This page was last modified on 1 July 2016, at 14:21.

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

Mobilność studentów i doktorantów

Studenci i doktoranci uczestniczą w mobilności przede wszystkim w ramach programu UE Erasmus+, ale istnieją również programy wielostronne i dwustronne oraz programy lub inicjatywy krajowe. Inicjatywy krajowe są przewidziane zarówno dla studentów i / lub doktorantów polskich, jak i zagranicznych. ==

Programy UE

Możliwości odbycia części studiów w krajach Wspólnoty Europejskiej otworzyły się przed polskimi studentami w roku 1990, kiedy Wspólnota uruchomiła dla Polski, Węgier i Czechosłowacji program TEMPUS. W roku 1998, podobnie jak inne kraje kandydujące do UE, Polska przystąpiła do wewnątrz-unijnego programu Socrates (I faza: 1995-1999, II faza: 2000-2006), w którym wyjazdy studentów na okres studiów za granicą odbywały się w ramach jego komponentu czy (pod-)programu Erasmus. W latach 2007-2013 program Erasmus funkcjonował w ramach większego programu UE "Uczenie się przez całe życie".

Przewidziany na lata 2014-2020 programu Erasmus+ stwarza studentom i doktorantom kilka możliwości uczestniczenia w mobilności. W ramach Akcji 1, Mobilność edukacyjna, studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (tj., odpowiednio, licencjackich, magisterskich i doktoranckich) wyjeżdżają za granicę na okres studiów od 3 do 12 miesięcy lub praktykę w przedsiębiorstwie lub innym miejscu trwającą od 2 do 12 miesięcy. Wyjazdy te odbywają się w ramach projektów mobilności, na podstawie umów między uczelniami macierzystymi studentów a uczelniami lub innymi instytucjami / organizacjami zagranicznymi. Ponadto wyjazdy studentów mogą być przewidziane w realizowanych przez uczelnie projektach typu Partnerstwa strategiczne i Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w ramach Akcji 2. W obu przypadkach mobilność jest ściśle związana z celami danego projektu. W projektach typu Partnerstwo strategiczne organizuje się programy / kursy intensywne dla studentów, trwające od 5 dni do 2 miesięcy (np. szkoły letnie), oraz mobilność łączoną (ang. blended mobility) obejmującą mobilność fizyczną (krótki wyjazd do innego kraju) i wirtualną (udział w wirtualnych formach kształcenia). Podobnie jak w Akcji 1, w projektach Budowania potencjału studenci mogą wyjechać do innego kraju na okres studiów (od 3 do 12 miesięcy) lub praktykę (od 2 do 12 miesięcy).

http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/

Programy wielostronne

Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS)

Program CEEPUS jest pierwszym programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji między krajami Europy Środkowej, ustanowionym na podstawie wielostronnej umowy międzynarodowej. Polska bierze udział w programie od 1994 roku. Inne kraje uczestniczące to: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Węgry oraz Kosowo. W programie CEEPUS przede wszystkim tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej, w ramach których partnerzy z co najmniej trzech krajów prowadzą wspólne programy, a zwłaszcza wspólne studia doktoranckie. W tych ramach program oferuje stypendia dla studentów i nauczycieli na takiej zasadzie, że każdy z krajów jest zobowiązany do finansowania co najmniej 100 miesięcy stypendialnych dla osób przyjeżdżających w ciągu jednego roku akademickiego. Stypendia są przyznawane na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki, a w ramach sieci prowadzone są też seminaria doskonalące, kursy językowe i kursy specjalistyczne.

http://www.ceepus.info/default.aspx#nbb

http://buwiwm.edu.pl/ceepus/

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki został powołany w 2000 roku przez premierów Czech, Słowacji, Polski i Węgier (V4) i jest finansowany w równych częściach przez rządy tych czterech krajów. Dodatkowo fundusz jest zasilany z środków przyznawanych przez inne rządy / organizacje rządowe, m.in. Holandii, Kanady, Korei Południowej, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Szwecji. Obecnie jego celem jest zacieśnianie współpracy między samymi krajami V4 oraz między regionem V4 a innymi krajami, zwłaszcza z regionu Zachodnich Bałkanów i Partnerstwa Wschodniego. W ramach funduszu przyznaje się dotacje na różnego rodzaju przedsięwzięcia oraz stypendia indywidualne. Są to m.in. stypendia na studia magisterskie oraz pobyty badawcze na poziomie powyżej magisterskiego (doktoranckim i powyżej doktorskiego, ang. post-doc) na okres od 1 do 2 semestrów bądź od 1 do 4 semestrów w przypadku studiów magisterskich. O stypendia mogą ubiegać się kandydaci zarówno z krajów V4, jak i Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Serbii i Ukrainy.

http://visegradfund.org/home/

Programy / inicjatywy dwustronne

Umowy dwustronne

Polska podpisała umowy dwustronne o współpracy obejmujące wymianę stypendialną i / lub uznawanie wykształcenia z 35 krajami. Większość z tych krajów to państwa członkowskie UE, a ponadto Armenia, Kazachstan i Ukraina, Macedonia, Turcja, Chiny, Mongolia, Japonia i Wietnam, Izrael oraz Egipt. W ramach części umów rząd Polski i / lub kraju partnerskiego finansuje pewną liczbę stypendiów dla kadry akademickiej oraz studentów. Rodzaje i warunki mobilności zależą od rozwiązań uzgodnionych z poszczególnymi krajami.

Pełna lista umów na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: http://buwiwm.edu.pl/

Programy stypendialne

Fundusz Stypendialny

Fundusz Stypendialny został uruchomiony w 2009 r. w ramach programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch na lata 2009-2016. Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej UE poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z nowych państw UE oraz promowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy nowym państwem członkowskim UE a Szwajcarią. Głównym celem projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego jest utworzenie partnerstw naukowych, które rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych, a także doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów między pracownikami naukowymi. Całkowity budżet przeznaczony przez Szwajcarię na polski Fundusz Stypendialny wynosi 12 mln franków szwajcarskich. Program jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2016 r. Za wdrażanie programu w Polsce odpowiada instytucja szwajcarska: CRUS - Konferencja Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich.

W ramach Funduszu Stypendialnego dofinansowuje się następujące projekty:

  • wizyty stypendialne doktorantów i młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora) w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii; stypendia są przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy.
  • wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją, tj. 5- dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce.

Z Funduszu Stypendialnego mogą skorzystać przedstawiciele wszystkich dyscyplin akademickich.

http://sciex.pl/informacje-ogolne

Program Fullbrighta

W ramach programu Fullbright’a Polsko-Amerykańska Komisja Fullbrighta oferuje stypendia na studia i wyjazdy naukowe, finansowane przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Departament Stanu USA. Stypendia przyznaje się m.in.: absolwentom polskich uczelni, którzy planują podjąć lub zostali przyjęcia na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich (od 9 miesięcy do roku akademickiego); doktorantom przygotowującym w polskich uczelniach lub placówkach naukowych rozprawę doktorską na realizacje projektu badawczego w uczelniach amerykańskich (od 6 do 9 miesięcy); oraz obywatelom amerykańskim na studia dyplomowe lub badania naukowe w polskich uczelniach i placówkach badawczych (do 9 miesięcy).

http://www.fulbright.edu.pl/pl/category/programy/

Inne międzynarodowe / dwustronne programy stypendialne

Program stypendialny im . Lane’a Kirklanda

Program został uruchomiony w 2000 r. i jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Stypendia (ok. 50 rocznie) na studia w polskich uczelniach przyznaje się obecnie studentom z Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kirgistan, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Operatorem programu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.

http://www.kirkland.edu.pl/pl

http://www.edudemo.org.pl

Programy / inicjatywy krajowe

Program studia dla wybitnych – studia za granicą dla polskich absolwentów i studentów

W 2015 r. ogłoszony został program rządu polskiego „Studia dla wybitnych”, który przewiduje finansowanie studiów na uczelniach zagranicznych z czołówki tzw. rankingu szanghajskiego (Akademickiego Rankingu Uczelni Świata, ang. Academic Ranking of World Universities) dla absolwentów studiów licencjackich i wybitnych studentów, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich. Obecnie nowy rząd (sprawujący władzę od listopada 2015 r.) prowadzi prace nad ulepszeniem procedur przyjmowania wniosków i kierowania na studia w ramach programu.

Programy / fundusze stypendialne dla studentów zagranicznych

Polski Erasmus dla Ukrainy

Jest to program uruchomiony w 2014 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który opiera się na takich samych zasadach jak unijny program Erasmus, umożliwiając odbycie na zasadzie bezpłatnej okresu studiów (dwóch semestrów) w polskiej uczelni. Stypendia są przewidziane dla studentów i doktorantów z całej Ukrainy, ale pierwszeństwo mają osoby z terenów objętych działaniami militarnymi.

http://www.go-poland.pl/

Inne programy stypendialne

Istnieje szereg rządowych programów stypendialnych, które są przeznaczone dla studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego i krajów post-sowieckich. Są to m.in.: program stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego, program dla studentów specjalistycznych studiów wschodnich i program stypendiów im. Stefana Banacha na studia drugiego i trzeciego stopnia.

Lista najważniejszych programów stypendialnych dla studentów zagranicznych:

Portal Go Poland: http://www.go-poland.pl/

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: http://buwiwm.edu.pl/

Inne przydatne informacje

Różne informacje dotyczące systemu szkolnictwa wyższego, oferty studiów i oferty stypendialnej oraz praktyczne informacje o Polsce można znaleźć we wspomnianym wcześniej portalu „Go Poland” (http://www.go-poland.pl/), prowadzonym w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland”.

Szczegółowe uregulowania związane z podejmowaniem i odbywaniem przez cudzoziemców nauki w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich, zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (z późn. zmianami).  

Mobilność nauczycieli akademickich

Wyjazdy polskiej kadry akademickiej do krajów europejskich są ściśle związane z realizacją Procesu Bolońskiego, służą bowiem podnoszeniu jakości kształcenia i opracowywaniu nowych programów studiów w polskich uczelniach. Ponadto we wspomnianej wyżej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, przyjętej przez poprzedni rząd, zakładano wprowadzenie mobilności jako stałego elementu rozwoju kadry. Zgodnie z przyjętymi założeniami, mobilność miała służyć jako narzędzie wymiany i zdobywania doświadczenia, a także budowaniu kapitału relacyjnego. W strategii przewidziano m.in. zwiększenie liczby wyjazdów polskich naukowców na uczelnie zagraniczne oraz naukowców z zagranicy. Dla obecnego rządu (sprawującego władzę od listopada 2015 r.) umiędzynarodowienie, z uwzględnieniem mobilności, jest jedną z dziesięciu kluczowych kwestii do rozstrzygnięcia w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym – zob. podrozdział wstępny.

Informacje dotyczące mobilności pracowników są przekazywane corocznie przez uczelnie w sprawozdaniach dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przygotowuje różne materiały statystyczne i / lub analityczne na temat realizacji programów UE, których jest operatorem. Dotychczas nie opracowywano natomiast zbiorczych analiz dotyczących wpływu wszystkich programów i inicjatyw wspierających mobilność kadry akademickiej.

Uczelnie są zobowiązane przepisami ogólnokrajowymi do okresowej oceny pracowników akademickich w ramach wewnętrznego zapewniania jakości, ale szczegółowe kryteria oceny określają poszczególne uczelnie w ramach swej autonomii. W ocenie okresowej pracowników uczelni oraz w ocenie dorobku przy osiąganiu kolejnych szczebli kariery naukowej mogą być brane pod uwagę doświadczenia międzynarodowe – wyjazdy, wymiany, udział w programie Erasmus, etc.

Podobnie jak w przypadku studentów, pod względem liczby wyjeżdżających i przyjeżdżających nauczycieli akademickich najważniejszym programem jest obecnie program UE Erasmus+, ale możliwości wyjazdu oferują także inne programy czy inicjatywy wielostronne, dwustronne i krajowe.

Programy UE

Również podobnie jak w przypadku studentów, szersze możliwości w zakresie mobilności stworzył polskim nauczycielom akademickim program TEMPUS, uruchomiony przez Wspólnotę Europejską w 1990 r., a następnie kolejne programy UE, Socrates i „Uczenie się przez całe życie” (zob. podrozdział 13.2.1). Obecnie program Erasmus+ (2014-2020) przewiduje mobilność kadry akademickiej zarówno w ramach projektów Mobilności edukacyjnej w Akcji 1, jak i w trzech rodzajach projektów Akcji 2: Partnerstwa strategiczne, Sojusze na rzecz wiedzy oraz Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym. W projektach Mobilności edukacyjnej nauczyciele mają do wyboru wyjazdy do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, które stanowią integralną część programu nauczania w uczelni goszczącej, i wyjazdy do zagranicznych instytucji lub przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (np. udziału w szkoleniach, warsztatach, wizytach typu obserwacja pracy na danym stanowisku, ang. job shadowing, itp.). Wyjazd może trwać od 2 dni (5 dni w przypadku tzw. krajów partnerskich – zob. lista w Przewodniku programu Erasmus+) do 2 miesięcy. Mobilność w projektach Akcji 2 jest ściśle związana z celami danego projektu. W projektach Partnerstw strategicznych i Budowania potencjału mobilność nauczyciele mogą planować wyjazdy na okres od 5 dni do 12 miesięcy, a w Sojuszach na rzecz wiedzy wyjazdy na okres od 2 do 60 dni.

http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/

Programy wielostronne

Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS) i Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – zob. podrozdział 13.2.1.

Programy / inicjatywy dwustronne

Umowy dwustronne i szwajcarski Fundusz Stypendialny zob. podrozdział 13.2.1.

Program Fullbrighta

Wspomniany wcześniej program Fullbright’a (zob. podrozdział 13.2.1) oferuje stypendia polskiej i amerykańskiej kadrze akademickiej. Stypendia dla polskiej kadry są przeznaczone na prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac badawczych w uczelniach amerykańskich (od 3 do 9 miesięcy) lub realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, placówkach badawczych typu non-profit i niektórych instytucjach rządowych (od 4 do 9 miesięcy). Wykładowcy z uczelni amerykańskich mogą otrzymać stypendium na prowadzenie wykładów (1 semestr lub rok akademicki) lub prowadzenie badań naukowych (od 3 miesięcy do roku akademickiego) w polskich uczelniach i placówkach naukowych. Ponadto stypendia przyznaje się amerykańskim specjalistom z różnych dziedzin na prowadzenie zajęć lub badań w polskich placówkach naukowych, kulturalnych lub oświatowych (od 14 do 42 dni) oraz absolwentom uczelni amerykańskich z ostatnich lat na asystowanie i / lub samodzielne prowadzenie zajęć z języka angielskiego na polskich uczelniach (rok akademicki).

http://www.fulbright.edu.pl/pl/category/programy/

Inne programy stypendialne

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje szereg programów, finansowanych z różnych źródeł, w ramach których przyznaje się m.in. stypendia dla kadry akademickiej na różnych etapach kariery naukowej, np. młodych naukowców i wybitnych uczonych o udokumentowanym dorobku.

http://www.fnp.org.pl/

Programy / inicjatywy krajowe

Mobilność Plus

Program Mobilność Plus, uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 r., umożliwia młodym naukowcom (do 35 lat), włącznie z doktorantami, udział w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach badawczych. Stypendia są przyznawane na okres od 6 do 36 miesięcy.

http://www.nauka.gov.pl/mobilnosc-plus/

Inne przydatne informacje

EURAXESS - europejska i polska sieć centrów informacji dla naukowców Sieć EURAXESS oferuje pomoc w różnych kwestiach prawno-administracyjnych związanych z międzynarodową mobilnością naukowców. Przedstawia oferty pracy, stypendiów i staży we wszystkich krajach europejskich.

http://ec.europa.eu/euraxess/