Poland:Legislation

From Eurydice

Jump to: navigation, search

Overview Poland

Contents

Poland:Political, Social and Economic Background and Trends

Poland:Historical Development

Poland:Main Executive and Legislative Bodies

Poland:Population: Demographic Situation, Languages and Religions

Poland:Political and Economic Situation

Poland:Organisation and Governance

Poland:Fundamental Principles and National Policies

Poland:Lifelong Learning Strategy

Poland:Organisation of the Education System and of its Structure

Poland:Organisation of Private Education

Poland:National Qualifications Framework

Poland:Administration and Governance at Central and/or Regional Level

Poland:Administration and Governance at Local and/or Institutional Level

Poland:Statistics on Organisation and Governance

Poland:Funding in Education

Poland:Early Childhood and School Education Funding

Poland:Higher Education Funding

Poland:Adult Education and Training Funding

Poland:Early Childhood Education and Care

Poland:Organisation of Programmes for Children under 2-3 years

Poland:Teaching and Learning in Programmes for Children under 2-3 years

Poland:Assessment in Programmes for Children under 2-3 years

Poland:Organisation of Programmes for Children over 2-3 years

Poland:Teaching and Learning in Programmes for Children over 2-3 years

Poland:Assessment in Programmes for Children over 2-3 years

Poland:Organisational Variations and Alternative Structures in Early Childhood Education and Care

Poland:Primary Education

Poland:Organisation of Primary Education

Poland:Teaching and Learning in Primary Education

Poland:Assessment in Primary Education

Poland:Organisational Variations and Alternative Structures in Primary Education

Poland:Secondary and Post-Secondary Non-Tertiary Education

Poland:Organisation of General Lower Secondary Education

Poland:Teaching and Learning in General Lower Secondary Education

Poland:Assessment in General Lower Secondary Education

Poland:Organisation of General Upper Secondary Education

Poland:Teaching and Learning in General Upper Secondary Education

Poland:Assessment in General Upper Secondary Education

Poland:Organisation of Vocational Upper Secondary Education

Poland:Teaching and Learning in Vocational Upper Secondary Education

Poland:Assessment in Vocational Upper Secondary Education

Poland:Organisation of Post-Secondary Non-Tertiary Education

Poland:Teaching and Learning in Post-Secondary Non-Tertiary Education

Poland:Assessment in Post-Secondary Non-Tertiary Education

Poland:Higher Education

Poland:Types of Higher Education Institutions

Poland:First Cycle Programmes

Poland:Bachelor

Poland:Short-Cycle Higher Education

Poland:Second Cycle Programmes

Poland:Programmes outside the Bachelor and Master Structure

Poland:Third Cycle (PhD) Programmes

Poland:Adult Education and Training

Poland:Distribution of Responsibilities

Poland:Developments and Current Policy Priorities

Poland:Main Providers

Poland:Main Types of Provision

Poland:Validation of Non-formal and Informal Learning

Poland:Teachers and Education Staff

Poland:Initial Education for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Poland:Conditions of Service for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Poland:Continuing Professional Development for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Poland:Initial Education for Academic Staff in Higher Education

Poland:Conditions of Service for Academic Staff Working in Higher Education

Poland:Continuing Professional Development for Academic Staff Working in Higher Education

Poland:Initial Education for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Poland:Conditions of Service for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Poland:Continuing Professional Development for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Poland:Management and Other Education Staff

Poland:Management Staff for Early Childhood and School Education

Poland:Staff Involved in Monitoring Educational Quality for Early Childhood and School Education

Poland:Education Staff Responsible for Guidance in Early Childhood and School Education

Poland:Other Education Staff or Staff Working with Schools

Poland:Management Staff for Higher Education

Poland:Other Education Staff or Staff Working in Higher Education

Poland:Management Staff Working in Adult Education and Training

Poland:Other Education Staff or Staff Working in Adult Education and Training

Poland:Quality Assurance

Poland:Quality Assurance in Early Childhood and School Education

Poland:Quality Assurance in Higher Education

Poland:Quality Assurance in Adult Education and Training

Poland:Educational Support and Guidance

Poland:Special Education Needs Provision within Mainstream Education

Poland:Separate Special Education Needs Provision in Early Childhood and School Education

Poland:Support Measures for Learners in Early Childhood and School Education

Poland:Guidance and Counselling in Early Childhood and School Education

Poland:Support Measures for Learners in Higher Education

Poland:Guidance and Counselling in Higher Education

Poland:Support Measures for Learners in Adult Education and Training

Poland:Guidance and Counselling in a Lifelong Learning Approach

Poland:Mobility and Internationalisation

Poland:Mobility in Early Childhood and School Education

Poland:Mobility in Higher Education

Poland:Mobility in Adult Education and Training

Poland:Other Dimensions of Internationalisation in Early Childhood and School Education

Poland:Other Dimensions of Internationalisation in Higher Education

Poland:Other Dimensions of Internationalisation in Adult Education and Training

Poland:Bilateral Agreements and Worldwide Cooperation

Poland:Ongoing Reforms and Policy Developments

Poland:National Reforms in Early Childhood Education and Care

Poland:National Reforms in School Education

Poland:National Reforms in Vocational Education and Training and Adult Learning

Poland:National Reforms in Higher Education

Poland:National Reforms related to Transversal Skills and Employability

Poland:European Perspective

Poland:Legislation

Poland:Institutions

Poland:Glossary

Online legislation data bases

Internetowy system aktów prawnych: a data base containing bibliography and texts of legislative acts published in the Journal of Law, available on the website of the Polish Parliament. 

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej: a bulletin of the Ministry of National Education which contains texts of the most recent legislative acts and draft legislation related to school education. 

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: a bulletin of the Ministry of Science and Higher Education which contains texts of the most recent legislative acts and draft legislation related to higher education and science. 


Legislation concerning school education and adult education

School Education Act of 7 September 1991 (Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty) Text in Polish

Act of 15 April 2011 on the school education information system (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej) Text in Polish

Act of 8 January 1999 on the Implementation of the School System Reform (Ustawa z 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego) Text in Polish

Act of 25 July 1998 amending the School Education Act (Ustawa z dnia 25 lipca 1998 roku o zmianie Ustawy o systemie oświaty) Text in Polish

Act amending the following acts: the Teachers’ Charter, the School Education Act and the Act on the Implementation of the School System Reform of 21 November 2001 (Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego) Text in Polish

Act of 26 January 1982 - The Teachers’ Charter with further amendments (Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 21 May 2001 on the outline statutes of public nursery schools and public schools (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 7 July 2014 on targeted subsidy to provide schools with textbooks, teaching and exercise materials (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 23 December 2008 on the core curricula for pre-school education and general education in individual types of schools (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education and Sport of 20 February 2004 on the rules and procedures for admission to public schools and transfers between schools (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 29 August 2014 on the documentation related the teaching and care process to be kept by nursery schools, schools and institutions (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 17 November 2010 on the provision of psychological and educational support in public nursery schools, schools and institutions (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 8 June 2009 on the approval of pre-school education curricula, school curricula and textbooks for the use in school (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 10 January 2008 on the types of alternative pre-school education settings, the conditions for the creation of such settings and their operational arrangements (amended on 13 June 2008). (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (nowelizacja z 13 czerwca 2008r.)) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education and Sport of 21 May 2001 on the outline statutes for public nursery schools and public schools (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education 7 February 2012 on the outline timetables in public schools (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 30 April 2007 on the conditions and rules for pupil asessment, eligibility for assessment and promotion, and examinations and tests in public schools, with further amendments (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, z późniejszymi zmianami) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 29 August 2014 on the documentation of the teaching process to be kept by nursery schools, schools and other public educational institutions ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education and Sport of 16 January 2002 on the profiles of general vocational education (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 16 January 2015 amending the regulation on core curricula for education in particular occupations (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 23 December 2011 on the classification of occupations for vocational education (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 12 August 1997 on initial teacher training institutions, with further amendments (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli, z późniejszymi zmianami) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 31 August 2010 on the provision of education to Polish nationals' children temporarily staying abroad (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 sierpnia 2010 w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 24 September 2009 on the conditions and methods for teaching the Polish language, history, geography, culture and other subjects taught in Polish to the Polish community living abroad and children of migrant workers (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 września 2009 w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 24 September 2009 on the range of benefits and the conditions for granting them to teachers sent or delegated to work abroad (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 września 2009 w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą) Text in Polish Regulation of the Minister of Social Policy of 24 March 2005 on colleges of social work, with further amendments (Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych, z późniejszymi zmianami) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 30 June 2006 on the programme requirements for initial teacher training in teacher training and foreign language teacher training colleges (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych) Text in Polish

Regulation of the Minister of Social Policy of 7 April 2005 on the programme requirements for initial training in colleges of social work (Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education and Sport of 20 December 2003 on the accreditation of institutions providing continuing education in non-school settings (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education and Sport of 1 December 2004 on the professional promotion grades for teachers (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 7 October 2009 on pedagogical supervision (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 27 October 2009 on the requirements to be fulfilled by persons holding the position of head and other management positions in individual types of public schools and institutions (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 2 November 2000 on the criteria and procedure for assessing teacher performance, the appeals procedure, and the procedure for the establishment and the composition of an assessment board (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education and Sports of 31 January 2005 on the minimum rates for the basic pay of teachers, and general conditions for granting allowances added to the basic pay and the remuneration for work on days free of duty (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 12 March 2009 on the detailed qualification requirements for teachers, and on schools and cases in which teachers without a higher education qualification or a diploma of a teacher training institution may be employed (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 19 November 2009 on in-service teacher training institutions (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli) Text in Polish

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 21 August 2006 on candidates for qualified librarians and qualified documentation and information staff (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education and Sport of 11 December 2002 on the outline statutes for public psychological and educational support centres, including specialist centres (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 17 November 2010 on the outline statutes for public psychological and educational support centres, including specialist centres (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 17 November 2010 on the rules for providing psychological and educational support to pupils in public nursery schools, schools and institutions (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 17 November 2010 on the detailed operational arrangements for public psychological and educational support centres, including specialist centres (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 18 September 2008 on certificates and opinions issued by opinion-giving committees attached to public psychological and educational support centres (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 września 2008 r. . w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education and Sport of 3 February 2009 on the provision of early support for children's development (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w zakresie dokumentacji szkolnej, przyjmowania do szkół, planów nauczania, ramowych statutów przedszkola i szkół) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 18 September 2008 on the organisation of the individualised compulsory pre-school preparatory year and individualised teaching for children and young people in special schools established within healthcare and welfare institutions (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży w zakresie pracy szkół specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education and Sport of 27 February 2003 on the organisation of special education-and-care activities in special schools established within hospitals and welfare institutions (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej w zakresie pracy placówek kształcenia specjalnego) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 12 May 2011 on the types of, and the detailed operational arrangements for, public institutions, the conditions to be provided for children and young people attending them, the level of fees and rules for charging fees from parents (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education and Sport of 7 March 2005 on the outline statutes for public institutions (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych) Text in Polish

Regulation of the Minister of National Education of 3 February 2006 on the acquisition and development of general education, skills and qualifications by adults in non-school settings (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych) Text in Polish

Regulation of the Minister of Labour and Social Policy 7 April 2009 on vocational training of adults (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych) Text in Polish

Legislation concerning higher education

Act of 27 July 2005, The Law on Higher Education (Ustawa z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym) Text in Polish.

Act of 14 March 2003 on the Academic Degrees and Title, and on the Degrees and Title in the field of Art (with further amendments) (Ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, z późniejszymi zmianami) Text in Polish

Act of 17 July 1998 on Student Loans and Credits (with further amendments) (Ustawa z 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, z późniejszymi zmianami) Text in Polish

Act of 30 April 2010 - Regulations introducing the Acts reforming the research system (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki) Text in Polish

Act of 30 April 2010 on the Rules for Financing Research (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki) Text in Polish

Act of 30 April 2010 on the National Centre for Research and Development (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) Text in Polish

Act of 30 April 2010 on the National Science Centre (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki) Text in Polish

Act on the Nursing and Midwifery Professions of 5 July 1996, which regulates key issues related to the training of nurses and midwives (Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 r.: reguluje kluczowe kwestie związane z kształceniem pielęgniarek i położnych) Text in Polish

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 9 September 2010 on the criteria and procedure for giving awards for outstanding achievements in research or research and technology, and for awarding research scholarships to outstanding young researchers (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców) Text in Polish

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 19 December 2008 on the types of degrees for graduates and specimens of diplomas and certificates awarded by higher education institutions (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie) Text in Polish

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 12 July 2007 on the degree programme requirements for individual fields and levels of study, the procedure for the establishment of interdisciplinary degree programmes and degree programmes in macro-fields of study, and the requirements to be fulfilled by higher education institutions in order to provide such programmes (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki) Text in Polish

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 19 December 2006 on doctoral programmes provided by organisational units of higher education institutions (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni) Text in Polish

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 3 October 2006 on the requirements and procedures for the transfer of student achievements (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta) Text in Polish

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 27 July 2006 on the requirements to be fulfilled by organisational units of higher education institutions in order to provide degree programmes in a given field ofand at a given level of study (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia ) Text in Polish

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 13 June 2006 on the names of fields of study (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów) Text in Polish

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 16 August 2006 on the detailed conditions and procedures for the award and payment of the minister's scholarships for learning achievements and the minister's scholarships for outstanding sporting achievement (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe) Text in Polish

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 2 November 2006 on the documentation related to progress in study (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów) Text in Polish

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 8 June 2006 on the conditions to be fulfilled by study regulations in higher education institutions which do not fulfil the requirements of Articles 56 (2) and 58 (4) of the Law on Higher Education (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym) Text in Polish

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 9 May 2008 on the rules for the distribution of State budget subsidies for public and non-public higher education institutions (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych) Text in Polish

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 2 April 2007 on the cost indices of full-time programmes in individual fields of study and macro-fields of study, interdisciplinary degree programmes, and full-time doctoral programmes in individual areas of science (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych, studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki) Text in Polish

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 22 December 2006 on the conditions for remunerating work and granting other employment-related benefits to employees of public higher education institutions (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej) Text in Polish

Regulation of  the Minister of Science and Higher Education of 12 October 2006 on the conditions for sending individuals abroad for research, teaching and training purposes and the specific entitlements of such persons (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 października 2006 roku w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób) Text in Polish

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 22 May 2006 on the scope of data to be provided in an application for a permit to establish a non–public higher education institution, and the procedure for collecting fees and the level of fees for related opinion-giving proceedings (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego) Text in Polish

Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 27 July 2006 on the requirements to be fulfilled by organisational units of higher education institutions in order to provide degree programmes in individual fields and at individual levels of study (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia) Text in Polish

Regulation of the Minister of Health of 31 July 2001 on the National Council for the Accreditation of Medical Education and accreditation procedures (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji) Text in Polish

Regulation of the Council of Ministers of 22 December 2006 on the detailed rules for financial management in public higher education institutions (Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych) Text in Polish

Regulation of the Minister for Science and Higher Education of 7 May 2008 on the programme “Support for international mobility of researchers” (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców") Text in Polish

Other legislative acts

Constitution of the Republic of Poland (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej) Text in Polish

Act of 20 April 2004 on the Promotion of Employment and Labour Market Institutions (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) Text in Polish

Act of 21 November 2008 on Employees in Local Government Bodies (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ) Text in Polish

Act of 1990 on Local Government (with subsequent amendments) (Ustawa z 1990 roku o samorządzie terytorialnym) Text in Polish

Civil Service Act of 21 November 2008 (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) Text in Polish

Act of 4 February 2011 on Care for Children up to the age of 3 (Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3) Text in Polish

Act of 27 August 2009 on Public Finance (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) Text in Polish

Regulation of the Council of Ministers of 18 March 2009 on the remuneration of employees in local government bodies (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych) Text in Polish