This page was last modified on 13 December 2016, at 13:37.

Estonia:Legislation

From Eurydice

Jump to: navigation, search

Overview Estonia

Contents

Estonia:Political, Social and Economic Background and Trends

Estonia:Historical Development

Estonia:Main Executive and Legislative Bodies

Estonia:Population: Demographic Situation, Languages and Religions

Estonia:Political and Economic Situation

Estonia:Organisation and Governance

Estonia:Fundamental Principles and National Policies

Estonia:Lifelong Learning Strategy

Estonia:Organisation of the Education System and of its Structure

Estonia:Organisation of Private Education

Estonia:National Qualifications Framework

Estonia:Administration and Governance at Central and/or Regional Level

Estonia:Administration and Governance at Local and/or Institutional Level

Estonia:Statistics on Organisation and Governance

Estonia:Funding in Education

Estonia:Early Childhood and School Education Funding

Estonia:Higher Education Funding

Estonia:Adult Education and Training Funding

Estonia:Early Childhood Education and Care

Estonia:Organisation

Estonia:Teaching and Learning

Estonia:Assessment

Estonia:Organisational Variations and Alternative Structures in Early Childhood Education and Care

Estonia:Single Structure Education (Integrated Primary and Lower Secondary Education)

Estonia:Organisation of Single Structure Education

Estonia:Teaching and Learning in Single Structure Education

Estonia:Assessment in Single Structure Education

Estonia:Organisational Variations and Alternative Structures in Single Structure Education

Estonia:Upper Secondary and Post-Secondary Non-Tertiary Education

Estonia:Organisation of General Upper Secondary Education

Estonia:Teaching and Learning in General Upper Secondary Education

Estonia:Assessment in General Upper Secondary Education

Estonia:Organisation of Vocational Upper Secondary Education

Estonia:Teaching and Learning in Vocational Upper Secondary Education

Estonia:Assessment in Vocational Upper Secondary Education

Estonia:Organisation of Post-Secondary Non-Tertiary Education

Estonia:Teaching and Learning in Post-Secondary Non-Tertiary Education

Estonia:Assessment in Post-Secondary Non-Tertiary Education

Estonia:Higher Education

Estonia:Types of Higher Education Institutions

Estonia:First Cycle Programmes

Estonia:Bachelor

Estonia:Short-Cycle Higher Education

Estonia:Second Cycle Programmes

Estonia:Programmes outside the Bachelor and Master Structure

Estonia:Third Cycle (PhD) Programmes

Estonia:Adult Education and Training

Estonia:Distribution of Responsibilities

Estonia:Developments and Current Policy Priorities

Estonia:Main Providers

Estonia:Main Types of Provision

Estonia:Validation of Non-formal and Informal Learning

Estonia:Teachers and Education Staff

Estonia:Initial Education for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Estonia:Conditions of Service for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Estonia:Continuing Professional Development for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Estonia:Initial Education for Academic Staff in Higher Education

Estonia:Conditions of Service for Academic Staff Working in Higher Education

Estonia:Continuing Professional Development for Academic Staff Working in Higher Education

Estonia:Initial Education for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Estonia:Conditions of Service for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Estonia:Continuing Professional Development for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Estonia:Management and Other Education Staff

Estonia:Management Staff for Early Childhood and School Education

Estonia:Staff Involved in Monitoring Educational Quality for Early Childhood and School Education

Estonia:Education Staff Responsible for Guidance in Early Childhood and School Education

Estonia:Other Education Staff or Staff Working with Schools

Estonia:Management Staff for Higher Education

Estonia:Other Education Staff or Staff Working in Higher Education

Estonia:Management Staff Working in Adult Education and Training

Estonia:Other Education Staff or Staff Working in Adult Education and Training

Estonia:Quality Assurance

Estonia:Quality Assurance in Early Childhood and School Education

Estonia:Quality Assurance in Higher Education

Estonia:Quality Assurance in Adult Education and Training

Estonia:Educational Support and Guidance

Estonia:Special Education Needs Provision within Mainstream Education

Estonia:Separate Special Education Needs Provision in Early Childhood and School Education

Estonia:Support Measures for Learners in Early Childhood and School Education

Estonia:Guidance and Counselling in Early Childhood and School Education

Estonia:Support Measures for Learners in Higher Education

Estonia:Guidance and Counselling in Higher Education

Estonia:Support Measures for Learners in Adult Education and Training

Estonia:Guidance and Counselling in a Lifelong Learning Approach

Estonia:Mobility and Internationalisation

Estonia:Mobility in Early Childhood and School Education

Estonia:Mobility in Higher Education

Estonia:Mobility in Adult Education and Training

Estonia:Other Dimensions of Internationalisation in Early Childhood and School Education

Estonia:Other Dimensions of Internationalisation in Higher Education

Estonia:Other Dimensions of Internationalisation in Adult Education and Training

Estonia:Bilateral Agreements and Worldwide Cooperation

Estonia:Ongoing Reforms and Policy Developments

Estonia:National Reforms in Early Childhood Education and Care

Estonia:National Reforms in School Education

Estonia:National Reforms in Vocational Education and Training and Adult Learning

Estonia:National Reforms in Higher Education

Estonia:National Reforms related to Transversal Skills and Employability

Estonia:European Perspective

Estonia:Legislation

Estonia:Glossary

 


Laws

Adult Education Act: 18/02/2015, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 23.03.2015, 5 (Täiskasvanute koolituse seadus)

Aliens Act: 09/12/2009, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010,3,4 (Välismaalaste seadus) 

Basic Schools and Upper Secondary Schools Act: 09/06/2010, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010,41,240 (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus)

Child Protection Act: 19/11/2014, RT I, 06.12.2014, 1 (Lastekaitseseadus)

Civil Service Act: 13/06/2012, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 06.07.2012,1  (Avaliku teenistuse seadus)

Collective Agreements Act: 14/04/1993, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1993,20,353 (Kollektiivlepingu seadus)

Constitution of Republic of Estonia: 28/06/1992, Riigi Teataja (State Gazette) RT 1992,26, 349 (Eesti Vabariigi Põhiseadus)  

Employment Contracts Act: 17/12/2008, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2009,5,35 (Töölepingu seadus)

Government of the Republic Act: 13/12/1995, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1995,94,1628 (Vabariigi Valitsuse seadus)

Income Tax Act: 15/12/1999, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1999,101,903 (Tulumaksuseadus)

Institutions of Professional Higher Education Act: 10/06/1998, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1998,61,980 (Rakenduskõrgkooli seadus)

Labour Market Services and Benefits Act: 28/09/2005, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2005,54,430  (Tööturuteenuste ja -toetuste seadus)

Lisbon Covention Ratifying Act: 10/02/1998, Riigi Teataja (State Gazette) RT II 1998,7,14 ( Kõrgharidustunnistuste ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate tunnistuste Euroopa regioonis tunnustamise konventsiooni ratifitseerimise seadus) 

Local Government Organisation Act:02/06/1993, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1993,37,558 (Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus) 

National Audit Office Act: 29/01/2002, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2002,21,117 (Riigikontrolli seadus)

Occupational Health and Safety Act: 16/06/1999, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1999,60,616 (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus)  

Organisation of Research and Development Act: 26/03/1997, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1997,30,471 (Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus)

Parental Benefit Act: 10/12/2003, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2003, 82, 549 (Vanemahüvitise seadus)

Personal Data Protection Act: 15/02/2007, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2007,24,127 (Isikuandmete kaitse seadus) 

Preschool Child Care Institutions Act: 18/02/1999, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1999,27,387 (Koolieelse lasteasutuse seadus)

Private Schools Act: 03/06/1998, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1998,57,859 (Erakooliseadus)

Professions Act: 22/05/2008, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2008,24,156 (Kutseseadus)

Recognition of Foreign Professional Qualifications Act: 19/06/2008, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2008,30,191 (Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus)

Republic of Estonia Education Act: 23/03/1993, Riigi Teataja (State Gazette) RT 1992,12,192 (Eesti Vabariigi haridusseadus)

Social Benefits for Disabled Persons Act: 27/01/1999, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1999,16,273 (Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus)

Social Welfare Act: 09/12/2015, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 30.12.2015, 5  (Sotsiaalhoolekande seadus)

State Family Benefits Act: 14/11/2001, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2001,95,587 (Riiklike peretoetuste seadus)

State Pension Insurance Act: 05/12/2001, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2001,100,648 (Riikliku pensionikindlustuse seadus) 

Study Allowances and Study Loans Act: 07/08/2003, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2003,58,387 (Õppetoetuste ja õppelaenu seadus) h

Universities Act: 12/01/1995, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 1995,12,119 (Ülikooliseadus)

Vocational Educational Institutions Act: 12/06/2013, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 02.07.2013, 1 (Kutseõppeasutuse seadus)

Government of the Republic Regulations

Conditions and procedure for language and culture teaching: 19/08/2010 No 116, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010,60,405  (Keele- ja kultuuriõppeks võimaluste loomise tingimused ja kord) 

Correspondence of qualifications issued in Republic of Estonia and qualifications issued in former Union of Soviet Socialist Republics prior to 20 August 1991: 06/06/2005 No 120, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2005,32,241 (Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus) 

Distribution of, and the conditions and procedures of distribution of the support allocated to local governments’ budgets from the budget equalisation fund provided by the State Budget Act (Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord): 06/02/2015 No 16,  RT I, 10.02.2015, 8

Format and statute of the certificate proving the completion of residency: 22/07/2003 No 202, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2003,55,373 (Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse vorm ja statuut) 

Format and statute of the diploma and academic report: 12/03/2003 No 76, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2003,29,175 (Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid)

Formats and statutes of basic school and upper secondary school graduation certificates and of the state examination certificate: 13/08/2010 No 113, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010,58,391 (Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid)

Formats, statutes and procedure for issue of a vocational school graduation documents: 18/09/2013 No 137, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 20.09.2013, 11 (Kutseõppeasutuse lõpudokumentide vormid, statuut ja väljaandmise kord)

Framework requirements for medical training, veterinary training, pharmacist training, dentistry training, architectural studies and civil engineering studies: 25/10/2004 No 312, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2004,72,509 (Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded)

Framework requirements for teacher training: 22/11/2000 No 381, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2000,87,575 (Õpetajate koolituse raamnõuded)

Health protection requirements for the buildings, premises, furnishings, internal climate and maintenance of preschool child care institutions: 06/10/2011 No 131, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 11.10.2011, 3 (Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule)

Health protection requirements for schools: 30/05/2013 No 84, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 31.05.2013, 12 ( Tervisekaitsenõuded koolidele)

List of positions of educationalists and scientific workers/scientific staff that are entitled to 56 calendar days of annual leave, and the duration of leave according to positions: 25/06/2009 No 112, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2009,36,247 (Haridus- ja teadustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 päeva põhipuhkust,  ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa)

National curriculum for basic schools: 06/01/2011 No 1, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 14.01.2011,1 (Põhikooli riiklik õppekava) 

National curriculum for preschool child care institutions: 29/05/2008 No 87, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2008,23,152 (Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava)

National curriculum for upper secondary schools: 06/01/2011 No 2, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 14.01.2011,2 (Gümnaasiumi riiklik õppekava)

Number of members of a board of governors and their term of authority and the rules of procedure of a board of governors: 30/11/2000 No 395, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2000,91,595  (Kuratooriumi liikmete arv ja nende volituste kestus ning kuratooriumi töökord) 

Regulated professions and regulated professional activities in case of which taking aptitude test or completion of adaptation period may be required for working and in case of which the prior verifying of the foreign qualification may be conducted for temporary working: 11/12/2008 No 163, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2008,53,300 (Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist ning millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli) 

Simplified national curriculum for basic schools: 31/12./2010 No 182, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 28.12.2010,14 (Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava)

Standard of higher education: 18/12/2008 No 178, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2008,57,322 (Kõrgharidusstandard)

Standard of vocational education: 26/08/2013 No 130, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 28.08.2013, 13 (Kutseharidusstandard)

Terms and conditions of allocation and usage of support from the State Budget for creation of places in and renovation of pre-primary institutions, for development of learning environment in children's institutions and for salary fund of teachers of children's institutions, and the size of self-financing by local municipality units prerequisite of receiving support and requirements related to self-financing: 31/01/2008 No 30, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2008,6,47 (Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele) 

Types and amounts of student scholarships and the general terms for the grant thereof: 20/12/2013 No 78, Riigi Teataja (State Gazette)  RT I 27.12.2013, 18  (Üliõpilaste stipendiumide liigid, suurus ja määramise üldtingimused)

Working time of educators: 25/06/2009 No 113, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2009,36,248 (Haridustöötajate tööaeg) 

Minister of Education and Research Regulations

Basis and procedure for admission of children to and exclusion from special pre-school child care institution or special group: 23/12/2010 No 78, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 29.12.2010,89  (Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord)

Basis of organisation of teaching and education in classes and groups of students with special educational needs and the conditions of and procedure for admission to, transfer to and exclusion from a class or group, and the conditions of and procedure for teaching one single student: 23/12/2010 No 76, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 29.12.2010, 88 (Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord) 

Conditions and procedure for accreditation of  formal vocational education studies: 26/02/2014 No 6, Riigi Teataja (State Gazette) RT I,  27.02.2014, 3 (Kutseõppe tasemeõppe akrediteerimise tingimused ja kord)

Conditions and procedure for assessment and academic recognition of documents certifying education completed in foreign state and for use of title of qualification granted in education system of foreign state: 06/04/2006 N0 89, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2006,16,130 (Välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni nimetuse kasutamise tingimused ja kord) 

Conditions and procedure for evaluation of professional skills and professional competence of teachers: 02/10/2002 No 69, Riigi Teataja (State Gazette) RTL 2002,115,1649 (Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord) 

Conditions and procedure for home educating and in-hospital teaching: 11/08/2010 No 40, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010,56,367 (Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord)

Conditions and procedure for operation of boarding school facilities: 11/08/2010 N0 39, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010,56,366 (Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord) 

Conditions and procedure for preparing and assessing student investigation papers and practical work: 12/10/2011 No 62, Riigi teataja (State Gazette) RT I, 13.10.2011, 13 (Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord)

Conditions and procedure for preparing and conducting of national standard-determining tests and basic school and upper secondary school final examinations, and for compiling,  assessment and preserving of examination papers, and conditions and procedure for analysing the results of national standard-determining tests, unified basic school final examinations and state examinations:15/12/2015 No 54, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 18.12.2015, 12 (Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise  ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord)

Conditions and procedure for recognition of students: 09/08/2010 No 3, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010,56,364 (Õpilase tunnustamise tingimused ja kord)

Conditions and Procedure for studying in vocational education schools of persons with special educational needs (Erivajadustega isikute kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord): 09/05/2014 No 14, RT I 15.05.2014, 4

Conditions and procedure for studying the official language in depth while acquiring higher education: 28/08/2013 No 28, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 04.01.2013, 14 (Kõrghariduse omandamisel süvendatult riigikeele õppimise tingimused ja kord)

Conditions and procedure for submission of applications to counselling committees: 25/08/2010 No 50, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010,60,418 (Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord)

Conditions and procedure for the use of school lunch allowance in a state vocational school: 28/08/2013 No 28, Riigi Teataja (State Gazette)  RTL 29.08.2013, 20 (Riigi kutseõppeasutuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord)

General conditions and procedure for admission of students to school and procedure for exclusion of students from school: 19/08/2010 No 43, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010,60,408 (Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord)

Functions and rules of procedure of teachers’ council: 23/08/2010 No 44, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010,60,409  (Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord)

List of learning and education-related mandatory documents for pre-school child care institutions and the procedure for completing such documents: 31/08/2011 No 44, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 02.09.2011, 1 (Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord) 

Minimum required staff of preschool child care institutions:  (Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis)  11/09/2015 No 48, RT I, 23.09.2015, 1 (Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis)

Municipal and private schools whose existing boarding school facilities or whose boarding school facilities to be formed contain state-supported places, and the number of state-supported places in the boarding school facilities in these schools: 03/03/2015 No 12, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 06.03.2015, 10, 3 (Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides)

Performance indicators for preschool child care institutions, basic schools, upper secondary schools, vocational educational institutions and continuing education institutions: 02/05/2016, No 16, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 30.04.2013, 1 (Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide, kutseõppeasutuste ja täienduskoolitusasutuste tegevusnäitajad)

Procedure and extent of compenstion of state schools' pupils' travel expenses (Riigikoolide õpilastele sõidukulu hüvitamise kord ja ulatus): 02/09/2015, 14, RT I, 03.09.2015, 8

Procedure for admission of students to vocational school: 11/04/2002 No 33, Riigi Teataja (State Gazette) RTL 2002,50,712 (Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord)

Procedure for application, payment and recovery of the beginner’s allowance: 25/08/2010 No 51, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010,60,419 (Õpetaja lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord)

Procedure for counselling of pre-school child care institutions  in questions of internal evaluation (Koolieelse lasteasutuse nõustamine tingimused ja kord sisehindamise küsimustes): 13/09/2009 No 62, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 03.09.2013, 22

Procedure for forming the board of trustees of state general education school and rules of procedure: 03/12/2010 No 69, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 13.12.2010, 1 (Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord)

Procedure for electing a Rector of an institution of professional higher education: 08/04/2015 No 16, Riigi Teataja (State Gazette) RTI, 14.04.2015, 1 (Rakenduskõrgkooli rektori valimise kord)

Procedure for organising a competition for filling a vacant position of the head of state vocational school and the head of state general education school: 04/11/2013 No 34, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 08.11.2013, 1 (Riigi kutseõppeasutuse ja riigi üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord) 

Procedure for the application of workplace-based study: 21/03/2007, No 25, Riigi Teataja (State Gazette) RTL 2007,27,475 (Töökohapõhise õppe rakendamise kord)

Procedure for the organisation of an open competition to select the institution awarding qualifications, and the list of documents certifying compliance with the conditions for participation in the competition: 25/08/2009 No 64, Riigi Teataja (State Gazette) RTL 2009,69,1016  (Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu)

Qualification requirements for head teachers and support specialists: 29/08/2013 No 30, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 30.08.2013, 5 (Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded)

Qualification requirements for pre-school child care institutions' teachers: 26/08/2002 No 65, Riigi Teataja (State Gazette) RTL 2002,96,1486 (Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide kvalifikatsiooninõuded)

Qualification requirements for the officials exercising administrative supervision at educational institutions: 24/04/2013 No 9, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 30.04.2013, 1 (Õppeasutustes haldusjärelevalvet teostavate ametiisikute kvalifikatsiooninõuded)

Standard of continuing education: 19/06/2015 No 27, Riigi Teataja (State Gazette) RT I, 26.06.2015, 9 (Täienduskoolituse standard)

Statute and format of professional certificates: 19/12/2008 No 74, Riigi Teataja (State Gazette) RTL 2009,2,32 (Kutsetunnistuse statuut ja vorm)

Uniform marking system for higher education level, and conditions for the issue of diploma cum laude: 27/10/2009 No 71, Riigi Teataja (State Gazette) RTL 2009,82,1190 (Ühtne hindamissüsteem kõrgharidustasemel, koos diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimustega)

Uniform marking system for vocational schools: 20/10/2009 No 69, Riigi Teataja (State Gazette) RTL 2009,80,1164 (Kutseõppes kasutatav ühtne hindamissüsteem) Others

Activities to be carried out by nurses providing health services at school and the requirements for the time, scope, availability and location of the activities of the nurses: Minister of Social Affairs regulation 13/08/2010 No 54, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010,57,387  (Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale) 

Conditions and procedure for the postponement of performance of the duty to attend school: Minister of Social Affairs Regulation  12/08/2010 No 49, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010,56,369 (Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord) 

Estonian higher education international promotion strategy 2015-2020; Sihtasutus Archimedes, 2015. (Eesti kõrghariduse rahvusvahelise tutvustamise strateegia)

Estonian lifelong learning strategy 2020; Government of the Republic ordinancw 13/02/2014 No 3, Riigi Teataja (State Gazette) RT III, 19/02/2014 No 3 (Eesti elukestva õppe strateegia 2020)

Health protection requirements for catering at pre-school child care institutions and schools: Minister of Social Affairs regulation: 15/01/2008 No 8, Riigi Teataja (State Gazette) RTL 2008, 7, 81 (Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis)  

Health protection requirements for school timetables and organization of study; Minister of Social Affairs regulation: 27/03/2001 No 36, Riigi Teataja (State Gazette) RTL 2001, 43, 602 (Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele)

Health protection requirements for the health promotion activities and daily schedules of preschool child care institutions; Minister of Social Affairs regulation: 24/09/2010 No 61, Riigi Teataja (State Gazette) RT I 2010, 69, 526 (Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale)

National reform Programme "Estonia 2020": approved by the Government on 28/04/2011; last update 05/05/2016 (Konkurentsivõime kava "Eesti 2020"

Procedure for electing a Rector of an institution of professional higher education for public defence: Minister of the Interior regulation: 09.12.2014 nr 52, RT I, 12.12.2014, 3.