Bulgaria bg:Общ преглед

от Eurydice

Направо към: навигация, търсене

Общ преглед България

Contents

Bulgaria_bg:Политически, обществени и икономически условия и тенденции

Bulgaria_bg:Исторически преглед

Bulgaria_bg:Основни изпълнителни и юридически органи

Bulgaria_bg:Население: демографска ситуация, езици, религии

Bulgaria_bg:Политическа и икономическа ситуация

Bulgaria_bg:Организация и управление

Bulgaria_bg:Основополагащи принципи и национални политики

Bulgaria_bg:Стратегия за учене през целия живот

Bulgaria_bg:Организация и структура на образователната система

Bulgaria_bg:Организация на обучението в частните училища

Bulgaria_bg:Национална квалификационна рамка

Bulgaria_bg:Администриране и управление на национално и регионално ниво

Bulgaria_bg:Администриране управление на местна и институционално ниво

Bulgaria_bg:Организация и управление: статистически данни

Bulgaria_bg:Финансиране на образованието

Bulgaria_bg:Финансиране на предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Финансиране на висшето образование

Bulgaria_bg:Финансиране на образованието и обучението за възрастни

Bulgaria_bg:Предучилищна подготовка и възпитание

Bulgaria_bg:Организация на предучилищната подготовка и възпитание

Bulgaria_bg:Обучение в рамките на предучилищната подготовка и възпитание

Bulgaria_bg:Оценяване в рамките на предучилищната подготовка и възпитание

Bulgaria_bg:Организационни варианти и алтернативни структури в рамките на предучилищната подготовка и възпитание

Bulgaria_bg:Единен етап: начална и прогимназиална степен

Bulgaria_bg:Организация на единния етап

Bulgaria_bg:Обучение в рамките на единния етап

Bulgaria_bg:Оценяване в рамките на единния етап

Bulgaria_bg:Организационни варианти и алтернативни стуктури

Bulgaria_bg:Средно образование и продължаващо обучение след средно образование

Bulgaria_bg:Организация на общото образование в гимназиалния етап

Bulgaria_bg:Обучение в гимназиалния общообразователен етап

Bulgaria_bg:Оценяване в гимназиалния общообразователен етап

Bulgaria_bg:Организация на образованието и обучението в професионалните гимназии и училища

Bulgaria_bg:Обучение в професионалните гимназии и училища

Bulgaria_bg:Оценяване в професионалните гимназии и училища

Bulgaria_bg:Организация на професионалното образование и обучение

Bulgaria_bg:Обучение в професионалните гимназии

Bulgaria_bg:Оценяване в професионалните гимназии

Bulgaria_bg:Организация на продължаващото обучение след средно образование

Bulgaria_bg:Обучение в продължаващото обучение след средно образование

Bulgaria_bg:Оценяване в продължаващото обучение след средно образование

Bulgaria_bg:Висше образование

Bulgaria_bg:Видове висши училища

Bulgaria_bg:Бакалавърски програми

Bulgaria_bg:Бакалавър

Bulgaria_bg:Образование след завършено средно образование

Bulgaria_bg:Магистърски програми

Bulgaria_bg:Програми извън бакалавърските и магистърските

Bulgaria_bg:Докторантски програми

Bulgaria_bg:Образование и обучение за възрастни

Bulgaria_bg:Институции за образование и обучение на възрастни

Bulgaria_bg:Основни програми и нормативни документи за образованието и обучението на възрастни

Bulgaria_bg:Учители и педагогически кадри

Bulgaria_bg:Начална квалификация за учители в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Условия за работа на учители в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Продължаваща професионална квалификация за учители в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Начална квалификация на академичния състав във висшето образование

Bulgaria_bg:Условия за работа на академичния състав във висшето образование

Bulgaria_bg:Продължаваща професионална квалификация на академичния състав във висшето образование

Bulgaria_bg:Начална квалификация на учителби и обучители в образонатие и обучението за възрастни

Bulgaria_bg:Условия за работа на учителите и обучителите в образованието и обучението за възрастни

Bulgaria_bg:Продължаваща професионална квалификация за учителите и обучителите в образованието и обучението за възрастни

Bulgaria_bg:Управленски и други образователни кадри

Bulgaria_bg:Управленски кадри в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Инспектори в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Педагогическа подкрепа в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Други педагогически кадри и персонал в училище

Bulgaria_bg:Управленски кадри във висшето образование

Bulgaria_bg:Други педагогически кадри във висшето образование

Bulgaria_bg:Кадри в образованието и обучението за възрастни

Bulgaria_bg:Други педагогически кадри и персонал в образованието и обучение на възрастни

Bulgaria_bg:Гарантиране качеството на образованието

Bulgaria_bg:Гарантиране на качеството на предучилищното и училищната образование

Bulgaria_bg:Гарантиране на качеството във висшето образование

Bulgaria_bg:Гарантиране на качеството в образованието за възрастни

Bulgaria_bg:Образователна подкрепа и ориентиране

Bulgaria_bg:Регламентиране на образованието на ученици със специални образователни потребности в образователната система

Bulgaria_bg:Регламентиране на извънкласно образование на ученици със специални образователни потребности в предучилищното и училищно образование

Bulgaria_bg:Подкрепа за учениците в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Ориентиране и консултиране в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Подкрепа за студентите във висшето образование

Bulgaria_bg:Ориентиране и консултиране във висшето образование

Bulgaria_bg:Подкрепа в образованието за възрастни

Bulgaria_bg:Ориентиране и консултиране през целия живот

Bulgaria_bg:Мобилност и международно сътрудничество

Bulgaria_bg:Мобилност в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Мобилност във висшето образование

Bulgaria_bg:Мобилност в образованието за възрастни

Bulgaria_bg:Други форми на международно сътрудничество в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Други форми на международно сътрудничество във висшето образование

Bulgaria_bg:Други форми на международно сътрудничество в образованието за възрастни

Bulgaria_bg:Двустранни споразумения и международно сътрудничество

Bulgaria_bg:Текущи реформи и политически развития

Bulgaria_bg:Образованието в стратегията Европа 2020

Bulgaria_bg:Стратегическа рамка „Образование и обучение 2020”

Bulgaria_bg:Превръщането на ученето през целия живот и мобилността в реалност

Bulgaria_bg:Подобряване качеството и ефективността на образованието и обучението

Bulgaria_bg:Насърчаване на равенството, социалното сближаване и активното гражданство

Bulgaria_bg:Насърчаване на креативността и иновациите, включително предприемачеството, на всички нива на образование и обучение

Bulgaria_bg:Специфични текущи реформи и политически развития на национално ниво

Bulgaria_bg:Нормативна уредба

Bulgaria_bg:Институции

Bulgaria_bg:Библиография

В Република България образователната система се характеризира с централизирано управление от страна на Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН).

Ранната детска грижа е отговорност на местните власти. Началното и основно образование са организирани в единна структура, обхващаща 8 години задължително образование (начална възраст 6/7). Гимназиалното образование е задължително до 16 годишна възраст, но значителна част от населението продължава своето обучение до 12-ти клас. Висшето образование се предоставя от страна на автономни университети. Образованието за възрастни е приоритет и се провежда в различни форми от базирани в училище обучителни дейности до електронно (дистанционно) обучение.

За кратко описание на различните нива на образователната система и други свързани теми като педагогически състав и образованието за хора със специални потребности, моля прочетете обзора на националната система тук, както и уводните страници Финансиране на образованието, Учители и педагогически кадри, Управление и други образователни кадри, Образователна подкрепа и ориентиране, Гарантиране качеството на образованието, Мобилност и международно сътрудничество.

За допълнително информация, посетете уводните статии към Организация и управление и към всяко едно от образователните равнища: Предучилищна подготовка и възпитание, Начална и прогимназиална степен, Средно образование и продължаващо обучение, Висше образование, Образование и обучение за възрастни.

За информация относно текущи реформи в образованието прочетете главата Текущи реформи и политически развития.


Структура на образователната система

2016 diagram BG CYR new.png

Източник: Eurydice 2016