This page was last modified on 1 July 2016, at 13:18.

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

Mobilność uczniów

Programy UE

W poprzednich latach uczniowie korzystali z możliwości oferowanych w ramach programu Comenius, stanowiącego komponent programu Socrates (I faza: 1995-1999, II faza: 2000-2006), i Leonardo da Vinci, w których Polska uczestniczyła od 1998 r., i „Uczenie się przez całe życie” (2007-2013). Obecnie mobilność uczniów odbywa się w akcjach programu UE Erasmus+ (2014-2020), które są przewidziane dla sektora edukacji szkolnej, kształcenia zawodowego oraz młodzieży.

W projektach Partnerstw strategicznych w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ uczniowie wszystkich typów szkół mogą uczestniczyć w mobilności krótko- i długoterminowej. Krótkoterminowe wymiany grup uczniów, trwające od 5 dni do 2 miesięcy, są bezpośrednio związane z celami danego projektu i służą rozwijaniu umiejętności pracy w grupie, umiejętności międzykulturowych, planowania i realizacji projektów, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz motywacji do uczenia się języków obcych. W trakcie wyjazdów długoterminowych, trwających od 2 do 12 miesięcy, uczniowie uczęszczają na zajęcia w szkole zagranicznej, która jest partnerem projektu. Program zajęć i zasady uznawania odbytego za granicą okresu nauki są uzgadniane przed wyjazdem przez szkołę wysyłającą i przyjmująca.

http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna

W ramach Akcji 1, Mobilność edukacyjna, programu Erasmus+ uczniowie szkół technicznych i zawodowych odbywają także w ramach projektu staże w przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych lub ośrodkach kształcenia czy szkolenia zawodowego za granicą. Tego rodzaju wyjazdy, trwające od 2 tygodni do 12 miesięcy, mają ułatwić przyszłym absolwentom szkół wejście na rynek pracy.

http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/

Ponadto młodzi ludzie uczestniczą w wymianach młodzieży i wolontariacie europejskim realizowanych w ramach projektów mobilności dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w ramach Akcji 1 programu Erasmus+. W projektach wymiany młodzieży grupy młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat mieszkają razem i realizują uzgodniony wcześniej program pracy / zajęć (np. warsztaty, debaty, ćwiczenia, symulacje, zajęcia na powietrzu itp.) przez okres od 5 do 21 dni. W projektach wolontariatu europejskiego młodzież w wieku 17-30 lat pracuje, indywidualnie lub w grupie, nieodpłatnie i w pełnym wymiarze czasu w charakterze wolontariusza w innym kraju przez okres od 2 tygodni do 12 miesięcy.

http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/


Programy / inicjatywy finansowane z innych funduszy UE

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

W ramach programu PO WER, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, odpowiedzialna bezpośrednio za realizację programu UE Erasmus+, dofinansowuje projekty staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Środki przyznaje się na projekty w ramach Akcji 1 programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna, które zostały pozytywnie ocenione, ale nie zostały zatwierdzone do finansowania ze względu na brak funduszy (lista rezerwowa).

http://www.power.frse.org.pl/kształcenie-zawodowe

Programy / inicjatywy dwustronne

W ramach programów / inicjatyw dwustronnych wspiera się różne formy współpracy i wymiany młodzieży.

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, finansuje projekty wspierające współpracę polskiej i litewskiej młodzieży w celu budowania przyjaznej współpracy między narodami Polski i Litwy. Fundusz powstał w 2007 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Litewskiej pod honorowym patronatem Premierów Polski i Litwy i jest zasilany z budżetów obu krajów. Fundusz wspiera finansowo (konkurs wniosków) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) realizację pomysłów młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat – dofinansowuje krótkie wymiany młodzieży (od 4 do 7 dni bez podróży) oraz seminaria i szkolenia z udziałem młodzieży oraz liderów i opiekunów, które wprowadzają uczestników w tematykę edukacji pozaformalnej i międzykulturowej oraz uczą jak zarządzać projektem młodzieżowym. Dzięki realizacji wspólnych projektów młodzi Polacy i Litwini odkrywają wspólne korzenie i przełamują stereotypy narodowe, budują atmosferę przyjaznej współpracy i umacniania więzi pomiędzy obydwoma narodami.

http://www.plf.org.pl/

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Od 25 lat wymianą młodzieży zajmuje się również organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (niem. Deutsch-Polnisches Jugendwerk). Jej działania skupiają się na inicjowaniu i ułatwianiu kontaktów między młodzieżą polską i niemiecką oraz wspieraniu i rozwijaniu istniejącej już współpracy. Fundusz organizacji jest zasilany z budżetów obu państw i pozwala na dofinansowanie różnych form i programów wymiany oraz współpracy młodzieży obu państw, a także na realizację własnych programów promocyjno-szkoleniowych. Od początku swej działalności PNWM przyznała środki na inicjatywy z udziałem prawie 2,7 mln młodych ludzi.

http://www.pnwm.org/

Programy / inicjatywy krajowe

Jak wspomniano wyżej, od 2003 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznacza corocznie środki krajowe na finansowanie międzynarodowej współpracy i wymiany młodzieży; od kilku lat dotacje przyznaje się na zasadzie konkursowej. Na przykład w 2016 r. środki w wysokości 685 000 złotych (ok. 155 000 euro według kursu NBP z maja 2016 r.), są przeznaczone na międzynarodową wymianę młodzieży z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Izraelem. Celem projektów jest wzmacnianie dialogu i wzajemne poznawanie kultur i historii, kształtowanie postaw tolerancji, otwartości i odpowiedzialności oraz przezwyciężanie barier językowych. Każdy projekt obejmuje co najmniej jedną wzajemną wymianę (co najmniej jedna wizyta w Polsce i kraju partnerskim). Pierwszeństwo mają projekty, które zakładają kontynuację współpracy po zakończeniu wymiany, angażują osoby ze specjalnymi potrzebami i przewidują udział uczestników w działaniach wolontariackich. Informacje o konkursach są publikowane na stronie ministerstwa, https://men.gov.pl/, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne.

Mobilność nauczycieli szkolnych

Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej jest realizowana przede wszystkim w ramach programu UE Erasmus+ i w znacznie mniejszym zakresie wspierana z innych środków unijnych. Nie istnieją programy czy projekty mobilności finansowane ze środków krajowych.

Programy UE

W ramach programu Erasmus+ nauczyciele i inni pracownicy wszystkich typów szkół wyjeżdżają za granicę w projektach mobilności kadry edukacji szkolnej w Akcji 1 i projektach Partnerstw strategicznych w Akcji 2. Nauczyciele szkół zawodowych mogą może także uczestniczyć we wspomnianych wyżej projektach mobilności uczniów i pracowników kształcenia i szkolenia zawodowego w Akcji 1. Projekty mobilności kadry edukacji szkolnej służą zarówno podniesieniu kompetencji zawodowych pracowników szkół, jak i doskonaleniu jakości pracy szkół dzięki wykorzystywaniu wiedzy i umiejętności zdobytych przez osoby uczestniczące w mobilności. W projektach tych dofinansowuje się wyjazdy trwające od 2 dni do 2 miesięcy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych za granicą i różne formy szkolenia czy doskonalenia zawodowego (kursy i poznawanie pracy na danym stanowisku przez obserwację – ang. job shadowing). W ramach Partnerstw strategicznych, oprócz spotkań związanych z realizacją danego projektu, przewidziane są zarówno krótkie, trwające od 5 dni do 2 miesięcy, programy szkoleniowe dla kadry (np. wizyty studyjne, szkolenia czy warsztaty związane z celami projektu), jak i długoterminowe wyjazdy nauczycieli, od 2 do 12 miesięcy, w celu podnoszenia wiedzy i kompetencji zawodowych. Projekty mobilności dla sektora kształcenia i zawodowego obejmują prowadzenie zajęć lub szkoleń w zagranicznych szkołach zawodowych lub technicznych i szkolenie kadry (kursy, job shadowing i praktyki zawodowe) za granicą przez okres od 2 dni do 2 miesięcy.

http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/

http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/

Projekty finansowane z innych funduszy UE

W latach 2012-2014 mobilność szkolnej kadry edukacyjnej była dodatkowo wspierana poprzez realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji projekt systemowy „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Środki były przeznaczane na dofinansowanie projektów mobilności z listy rezerwowej akcji Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w programie UE „Uczenie się przez całe życie” (mobilności realizowane na tych samych zasadach). Obecnie w taki sposób dofinansowuje się projekty staży zagranicznych dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego – zob. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wyżej.