This page was last modified on 1 July 2016, at 13:40.

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

W przepisach dotyczących wczesnej opieki i edukacji oraz edukacji szkolnej wyodrębnia się następujące kategorie pracowników zajmujących się poradnictwem lub doradztwem: nauczyciel-pedagog, nauczyciel-psycholog, nauczyciel-doradca zawodowy oraz nauczyciel-doradca metodyczny i nauczyciel-konsultant.

Nauczyciel-pedagog jest absolwentem studiów magisterskich ze specjalizacją z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej bądź resocjalizacji lub studiów magisterskich na dowolnym kierunku i studiów podyplomowych w zakresie prowadzonych zajęć (w odniesieniu do przedszkoli oraz wszystkich poziomów i typów szkół), lub studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom bądź studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć (minimalne wymagania w odniesieniu do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne (zob. podrozdział 9.1. – Kształcenie nauczycieli). Do jego głównych obowiązków należy określanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, poszukiwanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, udzielanie wsparcia uczniom w procesie nauczania, także tym szczególnie uzdolnionym, oraz ich rodzicom i nauczycielom. Nauczyciel pedagog wspiera również innych nauczycieli w ich działaniach wychowawczych i realizacji programu wychowawczego szkoły, organizuje działania mające zapobiegać zjawiskom patologicznym w szkole oraz pomaga uczniom i ich rodzicom w wyborze dalszej drogi kształcenia. Jest zobowiązany do prowadzenia minimum 6 godzin zajęć reedukacyjno-wyrównawczych tygodniowo.

Od nauczyciel-psychologa wzmaga się ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia i posiadania przygotowania pedagogicznego (zob. podrozdział 9.1. – Kształcenie nauczycieli). Do jego głównych obowiązków należy określanie słabych i mocnych stron uczniów, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz porad dotyczących ich dalszego kształcenia, wyboru zawodu, przeciwdziałanie zaburzeniom zachowania u uczniów, a także wsparcie nauczycieli w realizacji programu wychowawczego szkoły. Nauczyciel psycholog nie jest zobowiązany do prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Stanowisko nauczyciela-doradcy zawodowego może zajmować osoba, która posiada przygotowanie pedagogiczne (zob. podrozdział 9.1. – Kształcenie nauczycieli) oraz:

  • ukończyła studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego lub studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego – w przypadku szkół średnich II stopnia kończących się egzaminem maturalnym i szkół policealnych;
  • ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego lub co najmniej studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego – w przypadku przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów/szkół średnich I stopnia i szkół średnich II stopnia nie kończących się egzaminem maturalnym.

Zadania nauczyciela-doradcy zawodowego obejmują m.in.: gromadzenie i przekazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i rodzicom, prowadzenie dla uczniów grupowych zajęć przygotowujących do pracy i planowania kariery, kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów (np. doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy) oraz organizowanie dla rodziców i nauczycieli spotkań informacyjno-szkoleniowych. W coraz większej liczbie szkół powstają obecnie Szkolne Ośrodki Kariery, które prowadzą nauczyciele-doradcy zawodowi.

W odróżnieniu od nauczycieli-pedagogów, psychologów i doradców zawodowych, którzy pracują przede wszystkim z uczniami, ale także z nauczycielami i/lub rodzicami, nauczyciele-doradcy metodyczni i konsultanci wspierają wyłącznie kadrę dydaktyczną i kierowniczą. Zarówno nauczyciel-doradca metodyczny, jak i nauczyciel-konsultant mają kwalifikacje, jakich wymaga się od nauczycieli (zob. podrozdział 9.1. – Kształcenie nauczycieli), przy czym w ich przypadku konieczny jest dyplom magisterski. Doradcy metodyczni i konsultanci są odpowiedzialni za udzielanie porad metodycznych i prowadzenie kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Nauczyciel-doradca metodyczny udziela porad na terenie przedszkola, szkoły lub placówki bądź w wojewódzkich lub lokalnych ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Jest odpowiedzialny za udzielanie wsparcia metodycznego nauczycielom, a przede wszystkim nauczycielom-stażystom (tj. nauczycielom posiadającym pierwszy z czterech stopni awansu zawodowego nauczycieli). Wspiera również radę pedagogiczną przedszkola, szkoły lub placówki w takich obszarach jak planowanie, organizacja i ocena procesu dydaktycznego, wybór, adaptacja lub tworzenie programów nauczania i materiałów dydaktycznych, doskonalenie umiejętności dydaktycznych czy wprowadzanie innowacyjnych podejść.

Nauczyciel-konsultant opracowuje materiały dydaktyczne, przygotowuje i prowadzi kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty, włącznie z kursami zarządzania w oświacie, a także organizuje seminaria i konferencje szkoleniowe. W ramach doskonalenia zawodowego niektórzy doradcy metodyczni i konsultanci uczestniczą w szkoleniach specjalnie ukierunkowanych na pracę z osobami dorosłymi (kadrą dydaktyczną i kierowniczą), które są organizowane przez placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli, ale nie jest to obowiązkowe.