This page was last modified on 1 July 2016, at 12:42.

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

Jakość kształcenia jest monitorowana w ramach zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, który służy doskonaleniu systemu oświaty. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty nadzór pedagogiczny polega na:

 • ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkoli, szkół, placówek i nauczycieli;
 • analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkoli, szkół i placówek;
 • udzielaniu pomocy przedszkolom, szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

Nadzór pedagogiczny jest sprawowany na trzech poziomach:

 • krajowym – Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w odniesieniu do szkół artystycznych), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (szkoły rolnicze), Minister Środowiska (szkoły leśne) i Minister Sprawiedliwości (zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne oraz szkoły w tych jednostkach);
 • wojewódzkim – kurator oświaty;
 • instytucjonalnym – dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki (jeżeli jest nauczycielem, a w innym przypadku nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, w kuratoriach oświaty i urzędach podległych wymienionym wyżej ministrom istnieją następujące stanowiska związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, które wymagają kwalifikacji pedagogicznych:

 • w ministerstwach:
  • wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;
 • w kuratoriach oświaty:
  • kuratorzy oświaty oraz wice-kuratorzy oświaty koordynujący pracę komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  • kierownicy komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  • wizytatorzy i starsi wizytatorzy;
 • w specjalistycznych jednostkach nadzoru, które mogą być tworzone w przypadku szkół podlegających nadzorowi innych ministrów niż Minister Edukacji Narodowej:
  • dyrektorzy jednostek i inni pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
  • wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy.

Zadania związane bezpośrednio z inspekcjami w przedszkolach, szkołach i placówkach wykonują wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy (niżej określani łącznie jako wizytatorzy).

Za wewnętrzny nadzór pedagogiczny w przedszkolach, szkołach i placówkach odpowiada dyrektor we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze.

Nadzór pedagogiczny na poziomie krajowym, wojewódzkim i instytucjonalnym jest sprawowany w następujących trzech formach:

 • przeprowadzanie ewaluacji przedszkoli, szkół i placówek, których celem jest ocena poziomu spełniania wymagań ustalonych w przepisach;
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przez przedszkola, szkoły i placówki przepisów prawa,
 • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek.

Szczegółowe informacje na temat zadań, jakie w ramach tych trzech form nadzoru pedagogicznego wykonują pracownicy ministerstw, kuratoriów oświaty i innych organów oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, przedstawiono w podrozdziale 11.1 Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej.

Wymagania do objęcia stanowiska inspektora/wizytatora

Stanowiska wizytatorów w ministerstwach i innych urzędach sprawujących nadzór pedagogiczny oraz w kuratoriach oświaty wymagają kwalifikacji pedagogicznych, a w związku z tym mogą je zajmować:

 • nauczyciele z dyplomem magisterskim, mający co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej oraz:
  • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
  • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w przedszkolu, szkole, placówce bądź zakładzie kształcenia nauczycieli lub
  • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolami, szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego przedszkola, szkoły lub placówki;
 • nauczyciele akademiccy mający co najmniej pięcioletni staż pracy w uczelni i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.

Ponadto osoby, które przeprowadzają ewaluację przedszkoli, szkół lub placówek w ramach nadzoru pedagogicznego, są obowiązane do ukończenia, przynajmniej raz na dwa lata, kursu doskonalenia zawodowego w zakresie ewaluacji, organizowanego na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej.

Przedstawione wyżej wymogi obowiązują wszystkich wizytatorów, niezależnie od poziomu systemu oświaty, na którym przeprowadzają inspekcje.

Warunki pracy inspektora/wizytatora

Warunki pracy wizytatorów są uregulowane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ponieważ wizytatorzy – podobnie jak inni pracownicy organów administracji rządowej i kuratoriów oświaty – mają status członków korpusu służby cywilnej, a równocześnie w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w związku z tym, że są nauczycielami.

Informacje o wolnych stanowiskach wizytatorów są podawane w ogłoszeniu adresowanym do pracowników urzędu administracji rządowej lub kuratorium oświaty w przypadku rekrutacji wewnętrznej lub ogłoszeniu publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej w przypadku rekrutacji zewnętrznej. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza zespół, który analizuje dokumenty złożone przez kandydatów i przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne lub test. Zespół wybiera jednego kandydata do pracy i kilku kolejnych najlepszych kandydatów rezerwowych według poziomu spełniania ustalonych kryteriów. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu wizytatora podejmuje odpowiedni urzędnik w przypadku rekrutacji w urzędzie administracji rządowej lub kurator w przypadku rekrutacji w kuratorium oświaty.

Stosunek pracy z wizytatorem może zostać rozwiązany lub wygasa m.in. w przypadku dwukrotnej, następującej po sobie negatywnej oceny pracy, naruszenia przepisów prawnych, utraty nieposzlakowanej opinii, utraty uprawnień do wykonywania pracy na tym stanowisku i niezdolności do pracy z przyczyn zdrowotnych.

Wizytatorom przysługuje wynagrodzenie i inne świadczenia określone dla członków korpusu służby cywilnej. Wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego zgodnie ze stanowiskiem pracy, oraz dodatku za staż pracy w służbie cywilnej i - zależnie od formy zatrudnienia - dodatku z tytułu posiadanego stopnia służbowego. Ponadto wizytatorzy korzystają z szeregu uprawnień przewidzianych dla nauczycieli w Karcie Nauczyciela, które dotyczą m.in. możliwości awansu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli, emerytury (zob. podrozdział 9.2. - Warunki pracy nauczycieli) i korzystania z mieszkania służbowego.

Jak wspomniano wyżej, wizytatorzy dokonujący ewaluacji przedszkoli, szkół i placówek obowiązkowo uczestniczą przynajmniej co dwa lata w kursie doskonalenia zawodowego z zakresu ewaluacji. Ponadto aktywność wizytatorów w doskonaleniu zawodowym jest uwzględniana w ocenie ich pracy. Wizytatorzy mogą korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego przewidzianych dla pracowników oświaty, które organizują placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli i kształcenia ustawicznego, uczelnie oraz inne instytucje edukacyjne i szkoleniowe.