This page was last modified on 3 February 2017, at 13:21.

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Z Eurydice

Wprowadzenie Polska

Contents

Polska:Uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne oraz kierunki rozwoju

Polska:Rys historyczny

Polska:Główne instytucje wykonawcze i ustawodawcze

Polska:Ludność: sytuacja demograficzna, języki, wyznania

Polska:Sytuacja polityczna i gospodarcza

Polska:Organizacja systemu edukacji. Administracja edukacyjna

Polska:Zasady i podstawy prawne systemu edukacji

Polska:Strategia uczenia się przez całe życie

Polska:Organizacja i struktura systemu edukacji

Polska:Organizacja prywatnej edukacji

Polska:Krajowe Ramy Kwalifikacji

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu krajowym i/lub regionalnym (szczebel województwa)

Polska:Zarządzanie i kierowanie edukacją na szczeblu lokalnym (szczebel gminy i powiatu) i/lub instytucjonalnym (szkołą/placówką oświatową/uczelnią)

Polska:Dane statystyczne dotyczące organizacji i administracji systemu edukacji

Polska:Finansowanie edukacji

Polska:Finansowanie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Finansowanie szkolnictwa wyższego

Polska:Finansowanie kształcenia dorosłych

Polska:Wczesna edukacja i opieka (ECEC)

Polska:Organizacja opieki w żłobkach

Polska:Kształcenie na poziomie żłobków

Polska:System oceniania na poziomie żłobków

Polska:Organizacja edukacji i opieki na poziomie przedszkoli

Polska:Kształcenie na poziomie przedszkoli

Polska:System oceniania na poziomie przedszkoli

Polska:Warianty organizacyjne i struktury alternatywne na poziomie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Szkolnictwo podstawowe

Polska:Organizacja szkolnictwa podstawowego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół podstawowych

Polska:System oceniania w szkołach podstawowych

Polska:Warianty organizacyjne oraz struktury alternatywne w szkolnictwie podstawowym

Polska:Szkolnictwo średnie i policealne

Polska:Organizacja szkolnictwa średniego I stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie szkół średnich I stopnia

Polska:System oceniania w szkołach średnich I stopnia

Polska:Organizacja ogólnokształcącego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie ogólnokształcących szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w ogólnokształcących szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja zawodowego szkolnictwa średniego II stopnia

Polska:Kształcenie na poziomie zawodowych szkół średnich II stopnia

Polska:System oceniania w zawodowych szkołach średnich II stopnia

Polska:Organizacja szkolnictwa policealnego

Polska:Kształcenie na poziomie szkół policealnych

Polska:System oceniania w szkołach policealnych

Polska:Szkolnictwo wyższe

Polska:Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego

Polska:Studia wyższe I stopnia

Polska:Studia licencjackie i inżynierskie

Polska:Kolegia

Polska:Studia wyższe II stopnia

Polska:Jednolite studia magisterskie

Polska:Studia doktoranckie

Polska:Kształcenie dorosłych

Polska:Podział odpowiedzialności

Polska:Bieżące priorytety polityczne

Polska:Instytucje kształcenia dorosłych

Polska:Programy kształcenia dorosłych

Polska:Zatwierdzanie efektów kształcenia w edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Polska:Nauczyciele

Polska:Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Warunki pracy nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie nauczycieli akademickich

Polska:Warunki pracy nauczycieli akademickich

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich

Polska:Kształcenie nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Warunki pracy nauczycieli w szkolnictwie dla dorosłych

Polska:Doskonalenie zawodowe nauczycieli edukacji dorosłych

Polska:Kadra kierownicza i inni pracownicy sektora edukacji

Polska:Kadra kierownicza we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Pozostały personel w placówkach wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej i personel współpracujący z tymi placówkami

Polska:Kadra odpowiedzialna za poradnictwo we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra monitorująca jakość kształcenia (nadzór pedagogiczny) we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kadra kierownicza w szkolnictwie wyższym

Polska:Pozostały personel w szkolnictwie wyższym

Polska:Kadra kierownicza w kształceniu dorosłych

Polska:Pozostały personel w kształceniu dorosłych

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Zapewnienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Polska:Zapewnianie jakości kształcenia w kształceniu dorosłych

Polska:Wsparcie pedagogiczne i poradnictwo

Polska:Kształcenie integracyjne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Kształcenie specjalne na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla uczniów ze środowisk defaworyzowanych na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Środki wsparcia dla studentów ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo na poziomie szkolnictwa wyższego

Polska:Środki wsparcia dla słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych

Polska:Orientacja i poradnictwo w kształceniu dorosłych

Polska:Mobilność i umiędzynarodowienie

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w szkolnictwie wyższym

Polska:Mobilność: programy, projekty, inicjatywy w kształceniu dorosłych

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci we wczesnej edukacji i opiece (ECEC) oraz edukacji szkolnej

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w szkolnictwie wyższego

Polska:Wymiar międzynarodowy: programy nauczania, partnerstwa, sieci w kształceniu dorosłych

Polska:Umowy dwustronne i współpraca globalna

Polska:Bieżące reformy

Polska:Reformy w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki

Polska:Reformy w dziedzinie edukacji szkolnej

Polska:Reformy w dziedzinie kształcenia zawodowego i edukacji dorosłych

Polska:Reformy w dziedzinie studiów wyższych

Polska:Reformy w dziedzinie kompetencji przekrojowych i zatrudnialności

Polska:Perspektywa europejska

Polska:Legislacja

Polska:Instytucje

<index>

W Polsce nie ma kompleksowego, jednolitego modelu finansowania kształcenia dorosłych.

Najważniejsze źródła finansowania kształcenia dorosłych w Polsce w 2016 roku


Rodzaj kształcenia Źródła finansowania
Formy szkolne Część oświatowa subwencji ogólnej
Formy pozaszkolne
Fundusz Pracy, w tym Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Fundusze europejskie i fundusze innych programów pomocowych
Budżety urzędów centralnych przeznaczone na kształcenie określonych grup zawodowych (np. urzędników, lekarzy, nauczycieli, żołnierzy itp.)
Środki prywatne (w tym zakłady pracy)

Źródło: Opracowanie własne.

Finansowanie publicznych szkół i placówek kształcenia dorosłych jest jednym z segmentów systemu finansowania oświaty.

Prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych jest zadaniem własnym gmin.

Prowadzenie zasadniczych szkół zawodowych, szkół średnich oraz policealnych – zadaniem własnym powiatów, które odpowiadają również za centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcenia i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczona jest część oświatowa subwencji ogólnej, określona w ustawie budżetowej na dany rok. Subwencję rozdziela się między jednostki samorządu terytorialnego według algorytmu określonego w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Samorządy nie są zobowiązane do wykorzystywania tych środków wyłącznie na cele oświatowe i mogą też przeznaczać na ten cel środki pochodzące z innych źródeł. Jednostki samorządu terytorialnego rozdzielają w kolejnym kroku otrzymane fundusze na poszczególne szkoły, w tym szkoły dla dorosłych.

Kształcenie w szkołach i placówkach niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, zgodnie z prawem oświatowym, jest współfinansowane przez dotacje z budżetu odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego. Szkoły niepubliczne dla dorosłych nieposiadające uprawnień szkoły publicznej mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu.

Jak wskazano [#_System_oświaty_(przedszkola_3 w części dotyczącej oświaty], w 2012 roku zaostrzono nieco przepisy dotyczące przekazywania i rozliczania dotacji przez niepubliczne szkoły. W szczególności od 1 września 2012 roku szkoły niepubliczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych otrzymają pieniądze tylko wówczas, gdy osoba zda egzamin zewnętrzny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i otrzyma świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie. Dla wyeliminowania nieuprawnionego pobierania dotacji przez niepubliczne szkoły dla dorosłych, do ustawy o systemie oświaty wprowadzono także przepis, zgodnie z którym dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługują na każdego ucznia uczestniczącego na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

Wydatki z funduszy europejskich i innych programów pomocowych zyskały duże znaczenie w ostatnich kilku latach w finansowaniu kształcenia w formach pozaszkolnych. Środki na rozwój kapitału ludzkiego były kierowane do Polski jeszcze przed jej wstąpieniem do Unii Europejskiej w ramach programu przedakcesyjnego PHARE, Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz współfinansowanego przez Bank Światowy Programu Reorientacji i Przekwalifikowań. W perspektywie budżetowej 2004-2006 środki na te cele pochodziły z programów: SPO RZL, EQUAL oraz ZPORR, w perspektywie 2007-2013 był to przede wszystkim Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet I, II oraz częściowo III, V, VIII i IX) oraz regionalne programy operacyjne, a w perspektywie finansowej 2014-2020 – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i regionalnych programów operacyjnych.

Urzędy pracy mogą sfinansować nie tylko samo szkolenie, ale też:

 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych.

Starosta może też udzielić pożyczkę z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2014 r. powołała też Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Stanowi go wydzielona pula 2% przychodów Funduszu Pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy ma wspierać pracodawcę i pracowników. Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów szkolenia.


Mikroprzedsiębiorstwa Pozostałe przedsiębiorstwa
Wysokość dofinansowania (% kosztów szkolenia)
100%
80%
Maksymalna kwota dofinansowania (% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika)
300%
300%

W Polsce brakuje regularnych badań nad prywatnymi wydatkami ponoszonymi na edukację, w tym zwłaszcza edukację ustawiczną.

Powiązane akty prawne:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Inne źródła:

www.men.gov.pl

www.mrpips.gov.pl


Opłaty za kształcenie

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty nauka w publicznych szkołach dla dorosłych jest bezpłatna.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego może jednak gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin samorządu uchwalany przez ogół uczniów. W praktyce istnieje więc możliwość dofinansowania wydatków pozapłacowych ze środków samorządów słuchaczy.

Nauka w szkołach niepublicznych jest z reguły odpłatna, podobnie jak kształcenie w formach pozaszkolnych.

Publiczne centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowegomogą pobierać opłaty za kształcenie ustawiczne prowadzone w formach pozaszkolnych (kurs umiejętności zawodowych, kurs kompetencji ogólnych i inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych), chyba że słuchacz realizuje w taki sposób obowiązek nauki.

Wysokość opłat ustala dyrektor placówki, w porozumieniu z organem prowadzącym, z uwzględnieniem kosztów prowadzenia poszczególnych form pozaszkolnych. Opłaty nie mogą przekraczać ponoszonych kosztów kształcenia.

Można starać się o zwolnienie z części lub całości opłat w przypadku posiadania niskich dochodów.

Korzystanie z programów wspierających rozwój zasobów ludzkich oferowanych przez urzędy pracy nie wymaga od uczestników wnoszenia opłat.

Część kursów i szkoleń finansowanych z funduszy europejskich również jest nieodpłatna.

Kształcenie na studiach podyplomowych jest odpłatne. Wysokość czesnego ustalają organizatorzy studiów podyplomowych.

Powiązane akty prawne:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Inne źródła:

www.men.gov.pl

www.mrpips.gov.pl


Wsparcie finansowe słuchaczy

Z uwagi na rozproszenie systemu kształcenia dorosłych nie ma też usystematyzowanego systemu wsparcia finansowego słuchaczy.

W systemie szkolnym, zgodnie z prawem oświatowym uczniowie publicznych szkół dla dorosłych oraz uczniowie niepublicznych szkół dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych objęci są formami socjalnymi (stypendium i zasiłek szkolny) i motywacyjnymi (stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe, stypendium prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania bądź kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) pomocy materialnej, przy czym mogą oni z niej korzystać do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

Ponadto świadczenia pomocy materialnej, ale wyłącznie o charakterze socjalnym, przysługują uczniom niepublicznych szkół dla dorosłych, które nie posiadają uprawnień szkół publicznych, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc finansowana jest z budżetu państwa lub budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Oprócz możliwości sfinansowania samego szkolenia czy studiów i kosztów z nimi związanych, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznaje też bezrobotnym i poszukującym pracy prawo do otrzymywania stypendium finansowanego z Funduszu Pracy w okresie odbywania:

 • szkolenia,
 • przygotowania zawodowego dorosłych,
 • studiów podyplomowych ,
 • stażu,
 • nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
 • studiów niestacjonarnych w uczelni.

Wysokość dofinansowania określają przepisy ww. ustawy.

Jeżeli pracownik jest kierowany do szkoły lub na dalsze szkolenie przez pracodawcę, może uzyskać od niego wsparcie finansowe i niefinansowe.

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje w szczególności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia urlop szkoleniowy:

 • 6 dni – dla osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych, maturalnych czy potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • 21 dni – w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego,

Pracownikowi przysługuje też zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Pracownik zdobywający lub uzupełniający wiedzę i umiejętności na zasadach innych niż wyżej omówione może też zostać zwolniony z całości lub części dnia pracy (bez zachowania prawa do wynagrodzenia) oraz otrzymać urlop bezpłatny – w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem.

Powiązane akty prawne:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Inne źródła:

www.men.gov.pl

www.mrpips.gov.pl


Lista powiązanych aktów prawnych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Strony internetowe:

www.mrpips.gov.pl

www.men.gov.pl

www.mnisw.gov.pl

www.mf.gov.pl

www.arr.gov.pl

Inne źródła:

OECD, 2016