This page was last modified on 2 April 2017, at 22:50.

Czech-Republic:Legislation

From Eurydice

Jump to: navigation, search

Overview Czech Republic

Contents

Czech-Republic:Political, Social and Economic Background and Trends

Czech-Republic:Historical Development

Czech-Republic:Main Executive and Legislative Bodies

Czech-Republic:Population: Demographic Situation, Languages and Religions

Czech-Republic:Political and Economic Situation

Czech-Republic:Organisation and Governance

Czech-Republic:Fundamental Principles and National Policies

Czech-Republic:Lifelong Learning Strategy

Czech-Republic:Organisation of the Education System and of its Structure

Czech-Republic:Organisation of Private Education

Czech-Republic:National Qualifications Framework

Czech-Republic:Administration and Governance at Central and/or Regional Level

Czech-Republic:Administration and Governance at Local and/or Institutional Level

Czech-Republic:Statistics on Organisation and Governance

Czech-Republic:Funding in Education

Czech-Republic:Early Childhood and School Education Funding

Czech-Republic:Higher Education Funding

Czech-Republic:Adult Education and Training Funding

Czech-Republic:Early Childhood Education and Care

Czech-Republic:Organisation of Programmes for Children under 2-3 years

Czech-Republic:Teaching and Learning in Programmes for Children under 2-3 years

Czech-Republic:Assessment in Programmes for Children under 2-3 years

Czech-Republic:Organisation of Programmes for Children over 2-3 years

Czech-Republic:Teaching and Learning in Programmes for Children over 2-3 years

Czech-Republic:Assessment in Programmes for Children over 2-3 years

Czech-Republic:Organisational Variations and Alternative Structures in Early Childhood Education and Care

Czech-Republic:Single Structure Education (Integrated Primary and Lower Secondary Education)

Czech-Republic:Organisation of Single Structure Education

Czech-Republic:Teaching and Learning in Single Structure Education

Czech-Republic:Assessment in Single Structure Education

Czech-Republic:Organisational Variations and Alternative Structures in Single Structure Education

Czech-Republic:Upper Secondary and Post-Secondary Non-Tertiary Education

Czech-Republic:Organisation of Upper Secondary Education

Czech-Republic:Teaching and Learning in Upper Secondary Education

Czech-Republic:Assessment in Upper Secondary Education

Czech-Republic:Organisation of Conservatoires (Arts Education)

Czech-Republic:Teaching and Learning in Conservatoires (Arts Education)

Czech-Republic:Assessment in Conservatoires (Arts Education)

Czech-Republic:Organisation of Follow-up and Shortened Study

Czech-Republic:Teaching and Learning in Follow-up and Shortened Study

Czech-Republic:Assessment in Follow-up and Shortened Study

Czech-Republic:Higher Education

Czech-Republic:Types of Higher Education Institutions

Czech-Republic:First Cycle Programmes

Czech-Republic:Bachelor

Czech-Republic:Short-Cycle Higher Education

Czech-Republic:Second Cycle Programmes

Czech-Republic:Programmes outside the Bachelor and Master Structure

Czech-Republic:Third Cycle (PhD) Programmes

Czech-Republic:Adult Education and Training

Czech-Republic:Distribution of Responsibilities

Czech-Republic:Developments and Current Policy Priorities

Czech-Republic:Main Providers

Czech-Republic:Main Types of Provision

Czech-Republic:Validation of Non-formal and Informal Learning

Czech-Republic:Teachers and Education Staff

Czech-Republic:Initial Education for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Conditions of Service for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Continuing Professional Development for Teachers Working in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Initial Education for Academic Staff in Higher Education

Czech-Republic:Conditions of Service for Academic Staff Working in Higher Education

Czech-Republic:Continuing Professional Development for Academic Staff Working in Higher Education

Czech-Republic:Initial Education for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Czech-Republic:Conditions of Service for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Czech-Republic:Continuing Professional Development for Teachers and Trainers Working in Adult Education and Training

Czech-Republic:Management and Other Education Staff

Czech-Republic:Management Staff for Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Staff Involved in Monitoring Educational Quality for Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Education Staff Responsible for Guidance in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Other Education Staff or Staff Working with Schools

Czech-Republic:Management Staff for Higher Education

Czech-Republic:Other Education Staff or Staff Working in Higher Education

Czech-Republic:Management Staff Working in Adult Education and Training

Czech-Republic:Other Education Staff or Staff Working in Adult Education and Training

Czech-Republic:Quality Assurance

Czech-Republic:Quality Assurance in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Quality Assurance in Higher Education

Czech-Republic:Quality Assurance in Adult Education and Training

Czech-Republic:Educational Support and Guidance

Czech-Republic:Special Education Needs Provision within Mainstream Education

Czech-Republic:Separate Special Education Needs Provision in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Support Measures for Learners in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Guidance and Counselling in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Support Measures for Learners in Higher Education

Czech-Republic:Guidance and Counselling in Higher Education

Czech-Republic:Support Measures for Learners in Adult Education and Training

Czech-Republic:Guidance and Counselling in a Lifelong Learning Approach

Czech-Republic:Mobility and Internationalisation

Czech-Republic:Mobility in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Mobility in Higher Education

Czech-Republic:Mobility in Adult Education and Training

Czech-Republic:Other Dimensions of Internationalisation in Early Childhood and School Education

Czech-Republic:Other Dimensions of Internationalisation in Higher Education

Czech-Republic:Other Dimensions of Internationalisation in Adult Education and Training

Czech-Republic:Bilateral Agreements and Worldwide Cooperation

Czech-Republic:Ongoing Reforms and Policy Developments

Czech-Republic:National Reforms in Early Childhood Education and Care

Czech-Republic:National Reforms in School Education

Czech-Republic:National Reforms in Vocational Education and Training and Adult Learning

Czech-Republic:National Reforms in Higher Education

Czech-Republic:National Reforms related to Transversal Skills and Employability

Czech-Republic:European Perspective

Czech-Republic:Legislation

Czech-Republic:Institutions

Czech-Republic:Bibliography

Czech-Republic:Glossary


General Legislative Framework

Act on Commercial Companies and Cooperatives (Act on Commercial Corporations)

Zákon č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ze dne 25. ledna 2012. In: Sbírka zákonů ČR, částka 34/2012, s. 1370.

Act on Freedom of Religious Persuasion and Status of Churches and Religious Communities (Act on Churches and Religious Communities)

Zákon č. 3/2002, o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností (Zákon o církvích a náboženských společnostech) ze dne 27. 11. 2001.  In: Sbírka zákonů ČR, částka 2/2002, p. 82.

Act on Minor Offences

Zákon č. 200/1990 o přestupcích ze dne 17. 5. 1990. In: Sbírka zákonů ČR, částka 35/1990, p. 0810.

Civil Code

Občanský zákoník č. 89/2012 ze dne 3. února 2012. In: Sbírka zákonů ČR, částka 33/2012, s. 1026.

Penal Code

Trestní zákoník č. 40/2009 ze dne 8. 1. 2009. In: Sbírka zákonů ČR, částka 11/2009, p. 354.

Resolution of the Cabinet of the Czech National Council on promulgation of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms

Ústavní zákon č. 2/1993, Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod ze dne 16. 12. 1992. In: Sbírka zákonů ČR, částka 1/1993, p. 17-23.

The Constitution of the Czech Republic

Ústava České republiky č. 1/1993  ze dne 16. 12. 1992. In: Sbírka zákonů ČR, částka 1/1993, p. 3-16.


Administrative and Self-government Bodies

Act on Budgetary Rules of Local and Regional Budgets

Zákon č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ze dne 7. 7. 2000. In: Sbírka zákonů ČR, částka 73/2000, p. 3557.

Act on Civil Service

Zákon č. 234/2014 o státní službě ze dne 1. 1. 2014. In Sbírka zákonů ČR, částka 99/2014, p. 2634.

Act on Measures in the System of the Central State Administration Bodies of the Czech Republic

Zákon č. 474/1992 o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky ze dne 23. 9. 1992. In: Sbírka zákonů ČR, částka 95/1992, p. 2732.

Act on Municipalities (Municipalities' Constitution) Zákon č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) ze dne 12. 4. 2000. In: Sbírka zákonů ČR, částka 35/2000, p. 1737.

Act on Officials of Territorial Self-government Units and on amendment to some Acts

Zákon č. 312/2002 o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ze dne 13. 6. 2002. In: Sbírka zákonů ČR, částka 114/2002, p. 6598.

Act on Regions (Regions' Constitution)

Zákon č. 129/2000 o krajích (krajské zřízení) ze dne 12. 4. 2000. In: Sbírka zákonů ČR, částka 38/2000, p. 1765.

Act on the Establishment of Ministries and other Bodies of the Administration of the Czech Socialist Republic

Zákon č. 2/1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky ze dne 8. 1. 1969. In: Sbírka zákonů ČR, částka 1/1969, p. 0016.

Constitutional Act on creation of Higher Territorial Autonomous Units

Ústavní zákon č. 347/1997 o vytvoření vyšších územně samosprávných celků ze dne 3. 12. 1997. In: Sbírka zákonů ČR, částka 114/1997, p. 7018.

Decree of the Ministry of Interior on Special Professional Qualification of Officials of Local Selfgoverning Units

Vyhláška MV č. 512/2002 o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků ze dne 28. 11. 2002. In: Sbírka zákonů ČR, částka 177/2002, p. 10094.

Organisation of the Education System and of its Structure

The Czech Statistical Office communication on introducing the Classification of Education (CZ-ISCED 2011) 

Communication of the Ministry of Education, Youth and Sports (SK23/2015) of 11. 8. 2015, issuing the list of regulated professions in the Czech Republic (2015). Available at: www.msmt.cz/file/36130_1_1/.

Communication of the Ministry of Education, Youth and Sports (SK27/2011), issuing the list of regulated professions in the Czech Republic (2011). Available at: www.msmt.cz/dokumenty/2011-9.

Directive 2005/36/EC of the Europen Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications. Available at: [1].

Sdělení Českého statistického úřadu, č. 406/2013 o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) ze dne 5. 12. 2015. In: Sbírka zákonů ČR, částka 158/2013, p. 6899. Available at: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_vzdelani_cz_isced_2011.


Pre-primary to Upper Secondary Education - General Legislative Framework

Act on Pre-primary, Primary, Secondary, Tertiary Professional and other Education (Education Act)

Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze dne 24. 9. 2004. In: Sbírka zákonů ČR, částka 190/2004, p. 10262. Available at: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/IMzakon561ponovelach.pdf.

Act on Protection of Public Health

Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ze dne 14. 7. 2000. In: Sbírka zákonů ČR, částka 74/2000, p. 3622.

Decree of the MEYS on Administration of Documentation of Schools, School Facilities, and School Register and on Transmission of Data from Documentation of Schools, School Facilities, and School Register (Decree on Documentation of Schools and School Facilities)

Vyhláška MŠMT č. 364/2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) ze dne 6. 9. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 125/2005, p. 6184.

Decree of MEYS on some Certificates on Education

Vyhláška MŠMT č. 3/2015 o některých dokladech o vzdělání ze dne 22. 12. 2014. In: Sbírka zákonů ČR, částka 2/2015.

Vyhláška MŠMT č. 223/2005 o některých dokladech o vzdělání ze dne 30. 5. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 81/2005. 

Decree of the Ministry of Health in agreement with the Ministry of Education, Youth and Sports and the Ministry of Labour and Social Affairs on Sanitary Standards in Institutions and Facilities for Education of Children and Youth

Vyhláška MZ v dohodě s MŠMT a MPSV č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých ze dne 4. 10. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 141/2005, p. 7478.

Directive of Deputy Minister for Education of MEYS to procedures and conditions set for awarding and withdrawing of approvals of textbooks and study texts and to including textbooks and study texts in the textbook register

Směrnice č. j. MSMT-34616/2013 náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic ze dne 30. 9. 2013. Available at: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013.

Guidelines of the MEYS for Assuring Security and Health Protection of Children, Pupils and Students at Schools and School Facilities established by the MEYS (Internal Regulation of the Ministry)

Metodický pokyn MŠMT č. 37 014/2005-025 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT ze dne 22. 12. 2005. In: Věstník MŠMT, sešit 2/2006.

Government Regulation on the System of Fields of Studies in Basic, Upper Secondary and Tertiary Professional Education

Nařízení vlády č. 211/2010 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ze dne 31. 5. 2010. In: Sbírka zákonů ČR, částka 71/2010, p. 2410.

Methodical Recommendation for Safety of Children, Pupils and Students in Schools and School Facilities – The Minimum Safety Standard

Metodické doporučení č. j. MSMT-1981/2015-1 k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti ze dne 20. 2. 2015. Available at: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho.

MEYS Decree on Organisation of School Year

Vyhláška MŠMT č. 16/2005 o organizaci školního roku ze dne 29. 12. 2004. In: Sbírka zákonů ČR, částka 4/2005, p. 68.

The Czech Statistical Office communication on concluding the administration of Classification of Basic Branches of Education (CBBE)

Sdělení Českého statistického úřadu č. 428/2008 o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) ze dne 26. 11. 2008.  In: Sbírka zákonů ČR, částka 139/2008, p. 7020.

Other Types of Education and School Services

MEYS Decree on School Catering

Vyhláška MŠMT č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25. 2. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 34/2005, p. 1114.

MEYS Decree on School Educational and Boarding Facilities, and School Purpose Facilities

Vyhláška MŠMT č. 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ze dne 22. 2. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 34/2005, p. 1121.

MEYS Decree on Special Interest Education

Vyhláška MŠMT č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ze dne 9. 2. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 20/2005, p. 509.


Funding in Education

Act on Budgetary Rules and amending some related Acts (Budgetary Rules)

Zákon č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ze dne 27. 6. 2000. In: Sbírka zákonů ČR, částka 65/2000, p. 3104.

Act on Income Taxes (Law)

Zákon č. 586/1992 o daních z příjmů ze dne 20. 11. 1992. In: Sbírka zákonů ČR, částka 117/1192, p. 3473.

Act on Living Standard and Subsistence Level

Zákon č. 110/2006 o životním a existenčním minimu ze dne 14. 3. 2006. In: Sbírka zákonů ČR, částka 37/2006, p. 1300.

Act on Pension Insurance

Zákon č. 155/1995 o důchodovém pojištění ze dne 30. 6. 1995. In: Sbírka zákonů ČR, částka 41/1995, p. 1986.

Act on Provision of Subsidies to People with Disabilities and on amendments to some Acts   

Zákon č. 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ze dne 13. 10. 2011. In: Sbírka zákonů ČR, částka 115/2011, p. 3970.

Act on Public Health Insurance

Zákon č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění ze dne 7. 3. 1997. In: Sbírka zákonů ČR, částka 16/1997, p. 1185.

Act on Sickness Insurance

Zákon č. 187/2006 o nemocenském pojištění ze dne 14. 3. 2006. In: Sbírka zákonů ČR, částka 64/2006, p. 2330.

Act on Social Security

Zákon č. 100/1988 o sociálním zabezpečení ze dne 16. 6. 1988. In: Sbírka zákonů ČR, částka 21/1988, p. 0581.

Act on State Social Support

Zákon č. 117/1995 o státní sociální podpoře ze dne 26. 5. 1995. In: Sbírka zákonů ČR, částka 31/1995, p. 1634.

Assessment of the Ministry of Finance n. 01/2015 which issues the List of goods with Regulated Price (Price Assessment)

Výměr Ministerstva financí č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami ze dne 27. 11. 2014. In: Cenový věstník MF, částka 13/2014. Available at: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/cenovy-vestnik/2014/cenovy-vestnik-13-2014-19808.

Decree of the Ministry of Education, Youth and Sports and Ministry of Social Affairs on Further Study, Possibly Teaching which for obtaining State Social Benefit and Pension Insurance are considered to be studies at Secondary Schools and Higher Education Institutions

Vyhláška MŠMT a MPSV č. 322/2005 o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních a vysokých školách ze dne 15. 8. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 114/2005, p. 5710.

Decree of the Ministry of Labour and Social Affairs by which the Act on State Social Security and Act of the Czech National Council on Sphere of Authority of State Bodies in Social Care is carried out

Vyhláška MPSV č. 182/1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení ze dne 26. 4. 1991. In: Sbírka zákonů ČR, částka 37/1991, p. 865.

State Budget Act, 2015

Zákon č. 345/2014 o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 ze dne 10. 12. 2014. In: Sbírka zákonů ČR, částka 138/2014, p. 4570.


Pre-primary to Upper Secondary Eucation

Act on Providing Subsidies to Private Schools, Pre-school and School Establishments

Zákon č. 306/1999 o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením ze dne 18. 11. 1999. In: Sbírka zákonů ČR, částka 100/1999, p. 6569.

Budget of the MEYS for 2015

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2015 č. j. MSMT-7029/2015-2. Praha, 2015. Available at: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/rozpocet-kapitoly-msmt-na-rok-2015.

MEYS Decree on Regional per capita Amounts

Vyhláška MŠMT č. 492/2005 o krajských normativech ze dne 8. 12. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 170/2005, p. 8983.

Rules for Budget Breakdown and Budget Breakdown of Direct Expenses of Schools under the Education Act for Territorial Self-governing Units in 2015 on the Level MEYS – Regional Administration

Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 v úrovni MŠMT – KÚ č. j. MSMT-33071/2014. Available at: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-rozpisu-rozpoctu-a-rozpis-rozpoctu-primych-vydaju-6.


Higher Education

Act on Support of Research, Experimental Development and Innovation from Public Funds and amending some related Acts (Act on Support of Research, Experimental Development and Innovation)

Zákon č. 130/2002 o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) ze dne 14. 3. 2002. In: Sbírka zákonů ČR, částka 56/2002, p. 3182.

Basis for Setting of Fees for Study under the Article 58 Paragraph 2 of the Act on Higher Education Institutions

Resortní předpis č. 1078/2015-1 Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách ze dne 15. ledna 2015. Available at: www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zaklad-pro-stanoveni-poplatku-spojenych-se-studiem-6

Principles and Rules of Financing of Public Higher Education Institutions – Setting a Limit for the Number of Studies for Indicator A of Higher Education Institutions Budget in 2012

Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol – stanovení limitu počtu studií pro ukazatel A rozpočtu vysokých škol na rok 2012 ze dne 9. 11. 2011. Available at: www.msmt.cz/file/18713_1_1.

Rules for Providing Allowances and Subsidies to Public Higher Education Institutions 

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám č. j.: MSMT-1318/2014-1. Available at: http://www.msmt.cz/file/33109_1_1/.

Rules for Providing Subsidies of the Ministry of Education, Youth and Sports under the Act on Higher Education Institutions to Public Higher Education Institutions to Accommodation and Food of Students and to Accommodation Grants (Internal Regulation of the Ministry)

Resortní předpis č. 28 780/2004-30, pro pravidla poskytování dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona o vysokých školách veřejným vysokým školám na ubytování a stravování studentů a na ubytovací stipendia ze dne1. 1. 2005. In: Věstník MŠMT ČR, sešit 2/2005, p. 6.

Rules for Providing Subsidies to Private Higher Education Institutions (Internal Regulation of the Ministry)

Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám č. j.:  MSMT-1 749/2009-33. Available at: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-soukromym-vysokym-skolam-2

Rules for Providing Subsidies to Public Higher Education Institutions (Internal Regulation of the Ministry)

Resortní předpis č. 4632/2006-30 pro pravidla poskytování dotací veřejným vysokým školám ze dne 24. 2. 2006. In: Věstník MŠMT, sešit 3/2006, p. 2.

Early Childhood Education and Care

Children Under 3 Years

Act on Health Services

Zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ze dne 6. 11. 2011. In: Sbírka zákonů ČR, částka 131/2011, p. 4730.

Act on Licensed Trade (Trade Licensing Act)

Zákon č. 455/1991 o živnostenském podnikání ze dne 2. 10. 1991. In: Sbírka zákonů ČR, částka 87/1991, p. 2122.

Act on Providing Care of Children in a Child Group

Zákon č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ze dne 23. 9. 2014. In: Sbírka zákonů ČR, částka 105/2014, p. 2986.

Act on Public Health Care

Zákon č. 20/1966 o péči o zdraví lidu ze dne 17. 3. 1966. In: Sbírka zákonů ČR, částka 7/1966, p. 74.

Act on Social Services

Zákon č. 108/2006 o sociálních službách ze dne 14. 3. 2006. In: Sbírka zákonů ČR, částka 37/2006, p. 1257.

Decree on Sanitary Standards Requirements for Premises and Operation of Child Groups with up to 12 Children

Vyhláška č. 281/2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí ze dne 27. 11. 2014. In: Sbírka zákonů ČR, částka 114/2014, p. 3260.


Pre-Primary Education (Over 3 Years)

MEYS Decree on Pre-primary Education Vyhláška MŠMT č. 14/2005 o předškolním vzdělávání ze dne 29. 12. 2004. In: Sbírka zákonů ČR, částka 4/2005, p. 61.


Single Structure Education

MEYS Decree on Basic Art Education

Vyhláška MŠMT č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání ze dne 9. 2. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 20/2005, p. 487.

MEYS Decree on Basic Education and some Requirements for Compulsory School Attendance

Vyhláška MŠMT č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ze dne 18. 1. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 11/2005, p. 319.

Upper Secondary Education

MEYS Decree on Completion of Education in Upper-secondary Schools in the form of a Final Examination, and on Completion of Education in Conservatoires in the form of an Absolutorium

Vyhláška MŠMT č. 47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. 1. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 11/2005, p. 315.

MEYS Decree on Detailed Conditions on Completing Education by the School-leaving Examination in Secondary Schools

Vyhláška MŠMT č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ze dne 10. 6. 2009. In: Sbírka zákonů ČR, částka 53/2009, p. 2314.

MEYS Decree on Secondary Education and Education in Conservatoires

Vyhláška MŠMT č. 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ze dne 29. 12. 2004. In: Sbírka zákonů ČR, částka 4/2005, p. 56.

MEYS Decree on Admission Procedure to Secondary Education

Vyhláška MŠMT č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ze dne 31. 10. 2016. In: Sbírka zákonů ČR, částka 139/2016, p. 5204.

Tertiary Education

Tertiary Professional Education

MEYS Decree on Tertiary Professional Education

Vyhláška MŠMT č. 10/2005 o vyšším odborném vzdělávání ze dne 27. 12. 2004. In: Sbírka zákonů ČR, částka 3/2005, p. 38.

Formal Framework for the Assessment of Educational Programmes of Tertiary Professional Education

Formální rámec pro posuzování vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání, Dokument MŠMT čj. 19 291/2007-23 ze dne 28. 8. 2007. Available at: www.msmt.cz/vzdelavani/vyssi-odborne-vzdelavani/formalni-ramec-pro-posuzovani-vzdelavacich-programu-vyssiho

Ministry of Health Decree on the Minimal Requirements for acquiring Professional Competencies for Non-medical Professions

Vyhláška MZ č. 39/2005, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ze dne 11.1 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 8/2005, p. 189. 

Higher Education

Act on Higher Education Institutions (the Higher Education Act)

Zákon č. 111/1998 o vysokých školách ze dne 22. 4. 1998. In: Sbírka zákonů ČR, částka 39/1998, p. 5388.

MEYS Decree on Procedure and Conditions of Publication of Results of Admission Procedure at Higher Education Institutions

Vyhláška MŠMT č. 343/2002 o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách ze dne 11. 7. 2002. In: Sbírka zákonů ČR, částka 124/2002, p. 7267.

MEYS Decree on Submitting Data to the Registry of Associate Professors, Professors and Distinguished Professors 

Vyhláška MŠMT č. 276/2016 Sb. o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů ze dne 18. srpna 2016. In: Sbírka zákonů ČR, částka 107/2016, p. 4333. 

MEYS Decree on Submitting Data to the Register for Managing the Applications for Recognition of Foreign Higher Education and Qualifications

Vyhláška MŠMT č. 278/2016 Sb. o o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikací ze dne 18. srpna 2016. In: Sbírka zákonů ČR, částka 107/2016, p. 4338. 

MEYS Decree on Submitting Statistical Data by Higher Education Institutions

Vyhláška MŠMT č. 277/2016 Sb. o předávání statistických údajů vysokými školami ze dne 18. srpna 2016. In: Sbírka zákonů ČR, částka 107/2016, p. 4335.

Government Regulation on the Educational Areas in Higher Education

Nařízení vlády č. 275/2016 o oblastech vzdělávání ve vysokém školství ze dne 24. srpna 2016. In: Sbírka zákonů ČR, částka 107/2016, p. 4273.

Government Regulation on the Accreditation Standards in Higher Education

Nařízení vlády č. 274/2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství ze dne 24. srpna 2016. In: Sbírka zákonů ČR, částka 107/2016, p. 4252. 

 

Adult Education and Training

Act on Employment

Zákon č. 435/2004 o zaměstnanosti ze dne 13. 5. 2004. In_ Sbírka zákonů ČR, částka 143/2004, p. 8270.

Act on Verification and Recognition of Further Education Outcomes

Zákon č. 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ze dne 30. 3. 2006. In: Sbírka zákonů ČR, částka 61/2006, p. 2097. Available at: http://www.msmt.cz/uploads/Law_No._179_2006_English_version.doc

Decree of the Ministry of Labour and Social Affairs on Retraining of Job-seekers and Employees

Vyhláška MPSV č. 519/2004 o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců ze dne 23. 9. 2004. In: Sbírka zákonů ČR, částka 178/2004, p. 9943.

MEYS Decree on Details Stipulated to Carry out Act on Verification and Recognition of Further Education Outcomes

Vyhláška MŠMT č. 208/2007 o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ze dne 7. 8. 2007. In: Sbírka zákonů ČR, částka 67/2007, p. 2478.

MEYS Decree on Language Schools Authorise to Organize State Language Examinations and on State Language Examinations

Vyhláška MŠMT č. 33/2005 o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách ze dne 6. 1. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 6/2005, p. 142. 

MEYS Decree stipulating the essentials of an Application for the Accreditation of an Educational Programme, the Organisation and the Form of Completing the Education in a Retraining Institution

Vyhláška MŠMT č. 176/2009, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení ze dne 5.6.2009. In: Sbírka zákonů ČR, částka 53/2009, p. 2312.


Teachers, Management and Other Education Staff

Government Regulation on the Minimum Wage, on the Minimum Levels of Guaranteed Wage, on Defining an Aggravated Workplace, and on the Level of Additional Payment for Work at Aggravated Workplace

Nařízení vlády č. 567/2006 o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ze dne 6. 12. 2006. In: Sbírka zákonů ČR, částka 184/2006, p. 7739.

Labour Code

Zákoník práce č. 262/2006 ze dne 21. 4. 2006. In: Sbírka zákonů ČR, částka 84/2005, p. 3146.


Teachers in Schools and School Facilities

Act on Educational Staff and on the amendment to some other Acts

Zákon č. 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ze dne 24. 9. 2004. In: Sbírka zákonů ČR, částka 190/2004, p. 10333.

Government Regulation on Catalogue of Administrative Activities

Nařízení vlády č. 302/2014 Sb. o katalogu správních činností ze dne 8. 12. 2014. In: Sbírka zákonů ČR, částka 123/2014, s. 3682

Government Regulation on Determination of Direct Educational, Special Needs, and Educational and Psychological Activities of Pedagogical Staff

Nařízení vlády č. 75/2005 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ze dne 26. 1. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 21/2005, p. 514.

MEYS Decree on Appropriateness of Competition Procedure and Competition Commissions

Vyhláška MŠMT č. 54/2005 o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí ze dne 26. 1. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 14/2005, p. 346.

MEYS Decree on In-service Training of Education Staff, Accreditation Commission and Career Scheme of Educational Staff

Vyhláška MŠMT č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. 7. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 111/2005, p. 5654.

MEYS Decree which settles Work Rules for the Staff of Schools and School Facilities established by the Ministry of Education, Youth and Sports, Region, Municipality or Voluntary Union of Municipalities

Vyhláška MŠMT č. 263/2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí ze dne 4. 10. 2007. In: Sbírka zákonů ČR, částka 86/2007, p. 3285.


Salaries in Public Schools

Decree of the Ministry of Finance on Cultural and Social Needs Fund

Vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. 3. 2002. In: Sbírka zákonů ČR, částka 51/2002, p. 3014.

Government Regulation defining on Work Catalogue of Employees in Public Service and Administration

Nařízení vlády č. 222/2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě ze dne 14. 6. 2010. In: Sbírka zákonů ČR, částka 76/2010, p. 2642.

Government Regulation on Pay Terms of Employees in Public Services and Administration

Nařízení vlády č. 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 6. 12. 2006. In: Sbírka zákonů ČR, částka 184/2006, p. 7706.

Guidelines of the MEYS for Remuneration of the Educational Staff and other Employees of Schools and Schools Facilities and their Assorting into Salary Categories based on Work Catalogue (Internal Regulation of the Ministry)

Metodický pokyn č. 10300/2010-25 k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací. Available at: www.msmt.cz/file/11931_1_1/ .


Education Staff in Institutional Education

MEYS Decree on Measures to Assess Psychological Ability of Educational Staff at School Facilities for Institutional Education or Protective Care and School Facilities for Preventive Educational Care and on details of Training Applicants in order to receive Accreditation entitling them to Assess Psychological Ability (Decree on Psychological Ability of Educational Staff)

Vyhláška MŠMT č. 60/2006 o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků) ze dne 21. 2. 2006. In: Sbírka zákonů ČR, částka 25/2006, p. 870.

Order of the Minister of Education, Youth and Sports No. 3/2006 on Measures to ensure the Implementation of Decree No. 60/2006 Col. on Psychological Ability of Educational Staff (Internal Regulation of the Ministry)

Příkaz ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. 3/2006 k postupu při zabezpečení realizace vyhlášky č. 60/2006 Sb., o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků (Resortní předpis): 18. 4. 2006, č.j. 10 446/2006-24. In: Věstník MŠMT, sešit 5/2006, p. 15–19.

Quality Assurance

Act on Inspection (Code of Inspection)

Zákon č. 255/2012 o kontrole (kontrolní řád) ze dne 14. 6. 2012. In: Sbírka zákonů ČR, částka 86/2012, p. 3303.

Act on Inspection of Work

Zákon č. 251/2005 o inspekci práce ze dne 3. 5. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 94/2005, p. 5118.

Act on Minor Offences

Zákon č. 200/1990 o přestupcích ze dne 17. 5. 1990. In: Sbírka zákonů ČR, částka 35/1990, p. 810.

Code of Administrative Procedure

Správní řád č. 500/2004 ze dne 24.6.2004. In: Sbírka zákonů ČR, částka 174/2004, p. 9782.


Pre-primary to Upper Secondary Education

Act on Financial Control in State Administration and on amendments of some Acts (Act on Financial Control)

Zákon č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ze dne 9. 8. 2001. In: Sbírka zákonů ČR, částka 122/2001, p. 7264.

Criteria of Assessment, Course and Results of Education

Kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Čj. ČŠIG-1334/15-G21. Praha: Česká školní inspekce, 2015. Available at: www.csicr.cz/en/Documents/Criteria-for-External-Evaluation/Criteria-for-Evaluation-2015-2016

MEYS Decree on Detailed Conditions of Organization of the Czech School Inspectorate and Execution of the School Inspection

Vyhláška MŠMT č. 17/2005 o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce o výkonu inspekční činnosti ze dne 27. 12. 2004. In: Sbírka zákonů ČR, částka 4/2005, p. 73.

MEYS Decree which sets the Requisites of Long-term Plans, Annual Reports and Evaluation of Schools

Vyhláška MŠMT č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ze dne 27. 2. 2004. In: Sbírka zákonů ČR, částka 4/2005, p. 64.

Order of the Minister of Education, Youth and Sports No. 18/2007 by which the Statute of the Accreditation Commission of the Tertiary Professional Education is issued (Internal Regulation of the Ministry)

Příkaz ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. 18/2007, kterým se vydává statut Akreditační komise pro vyšší odborné vzděláváníze dne 14. 5. 2007, č.j. 8 294/2007-23. In: Věstník MŠMT, sešit 7/2007, p. 2–9.

Plan of Principle Assignments 2015/2016

Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2015/2016. ČŠIG-1958/15-G2. Praha: Česká školní inspekce, 2015. Available at: www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Plan-hlavnich-ukolu/Plan-hlavnich-ukolu-Ceske-skolni-inspekce-na-s-%282%29

Higher Education

MEYS Decree on the Content of Application of Study Programme Accreditation

Vyhláška MŠMT č. 42/1999 o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu  ze dne 10. 2. 1999. In: Sbírka zákonů ČR, částka 16/1999, s. 1091.

Statute of the Accreditation Commission

Statut akreditační komise (Usnesení vlády) ze dne 28. 7. 2004. Available at: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/akak/statut_ak_2004.doc


Educational Support and Guidance

Special Needs Education

Act on Deaf and Deafblind Persons Communication Systems

Zákon č. 155/1998 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ze dne 11. 6. 1998. In: Sbírka zákonů ČR, částka 54/1998, p. 6707.

Decree on Conditions of Organization and Financing of Competitions and Exhibitions in Leisure-time Education

Vyhláška č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání ze dne 28. 1. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, sešit 14/2005, p. 349.

Guidelines for Primary Prevention of Socio-pathological Phenomena of Children, Pupils and Students in Schools and School Facilities (Internal Regulation of the Ministry)

Metodický pokyn č.j. 20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ze dne 16. 10. 2007. In: Věstník MŠMT ČR, sešit 11/2007, p. 2–21.

MEYS Decree on Education of Pupils with Special Educational Needs and of Gifted Pupils

Vyhláška MŠMT č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ze dne 21. 1. 2016. In: Sbírka zákonů ČR, částka 10/2016, p. 234. 

Institutional Care

Act on Family

Zákon č. 94/1963 o rodině ze dne 4. 12. 1963. In: Sbírka zákonů ČR, částka 53/1963, p. 0339.

Act on Institutional Education and Protective Care in School Facilities and on Preventive Educational Care in School Facilities and amendment to other Acts

Zákon č. 109/2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ze dne 5. 2. 2002. In: Sbírka zákonů ČR, částka 48/2002, p. 2978.

Act on Judiciary in the Matters of Youth

Zákon č. 218/2003 o soudnictví ve věcech mládeže ze dne 25. 6. 2003. In: Sbírka zákonů ČR, částka 79/2003, p. 4030.

Act on Social and Legal Protection of Children

Zákon č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999. In: Sbírka zákonů ČR, částka 111/1999, s. 7662.

Convention on Children's Rights

Sdělení FMZV č. 104/1991 o Úmluvě o právech dítěte ze dne 20. 11. 1989. In: Sbírka zákonů ČR, částka 22/1991, p. 502.

MEYS Decree regulating Provisions of Institutional and Protective Education in Educational Facilities

Vyhláška MŠMT č. 438/2006, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních ze dne 30. 8. 2006. In: Sbírka zákonů ČR, částka 142/2006, p. 6073.

MEYS Decree to adjust the details on Organisation of Education and Care in Care Centres

Vyhláška MŠMT č. 458/2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče ze dne 10. 11. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 161/2005, p. 8574.

Order No. 14 744/2007-24 of the Minister of Education, Youth and Sports No. 21/2007 to the Activities of Care Centres (Resortní předpis type EN: Internal Regulation of the Ministry)

Příkaz č. 14 744/2007-24 Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 k činnosti středisek výchovné péče ze dne 29. 6. 2007. In: Věstník MŠMT, sešit 9/2007, p. 2. Available at: http://www.msmt.cz/dokumenty/2007-9-1.

Foreigners and Minorities

Act on Asylum and amendments to Act No. 283/1991 Col., on the Police of the Czech Republic as amended

Zákon č. 325/1999 o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů ze dne 11. 11. 1999. In: Sbírka zákonů ČR, částka 106/1999, p. 7385.

Act on Rights of Racial Minorities Members and amending some Acts

Zákon č. 273/2001 o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů ze dne 10. 7. 2001. In: Sbírka zákonů ČR, částka 104/2001, p. 6461.

Act on the Residency of Aliens in the Territory of the Czech Republic and amendments of some Acts

Zákon č. 326/1999 o pobytu cizinců na území České republiky a změně některých zákonů ze dne 30. 11. 1999. In: Sbírka zákonů ČR, částka 106/1999, p. 7406.

Government Regulation defining the Conditions and Ways of providing State-budget Subsidies for Activities of Members of National Minorities and for Support of the Integration of Roma-community Members

Nařízení vlády č. 98/2002, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity ze dne 20. února 2002. In: Sbírka zákonů ČR, částka 43/2002, s. 2340.

Regulation of the Minister of Education, Youth and Sports on assurance of Czech Language Courses for People in Asylum (Internal Regulation of the Ministry)

Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 21 153/2000-35 k zajištění kursů českého jazyka pro azylanty ze dne 1. 7. 2000. In: Věstník MŠMT ČR, sešit 7/2000, p. 27.

European Charter for Regional or Minority Languages 

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků ze dne 5. listopadu 1992, Štrasburk, ETS 148. Available at: https://www.mkcr.cz/assets/ministerstvo/Evropska-charta-regionalnich-ci-mensinovych-jazyku.pdf .

Communication of the Ministry of Foreign Affairs to negotiate the Framework Convention on Protection of National Minorities  No. 96/1998 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/1998 o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin ze dne 1. února 1995. In: Sbírka zákonů ČR, částka 34/1998, s. 5299. 

Communication of the Ministry of Foreign Affairs to negotiate signing of the European Charter for Regional or Minority Languages No. 15/2007. 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 15/2007 o sjednání podpisu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ze dne 5. listopadu 1992. In: Sbírka mezinárodních smluv ČR, částka 11/2007, s. 2554.

Directive of Council 2005/55/ES on the Minimum Standards giving Temporary Protection in case of a Mass Influx of Displaced Persons and on Measures to Ensure a Balance between the Member States in their Effort linked with receiving such Persons and the Consequences thereof. Směrnice Rady 2005/55/ES o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími ze dne 20. července 2001. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0055:CS:HTML .

Guidance and Counselling

MEYS Decree on Providing Guidance in Schools and School Guidance Facilities

Vyhláška MŠMT č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. 2. 2005. In: Sbírka zákonů ČR, částka 20/2005, p. 490. Available at: http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1.


Mobility and Internalisation

Act on the Recognition of Professional Qualifications acquired in other Member States of European Union in the context of Licensed Trades in the Czech Republic

Zákon č. 18/2004 o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých zákonů ze dne 10. 12. 2003. In: Sbírka zákonů ČR, částka 7/2004, p. 290.

Communication of the Ministry of Foreign Affairs establishing Decision No. 5/1998 of the EU Accession Council between the European Communities and their Member States, on one side, and the Czech Republic, on the other side, in relation to the Financial Contribution of the Czech Republic (Communication)

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 74/1999 o sjednání Rozhodnutí č. 5/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé v souvislosti s finančním příspěvkem ČR ze dne 2. 12. 1998. In: Sbírka zákonů ČR, částka 28/1998, p. 2271.

Communication of the Ministry of Foreign Affairs on Convention defining the Statute of the European Schools

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 122/2005 o Úmluvě o statutu Evropských škol ze dne 21. 6. 2004. In: Sbírka mezinárodních smluv č. 55/2005, s. 6317.

Communication of the Ministry of Foreign Affairs on Resolution of the ČR - EU Accession Council on the participation in the Community Action Communication of the Ministry of Foreign Affairs Resolution of the ČR - EU Accession Council on the participation in the Community Action Programmes in the field of Employment, Education and Training

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2001 o sjednání Rozhodnutí Rady přidružení Evropská unie – Česká republika o přijetí všeobecných podmínek účasti České republiky v programech společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání ze dne 31. 8. 2000. In: Sbírka mezinárodních smluv č. 15/2001, p. 574.

Communication of the Ministry of Foreign Affairs on The Europe agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, on the one side, and the Czech Republic, on the other side

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 1. 2. 1995. In: Sbírka zákonů ČR, částka 2/1995, p. 34-336.

MEYS Decree on Equivalence and Validity of Foreign Certificates issued Foreign Schools

Vyhláška MŠMT č. 12/2005 o uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami ze dne 29. 12. 2004. In: Sbírka zákonů ČR č. 4/2005, p. 50.