This page was last modified on 2 February 2017, at 13:33.

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

W toku debaty europejskiej nad ustanowieniem europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Polska pozytywnie odniosła się do założeń polityki opartej na efektach uczenia się. Od września 2009 r. założenia tej polityki są wdrażane w ramach reformy podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i gimnazjach. Od października 2011 r. realizowana jest reforma kształcenia wyższego, której ważny element stanowi zwiększenie autonomii uczelni w zakresie procesu kształcenia równolegle z podporządkowaniem efektom kształcenia polityki nadawania, jakości i porównywania kwalifikacji. Od września 2012 r. wdrażane są zmiany oparte na efektach uczenia się w podstawach programowych kształcenia ogólnego i zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych (ogólnokształcących i zawodowych).

Prace nad krajowymi ramami kwalifikacji rozpoczęły się w 2008 r. w ramach projektu „Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W efekcie tych prac powstał ekspercki model Krajowej Ramy Kwalifikacji (KRK) oraz wstępne wytyczne do ich wdrożenia (model został ogłoszony na specjalnej stronie internetowej w styczniu 2010 r.).

W okresie lipiec 2010 r. – czerwiec 2015 r. Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie realizował w ramach kontynuacji tych prac projekt dofinansowany z EFS pn. „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”. W ramach tego projektu wypracowana została dotychczas Polska Rama Kwalifikacji oraz tzw. Raport referencyjny odnoszący Polską Ramę Kwalifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Raport referencyjny został przyjęty w Polsce i w Europie w połowie 2013 r. Obecnie trwają prace nad koncepcją i wdrażaniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, przygotowaniem rozwiązań systemowych dotyczących jakości kwalifikacji, walidacji, współpracy z branżami w celu wypracowania sektorowych ram kwalifikacji oraz sprawdzenia wybranych elementów integrowania krajowego systemu kwalifikacji poprzez pilotaż. Dodatkowo realizowana będzie kampania na rzecz upowszechniania wiedzy dotyczącej integrowania krajowego systemu kwalifikacji. W marcu 2015 r. Rząd przyjął założenia projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, który ma umożliwić integrację polskiego systemu kwalifikacji poprzez wprowadzenie dwóch narzędzi: a) Polskiej Rama Kwalifikacji (PRK), obejmującej 8 poziomów kwalifikacji oraz b) Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji została uchwalona 22 grudnia 2015 r. i w zasadniczej części weszła w życie 15 stycznia 2016 r. Do jej najistotniejszych postanowień z punktu widzenia systemu edukacji należy przypisanie w art. 8 poziomów PRK do poszczególnych kwalifikacji uzyskiwanych m.in. w ramach edukacji szkolnej. Otwiera to drogę do umieszczania danych o przypisanym poziomie PRK na świadectwach i dyplomach szkolnych, a także na innych dokumentach potwierdzających nadanie kwalifikacji. Więcej na temat wdrażania PRK zob. pod adresem http://www.kwalifikacje.edu.pl/en/.

Prace nad PRK ujęte są w szerszy zakres prac dotyczący planowania i wdrażania polityki dotyczącej uczenia się przez całe życie. Dla lepszej koordynacji tej polityki utworzony został w lutym 2010 r. Międzyresortowy Zespół ds. uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. W ramach Zespołu powstał Komitet Sterujący ds. Krajowych Ram Kwalifikacji, któremu przewodniczy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członkami tego Komitetu są przedstawiciele Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Gospodarki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Zdrowia, Ministra Obrony Narodowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury. Zadaniem Komitetu jest inicjowanie zmian wymaganych w związku z wdrażaniem PRK oraz monitorowanie ich efektywności.

Prace Komitetu ds. KRK i Zespołu ds. uczenia się przez całe życie są ściśle połączone. Wyrazem tego jest wymieniony wyżej, w rozdziale 2.2, dokument strategiczny pn. „Perspektywa uczenia się przez całe życie”, opracowany przez Zespół i przyjęty we wrześniu 2013 r. Stworzenie przejrzystego i spójnego krajowego systemu kwalifikacji jest jednym z 5 głównych celów określonych w tym dokumencie (cele te są także opisane w rozdziale 2.2).