niektórych rocznikach słuchaczy w wieku 18-19/20 lat).

Podstawową jednostką organizacyjną w szkole policealnej jest oddział, grupujący uczniów lub słuchaczy na tym samym poziomie kształcenia, którzy wspólnie realizują pod kierunkiem nauczycieli ten sam program nauczania. Liczba uczniów (słuchaczy) w oddziale nie jest uregulowana prawnie, z wyjątkami dotyczącymi przede wszystkim przypadków kształcenia niepełnosprawnych (np. w szkołach policealnych integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi, każdy oddział może liczyć od 15 do 20 osób, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych).

Zajęcia z niektórych przedmiotów (np. języków obcych), a także zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, mogą być organizowane w grupach lub w inny sposób, określony w statucie szkoły.

Organizacja roku szkolnego

Zajęcia w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

  1. od dnia rozpoczęcia zajęć (pierwszy powszedni dzień września) do ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe,
  2. od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych (ostatni piątek czerwca).

Terminy ferii zimowych są różne dla poszczególnych województw. Ferie zimowe przypadają w okresie od połowy stycznia do końca lutego i trwają 2 tygodnie. Szczegółowy termin ferii określa kurator oświaty w porozumieniu z wojewodą. W polskich szkołach są również przerwy świąteczne – bożonarodzeniowa i wielkanocna.

Szczegółowe informacje dot. organizacji roku szkolnego (daty rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, daty ferii letnich i zimowych w podziale na województwa oraz daty świąt i innych dodatkowych przerw w nauce) znajdują się w corocznie aktualizowanej publikacji Eurydice zatytułowanej „Organisation of school time in Europe: Primary and secondary general education. 2015/16 school year .

Dzienny i tygodniowy wymiar zajęć

Według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (ostatnia aktualizacja z 29 grudnia 2014 r.) tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkołach policealnych wynosi 28 godzin.