This page was last modified on 12 December 2012, at 13:47.

Bulgaria bg:Висше образование

от Eurydice

Направо към: навигация, търсене

Общ преглед България

Contents

Bulgaria_bg:Политически, обществени и икономически условия и тенденции

Bulgaria_bg:Исторически преглед

Bulgaria_bg:Основни изпълнителни и юридически органи

Bulgaria_bg:Население: демографска ситуация, езици, религии

Bulgaria_bg:Политическа и икономическа ситуация

Bulgaria_bg:Организация и управление

Bulgaria_bg:Основополагащи принципи и национални политики

Bulgaria_bg:Стратегия за учене през целия живот

Bulgaria_bg:Организация и структура на образователната система

Bulgaria_bg:Организация на обучението в частните училища

Bulgaria_bg:Национална квалификационна рамка

Bulgaria_bg:Администриране и управление на национално и регионално ниво

Bulgaria_bg:Администриране управление на местна и институционално ниво

Bulgaria_bg:Организация и управление: статистически данни

Bulgaria_bg:Финансиране на образованието

Bulgaria_bg:Финансиране на предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Финансиране на висшето образование

Bulgaria_bg:Финансиране на образованието и обучението за възрастни

Bulgaria_bg:Предучилищна подготовка и възпитание

Bulgaria_bg:Организация на предучилищната подготовка и възпитание

Bulgaria_bg:Обучение в рамките на предучилищната подготовка и възпитание

Bulgaria_bg:Оценяване в рамките на предучилищната подготовка и възпитание

Bulgaria_bg:Организационни варианти и алтернативни структури в рамките на предучилищната подготовка и възпитание

Bulgaria_bg:Единен етап: начална и прогимназиална степен

Bulgaria_bg:Организация на единния етап

Bulgaria_bg:Обучение в рамките на единния етап

Bulgaria_bg:Оценяване в рамките на единния етап

Bulgaria_bg:Организационни варианти и алтернативни стуктури

Bulgaria_bg:Средно образование и продължаващо обучение след средно образование

Bulgaria_bg:Организация на общото образование в гимназиалния етап

Bulgaria_bg:Обучение в гимназиалния общообразователен етап

Bulgaria_bg:Оценяване в гимназиалния общообразователен етап

Bulgaria_bg:Организация на образованието и обучението в професионалните гимназии и училища

Bulgaria_bg:Обучение в професионалните гимназии и училища

Bulgaria_bg:Оценяване в професионалните гимназии и училища

Bulgaria_bg:Организация на професионалното образование и обучение

Bulgaria_bg:Обучение в професионалните гимназии

Bulgaria_bg:Оценяване в професионалните гимназии

Bulgaria_bg:Организация на продължаващото обучение след средно образование

Bulgaria_bg:Обучение в продължаващото обучение след средно образование

Bulgaria_bg:Оценяване в продължаващото обучение след средно образование

Bulgaria_bg:Висше образование

Bulgaria_bg:Видове висши училища

Bulgaria_bg:Бакалавърски програми

Bulgaria_bg:Бакалавър

Bulgaria_bg:Образование след завършено средно образование

Bulgaria_bg:Магистърски програми

Bulgaria_bg:Програми извън бакалавърските и магистърските

Bulgaria_bg:Докторантски програми

Bulgaria_bg:Образование и обучение за възрастни

Bulgaria_bg:Институции за образование и обучение на възрастни

Bulgaria_bg:Основни програми и нормативни документи за образованието и обучението на възрастни

Bulgaria_bg:Учители и педагогически кадри

Bulgaria_bg:Начална квалификация за учители в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Условия за работа на учители в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Продължаваща професионална квалификация за учители в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Начална квалификация на академичния състав във висшето образование

Bulgaria_bg:Условия за работа на академичния състав във висшето образование

Bulgaria_bg:Продължаваща професионална квалификация на академичния състав във висшето образование

Bulgaria_bg:Начална квалификация на учителби и обучители в образонатие и обучението за възрастни

Bulgaria_bg:Условия за работа на учителите и обучителите в образованието и обучението за възрастни

Bulgaria_bg:Продължаваща професионална квалификация за учителите и обучителите в образованието и обучението за възрастни

Bulgaria_bg:Управленски и други образователни кадри

Bulgaria_bg:Управленски кадри в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Инспектори в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Педагогическа подкрепа в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Други педагогически кадри и персонал в училище

Bulgaria_bg:Управленски кадри във висшето образование

Bulgaria_bg:Други педагогически кадри във висшето образование

Bulgaria_bg:Кадри в образованието и обучението за възрастни

Bulgaria_bg:Други педагогически кадри и персонал в образованието и обучение на възрастни

Bulgaria_bg:Гарантиране качеството на образованието

Bulgaria_bg:Гарантиране на качеството на предучилищното и училищната образование

Bulgaria_bg:Гарантиране на качеството във висшето образование

Bulgaria_bg:Гарантиране на качеството в образованието за възрастни

Bulgaria_bg:Образователна подкрепа и ориентиране

Bulgaria_bg:Регламентиране на образованието на ученици със специални образователни потребности в образователната система

Bulgaria_bg:Регламентиране на извънкласно образование на ученици със специални образователни потребности в предучилищното и училищно образование

Bulgaria_bg:Подкрепа за учениците в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Ориентиране и консултиране в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Подкрепа за студентите във висшето образование

Bulgaria_bg:Ориентиране и консултиране във висшето образование

Bulgaria_bg:Подкрепа в образованието за възрастни

Bulgaria_bg:Ориентиране и консултиране през целия живот

Bulgaria_bg:Мобилност и международно сътрудничество

Bulgaria_bg:Мобилност в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Мобилност във висшето образование

Bulgaria_bg:Мобилност в образованието за възрастни

Bulgaria_bg:Други форми на международно сътрудничество в предучилищното и училищното образование

Bulgaria_bg:Други форми на международно сътрудничество във висшето образование

Bulgaria_bg:Други форми на международно сътрудничество в образованието за възрастни

Bulgaria_bg:Двустранни споразумения и международно сътрудничество

Bulgaria_bg:Текущи реформи и политически развития

Bulgaria_bg:Образованието в стратегията Европа 2020

Bulgaria_bg:Стратегическа рамка „Образование и обучение 2020”

Bulgaria_bg:Превръщането на ученето през целия живот и мобилността в реалност

Bulgaria_bg:Подобряване качеството и ефективността на образованието и обучението

Bulgaria_bg:Насърчаване на равенството, социалното сближаване и активното гражданство

Bulgaria_bg:Насърчаване на креативността и иновациите, включително предприемачеството, на всички нива на образование и обучение

Bulgaria_bg:Специфични текущи реформи и политически развития на национално ниво

Bulgaria_bg:Нормативна уредба

Bulgaria_bg:Институции

Bulgaria_bg:Библиография

Цел на висшето образование в България е подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието на науката и културата. Към момента системата на висшето образование включва 51 висши училища, които съгласно Закона за висшето образование са държавни и частни, включително университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи. Има 37 държавни висши училища (25 университета, 11 специализирани висши училища и 1 самостоятелен колеж) и 14 частни (5 университета, 2 специализирани висши училища и 7 самостоятелни колежа). Академичната година е разделена на два семестъра и в общия случай продължава 32 академични седмици. Точната дата на началото на всяка академична година се определя от съответното висше училище.

Управлението на системата се осъществява на държавно и институционално ниво. Държавата разработва и осъществява дългосрочна национална политика за развитието на висшето образование и гарантира академичната автономия на висшите училища, полага грижи за качеството на подготовката и научните изследвания. Институционалното управление на висшите училища се осъществява в съответствие с правото им на академично самоуправление. Държавата подпомага процеса чрез разпределянето на ресурсите на конкурентна основа.

Основният документ в тази област е Законът за висшето образование (в сила от 1995 г.). Други важни документи са:


В резултат на активното ни участие в Болонския процес в България са въведени следните ключови характеристики: 

  • 3-степенна системата за висше образование:
  1. Бакалавър - състои се от две нива „професионален бакалавър” (ISCED 5B) и „бакалавър” (ISCED 5A);
  2. Магистър (ISCED 5A);
  3. Доктор (ISCED 6). 
  •  Система за натрупване и трансфер на кредити; 
  •  Европейско дипломно приложение.

България активно работи за изграждането на подходяща среда за модернизирането на системата на висшето образование, като се вземат предвид потребностите на обществото и бизнеса. Разглеждат се и се разпространяват примери на добри практики. Проучват се възможностите за въвеждане на нови модели на управление, насочени към по-добро финансово укрепване на институциите за висше образование.

Приоритетните области за интервенция са следните: Разработване и прилагане на нов модел за финансиране, който да стимулира конкуренцията и развитието на институциите за висше образование. Новият модел има за цел увеличаване на общия размер на публичните средства, изразходвани за висшето образование, вкл. държавната субсидия. Този модел на финансиране трябва да доведе до конкуренция между висшите училища не само в процеса на привличане на студенти, но при определяне на таксите за обучение и условия за прием;

Осигуряване на ефективно и прозрачно управление: висшите училища в България са публични институции, които се ползват с академична автономия. Налице е необходимост от укрепване на автономията в областта на финансите, както и необходимост от създаване на допълнителни механизми за публичност и прозрачност на управлението. За тази цел към всяко държавно висше училище е създаден съвет на настоятелите, съгласно разпоредбите на чл. 35а от Закона за висшето образование. Съветът се състои от седем члена, които са дарители на висшето училище (личности с активна обществена позиция, представители на работодателите, на професионални, секторни и синдикални организации, представители на Студентския съвет и на министъра на образованието, младежта и науката);

Въвеждане на надеждна система за осигуряване на качеството: Нейната цел е утвърждаването на ефективни критерии за качество при външното оценяване и акредитация, вкл. следакредитационно наблюдение и контрол, както и ефективни критерии, използвани от системите за осигуряване на качеството на институционално ниво. В момента критериите за външно оценяване и акредитация се одобряват от Националната агенция за оценяване и акредитация, която отговаря и за следакредитационното наблюдение и контрол. Вътрешната оценка за качеството на образованието се осигурява от вътрешни системи за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав. Министерството на образованието, младежта и науката упражнява непряк контрол (проследяване на формални параметри процедури, брой студенти, съотношение преподаватели/студенти и др.);

Развитие на висшите училища като научно-изследователски центрове: Фокусът тук трябва да бъде върху създаването на инфраструктура за научни изследвания, осигуряване на държавна подкрепа за участие в големи международни проекти, насърчаване участието на учени от различни институции в съвместни проекти. Друг съществен момент е увеличението на разходите за научни изследвания и концентрация на ресурсите в приоритетни за правителството области.