This page was last modified on 1 July 2016, at 12:33.

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

W poszczególnych sektorach systemu edukacji przyjęto odmienne podejścia dotyczące kadry kierowniczej oraz kadry odpowiedzialnej za monitorowanie jakości i doradztwo. Jednak generalnie rozwiązania w systemie oświaty są znacznie bardziej szczegółowo uregulowane przepisami niż w szkolnictwie wyższym. W odniesieniu do wymagań kwalifikacyjnych:

 • Przepisy dotyczące oświaty określają wymagania zarówno dla kadry kierowniczej, jak i pracowników zajmujących się monitorowaniem jakości i poradnictwem oraz doradztwem.
 • Przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego określają wyłącznie wymagania dla kadry kierowniczej, a wymagania kwalifikacyjne dla pracowników zajmujących się monitorowaniem jakości i doradztwem zawodowym są samodzielnie ustalane przez uczelnie.
 • Kadra zatrudniona w placówkach kształcenia dorosłych należących do systemu oświaty podlega przepisom odnoszącym się do kadry pracującej w przedszkolach, szkołach i innych placówkach systemu oświaty. W odniesieniu do podmiotów, które prowadzą kształcenie dorosłych poza systemem oświaty, nie istnieją przepisy regulujące kwestie kadrowe. Placówki te zatrudniają kadrę kierowniczą i innych pracowników na podstawie własnych regulacji wewnętrznych.

Kadra kierownicza

 • Przepisy określają wymagania kwalifikacyjne dla kadry kierowniczej w placówkach publicznych, a pozostawiają większą swobodę w kształtowaniu rozwiązań kadrowych w placówkach niepublicznych.
 • Występuje różnica w podejściu dotyczącym kadry kierowniczej między systemem oświaty (włącznie z kształceniem dorosłych) a szkolnictwem wyższym. W systemie oświaty regulacje umożliwiają pełnienie funkcji dyrektora zarówno nauczycielom, jak i osobom, które nie posiadają kwalifikacji nauczycielskich; równocześnie wymagania w obydwu przypadkach obejmują m.in. posiadanie formalnych kwalifikacji z zakresu zarządzania. Natomiast w szkolnictwie wyższym, gdzie istnieje model zarządzania oparty na samorządności akademickiej (w odróżnieniu od samorządności menedżerskiej), funkcję rektora uczelni publicznej mogą pełnić wyłącznie osoby posiadające określone formalne kwalifikacje akademickie (obecnie co najmniej stopień doktora) i nie wymaga się kwalifikacji czy doświadczenia w zakresie zarządzania.

Kadra monitorująca jakość kształcenia

 • Kluczową rolę w wewnętrznym monitorowaniu jakości w systemie oświaty pełni dyrektor szkoły, który odpowiada za wewnętrzny nadzór pedagogiczny, współpracując w tym zakresie z pozostałymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze. Obowiązki i kompetencje dyrektora w zakresie monitorowania jakości są szczegółowo uregulowane w przepisach.
 • Przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego zobowiązują uczelnie do wprowadzania wewnętrznych systemów jakości, ale pozostawiają im swobodę w konstruowaniu tych systemów. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2011 r., za nadzór nad wdrażaniem i doskonaleniem wewnętrznego systemu zapewniania jakości odpowiada rektor. Korzystając ze swej autonomii, uczelnie przyjmują różne rozwiązania organizacyjne – na przykład powołują pełnomocników, komisje czy biura zajmujące się zapewnianiem jakości. W skład komisji wchodzą nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, studenci i doktoranci, a biura zatrudniają na ogół w większości pracowników administracyjnych. Wymagania kwalifikacyjne wobec członków komisji i pracowników biur oraz ich obowiązki i kompetencje są określane wewnętrznie przez poszczególne uczelnie.

Kadra zajmująca się poradnictwem i doradztwem.

 • Przepisy dotyczące systemu oświaty określają wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli-pedagogów, psychologów i doradców zawodowych.
 • W szkolnictwie wyższym poradnictwem psychologicznym zajmują się osoby z wykształceniem psychologicznym i kwalifikacjami w zakresie psychoterapii, ale przepisy nie regulują funkcjonowania biur karier, które prowadzą doradztwo zawodowe, ani nie określają wymagań kwalifikacyjnych dla tych pracowników. Decyzje są podejmowane przez uczelnie w ramach ich autonomii.

Pozostały personel

 • Przepisy dotyczące systemu oświaty regulują wymagania kwalifikacyjne i zadania nauczycieli wspomagających, nauczycieli-bibliotekarzy oraz - na mocy nowelizacji Ustawy o systemie oświaty z 24 kwietnia 2014 roku - asystentów nauczycieli.
 • Przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego regulują wymagania kwalifikacyjne i zadania dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej.

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (z późn. zmianami)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (z późn. zmianami)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (z późn. zmianami).