This page was last modified on 13 February 2017, at 10:08.

Polska:Kolegia

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

Kierunki kształcenia

Kolegia pracowników służb społecznych kształcą w dziedzinie opieki społecznej. Kształcenie w kolegiach trwa trzy lata.

Warunki przyjęć

Podstawowym warunkiem przyjęć w kolegiach jest posiadanie świadectwa maturalnego. Wymagany jest również pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. Warunki przyjęć są określane przez Radę Programową, organ kolegialny ustanowiony w każdym kolegium.

Programy studiów

Programy kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych zostały opracowane na podstawie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych. Wymagania te określają krajowe standardy, definiują grupy przedmiotów nauczania, minimalną liczbę godzin przewidzianą na każdy przedmiot, podstawy programowe dla przedmiotów oraz minimalny czas trwania i treści praktyk, a także umiejętności wymagane od absolwenta. Kolegia przygotowują własne szczegółowe programy nauczania na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu.

Czas trwania roku akademickiego w kolegiach pracowników służb społecznych jest określony w odpowiednich rozporządzeniach. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku i obejmuje 2 semestry, zimową i letnią sesję egzaminacyjną, święta państwowe, ferie zimowe oraz wakacje letnie.

Metody nauczania

Jedynym zagadnieniem uregulowanym w legislacji krajowej jest wielkość grup słuchaczy uczestniczących w zajęciach (z wyjątkiem wykładów) w kolegiach. Maksymalna wielkość grupy to 20 słuchaczy w kolegiach pracowników służb społecznych.

Przechodzenie studentów na rok programowo wyższy

Szczegółowe zasady dotyczące przystępowania do egzaminów, przechodzenia na następny semestr i rok, powtarzania roku i dopuszczania do egzaminu końcowego (dyplomowego) są określone w regulaminach kształcenia poszczególnych kolegiów. Jednakże wszyscy słuchacze kolegiów mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego, także w przypadku egzaminu końcowego, oraz egzaminu komisyjnego (w przypadku niezdanego egzaminu poprawkowego) organizowanego przez komisję egzaminacyjną na podstawie odwołania złożonego do tej komisji przez słuchacza. W celu przystąpienia do egzaminu końcowego słuchacze są zobowiązani do zaliczenia wszystkich zajęć i praktyk przewidzianych w programie kształcenia oraz złożenia pracy dyplomowej, która musi zostać  pozytywnie oceniona.

Dyrektor danego kolegium może usunąć słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach określonych w statutach poszczególnych kolegiów.

Zatrudnialność

Praktyki stanowią integralną część programu kształcenia kolegiach. Kolegia pracowników służb społecznych organizują praktyki w urzędach opieki społecznej, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach oraz innych instytucjach i organizacjach zaangażowanych w opiekę społeczną. Praktyki są organizowane na podstawie umów pomiędzy danym kolegium a instytucją/organizacją, w której odbędą się praktyki.

Nie ma szczególnych procedur odnoszących się do orientacji zawodowej w kolegiach. Jednakże słuchacze i absolwenci kolegiów mogą otrzymać informacje i wsparcie ze strony doradców zawodowych pracujących w publicznych biurach pracy i prywatnych agencjach pośrednictwa pracy.


Ocena studenta

Każdy przedmiot jest zaliczany na podstawie ustnego lub pisemnego egzaminu albo oceny pracy słuchacza podczas zajęć; praca podczas zajęć jest oceniana różnymi metodami, np. poprzez przygotowanie referatu/eseju lub projektu. Skala ocen przewiduje: stopień celujący – 6, bardzo dobry – 5, dobry – 4, dostateczny – 3, niedostateczny – 2. Oceny te, z wyjątkiem oceny „celujący”, mogą być podwyższone o 0,5 (+) punktu. Ocena słuchacza jest dokonywana przez nauczyciela wykładającego dany przedmiot. Ocena słuchacza podczas praktyk jest przeprowadzana przez nauczyciela odpowiedzialnego za praktyki w danym kolegium lub przez opiekuna w instytucji, w której praktyki się odbywają. Osiągnięcia słuchacza są wpisywane do indeksu. Szczegółowe zasady oceny słuchacza, włącznie z  kryteriami oceny oraz wymaganiami, które należy spełnić w celu zaliczenia zajęć lub praktyk i uzyskania dopuszczenia do egzaminu, są określone w statucie i regulaminie kształcenia danego kolegium.

Świadectwa i dyplomy

Nauka w kolegium kończy się egzaminem zawodowym zdawanym przed komisją egzaminacyjną ustanowioną przez dyrektora danego kolegium. Absolwent kolegium otrzymuje dyplom ukończenia kolegium. Dyplom jest wydawany według wzoru określonego w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty i jest oficjalnie uznawanym dokumentem.

Słuchacze kolegium mogą uzupełnić kształcenie w kolegium przystępując do egzaminu, który umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. Egzamin ten organizuje komisja egzaminacyjna powołana przez rektora uczelni, która odpowiada za nadzór akademicki nad daną specjalnością w kolegium. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymują tytuł licencjata od uczelni nadzorującej kolegium.

Warianty organizacyjne

Nie istnieją krajowe przepisy regulujące kształcenie na odległość (przez Internet) w kolegiach.