This page was last modified on 26 October 2016, at 14:09.

Česká-republika:Přehled

Z Eurydice

Přejít na: navigace, hledání

Overview Česká-republika

Contents

Česká-republika:Politická, sociální a ekonomická východiska a trendy

Česká-republika:Historický vývoj

Česká-republika:Hlavní výkonné a legislativní orgány

Česká-republika:Obyvatelstvo: Demografická situace, jazyky a náboženství

Česká-republika:Politická a ekonomická situace

Česká-republika:Organizace, správa a řízení

Česká-republika:Základní principy a národní politika

Česká-republika:Strategie celoživotního učení

Česká-republika:Organizace a struktura vzdělávacího systému

Česká-republika:Organizace soukromého sektoru vzdělávání

Česká-republika:Národní kvalifikační rámec

Česká-republika:Správa a řízení na národní a/nebo regionální úrovni

Česká-republika:Správa a řízení na místní a/nebo institucionální úrovni

Česká-republika:Organizace, správa a řízení - statistiky

Česká-republika:Financování vzdělávání

Česká-republika:Financování předškolního a školního vzdělávání

Česká-republika:Financování terciárního vzdělávání

Česká-republika:Financování vzdělávání a odborné přípravy dospělých

Česká-republika:Vzdělávání a péče v raném dětství

Česká-republika:Organizace péče o děti do 2-3 let

Česká-republika:Vyučování a učení v programech pro děti do 2-3 let

Česká-republika:Hodnocení v programech pro děti do 2-3 let

Česká-republika:Organizace péče o děti starší 2-3 let

Česká-republika:Vyučování a učení v programech pro děti starší 2-3 let

Česká-republika:Hodnocení v programech pro děti starší 2-3 let

Česká-republika:Organizační varianty a alternativní struktury ve vzdělávání a péči v raném dětství

Česká-republika:Základní vzdělávání (Integrované primární a nižší sekundární vzdělávání)

Česká-republika:Organizace základního vzdělávání

Česká-republika:Vyučování a učení v základním vzdělávání

Česká-republika:Hodnocení v základním vzdělávání

Česká-republika:Organizační varianty a alternativní struktury

Česká-republika:Vyšší sekundární vzdělávání a postsekundární neterciární vzdělávání

Česká-republika:Organizace vyššího sekundárního vzdělávání

Česká-republika:Vyučování a učení ve vyšším sekundárním vzdělávání

Česká-republika:Hodnocení ve vyšším sekundárním vzdělávání

Česká-republika:Organizace vzdělávání v konzervatoři (Umělecké vzdělávání)

Česká-republika:Vyučování a učení v konzervatoři (Umělecké vzdělávání)

Česká-republika:Hodnocení v konzervatoři (Umělecké vzdělávání)

Česká-republika:Organizace nástavbového a zkráceného studia

Česká-republika:Vyučování a učení v nástavbovém a zkráceném studiu

Česká-republika:Hodnocení v nástavbovém a zkráceném studiu

Česká-republika:Terciární vzdělávání

Česká-republika:Typy institucí v terciárním vzdělávání

Česká-republika:Programy prvního cyklu

Česká-republika:Bakalářské studijní programy

Česká-republika:Programy krátkého cyklu v terciárním vzdělávání

Česká-republika:Programy druhého cyklu (Magisterské studijní programy)

Česká-republika:Programy mimo bakalářskou a magisterskou strukturu

Česká-republika:Programy třetího cyklu (Doktorské studijní programy)

Česká-republika:Vzdělávání a odborná příprava dospělých

Česká-republika:Rozdělení pravomocí

Česká-republika:Současný vývoj a politické priority

Česká-republika:Hlavní organizátoři vzdělávání dospělých

Česká-republika:Hlavní typy vzdělávání

Česká-republika:Uznávání výsledků neformálního a informálního vzdělávání

Česká-republika:Učitelé a další pedagogičtí pracovníci

Česká-republika:Přípravné vzdělávání učitelů pro předškolní a školní vzdělávání

Česká-republika:Pracovní podmínky učitelů v předškolním a školním vzdělávání

Česká-republika:Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro předškolní a školní vzdělávání

Česká-republika:Přípravné vzdělávání vyučujících pro terciární vzdělávání

Česká-republika:Pracovní podmínky vyučujících v terciárním vzdělávání

Česká-republika:Další vzdělávání vyučujících pro terciární vzdělávání

Česká-republika:Přípravné vzdělávání vyučujících působících ve vzdělávání a odborné přípravě dospělých

Česká-republika:Pracovní podmínky vyučujících působících ve vzdělávání a odborné přípravě dospělých

Česká-republika:Další vzdělávání vyučujících působících ve vzdělávání a odborné přípravě dospělých

Česká-republika:Řídící a další pracovníci ve školství

Česká-republika:Řídící pracovníci v předškolním a školním vzdělávání

Česká-republika:Pracovníci inspekce v předškolním a školním vzdělávání

Česká-republika:Poradenští pracovníci v předškolním a školním vzdělávání

Česká-republika:Další pracovníci škol

Česká-republika:Řídící pracovníci v terciárním vzdělávání

Česká-republika:Další pracovníci v terciárním vzdělávání

Česká-republika:Řídící pracovníci ve vzdělávání dospělých

Česká-republika:Další pracovníci ve vzdělávání dospělých

Česká-republika:Zajišťování kvality vzdělávání

Česká-republika:Zajišťování kvality v předškolním a školním vzdělávání

Česká-republika:Zajišťování kvality v terciárním vzdělávání

Česká-republika:Zajišťování kvality ve vzdělávání dospělých

Česká-republika:Podpora a poradenství ve vzdělávání

Česká-republika:Speciální péče v rámci hlavního vzdělávacího proudu

Česká-republika:Oddělené speciální vzdělávání

Česká-republika:Podpůrná opatření pro žáky předškolního a školního vzdělávání

Česká-republika:Poradenství v předškolním a školním vzdělávání

Česká-republika:Podpůrná opatření pro studenty terciárního vzdělávání

Česká-republika:Poradenství v terciárním vzdělávání

Česká-republika:Podpůrná opatření pro účastníky vzdělávání dospělých

Česká-republika:Poradenství v pojetí celoživotního vzdělávání

Česká-republika:Mobilita a internacionalizace

Česká-republika:Mobilita v předškolním a školním vzdělávání

Česká-republika:Mobilita v terciárním vzdělávání

Česká-republika:Mobilita ve vzdělávání dospělých

Česká-republika:Další dimenze internacionalizace v předškolním a školním vzdělávání

Česká-republika:Další dimenze internacionalizace v terciárním vzdělávání

Česká-republika:Další dimenze internacionalizace ve vzdělávání dospělých

Česká-republika:Bilaterární smlouvy a celosvětová spolupráce ve vzdělávání

Česká-republika:Probíhající reformy a politické iniciativy

Česká-republika:Národní reformy v oblasti vzdělávání a péče v raném dětství

Česká-republika:Národní reformy v oblasti školního vzdělávání

Česká-republika:Národní reformy v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a vzdělávání dospělých

Česká-republika:Národní reformy v oblasti terciárního vzdělávání

Česká-republika:Národní reformy zaměřené na průřezové dovednosti a zaměstnatelnost

Česká-republika:Iniciativy na evropské úrovni

Česká-republika:Legislativa

Česká-republika:Instituce

Česká-republika:Bibliografie

 

Hlavní rysy vzdělávacího systému 

V České republice jsou školy spravovány v rámci veřejné správy, pravomoci jsou rozděleny mezi ústřední řídicí orgány, kraje a obce. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řídí výkon státní správy ve školství a odpovídá za stav, koncepci a rozvoj vzdělávací soustavy; rozděluje finanční prostředky ze státního rozpočtu , stanovuje kvalifikační předpoklady a pracovní podmínky učitelů, určuje rámcový obsah předškolního  až středního  vzdělávání a na terciární úrovni schvaluje vzdělávací/studijní programy škol.

Kraje odpovídají za vzdělávání na svém území (od předškolního po vyšší odborné), přidělují finanční prostředky školám a jsou zřizovateli středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol (ISCED 3–6). Obce zřizují mateřské a základní školy (ISCED 0–2) a zajišťují povinnou školní docházku. Školy, mají zpravidla  právní osobnost (subjektivitu), jsou zaměstnavateli učitelů a zodpovídají za své hospodaření. Vyučují podle školních vzdělávacích programů vytvořených na základě centrálních rámcových vzdělávacích programů, resp. v případě vyšších odborných škol podle svých vzdělávacích programů akreditovaných ministerstvem. Kromě veřejných škol, zřizovaných kraji a obcemi, existují i školy státní (specifické, např. školy pro žáky se zdravotním postižením; školy policejní, vojenské  atd.), soukromé a církevní. 

Vysoké školy (ISCED 6–8) jsou zpravidla  samostatné právnické osoby s vysokým stupněm autonomie. Do jejich samosprávné působnosti patří mj. pracovněprávní vztahy (včetně výše mezd), hospodaření a na základě akreditace i tvorba a uskutečňování studijních programů. Veřejné a státní (policejní a vojenské) vysoké školy jsou zřizovány zákonem, soukromé školy musí mít ke svému působení státní souhlas.

Péče o děti do 3 let je poskytována mimo vzdělávací systém, a to především soukromými subjekty.

Na předškolní vzdělávání podle školského zákona existuje právní nárok, a to pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (od 5 let). Od září 2017 bude vzdělávání pro pětileté děti povinné a nárok na přednostní přijetí ke vzdělávání ve spádové mateřské škole budou mít děti již od 4 let.

Povinnou školní docházku absolvuje většina populace společně na devítiletých základních školách. Malá část odchází po splnění jednotné přijímací zkoušky po pátém nebo sedmém ročníku na víceletá gymnázia. Národní testování na této úrovni probíhá pouze formou výběrových šetření.

Na střední školy žáci obvykle přecházejí až po 9. ročníku. Na výběr mají z mnoha oborů všeobecného i odborného zaměření různého stupně. Do maturitních oborů jsou žáci přijímáni na základě jednotné přijímací zkoušky. Maturitní zkouška má společnou (státní) a profilovou (školní) část. Závěrečnou zkoušku v oborech s výučním listem realizují školy podle jednotných centrálních zadání.

Kromě standardních vzdělávacích cest nabízejí střední školy získání kvalifikace v jiné než denní formě vzdělávání či rozšíření kvalifikace ve zkráceném či nástavbovém studiu. Možné jsou také přestupy mezi různými obory. Česká republika se vyznačuje nízkou mírou předčasných odchodů ze vzdělávání (6,2 % v roce 2015).

Terciární úroveň vzdělávání nabízí široké možnosti akademicky i profesně zaměřeného studia, především na vysokých školách, ale také na školách vyšších odborných. Téměř třetina populace ve věku 30–34 let dosáhla terciárního vzdělání (30,1 % v roce 2015).


Stupně vzdělávacího systému

Nejmladší děti mohou navštěvovat zařízení pro děti do 3 let nebo dětskou skupinu pro děti od 1 roku do 6 /7 let.

Preprimární vzdělávání (předškolní vzdělávání) poskytují dětem ve věku 3 až 6 let mateřské školy. Děti v posledním ročníku mají na vzdělávání právní nárok. Docházka dosud není povinná, účast je však velmi vysoká. Od roku 2017 bude poslední rok předškolního vzdělávání povinný a nárok na přednostní přijetí ke vzdělávání ve spádové mateřské škole budou mít děti již od 4 let.

Povinná školní docházka začíná v 6 letech a trvá 9 let.

Primární a nižší sekundární vzdělávání (základní vzdělávání) se zpravidla uskutečňuje v základních školách, které mají devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň (jednotná struktura). Věk žáků je obvykle 6 až 15 let. Nižší sekundární vzdělávání mohou poskytovat i víceletá gymnázia a osmileté konzervatoře.

Vyšší sekundární vzdělávání (střední vzdělávání) poskytují střední školy ve všeobecných i odborných oborech. Věk žáků je obvykle 15 až 18/19 let. Absolventi dosahují některého ze tří stupňů vzdělání: a) střední vzdělávání s maturitní zkouškou, b) střední vzdělávání s výučním listem, c) střední vzdělání. Střední vzdělání s maturitní zkouškou lze získat ve všeobecném (gymnázia a lycea) i odborném zaměření a je podmínkou přijetí do terciárního vzdělávání. Střední školy poskytují také nástavbové studium, které umožňuje absolventům oborů s výučním listem získat střední vzdělání s maturitní zkouškou, a zkrácené studium, ve kterém absolventi oborů s maturitní zkouškou a s výučním listem získávají vzdělání v jiném oboru.

Specifickým druhem školy jsou konzervatoře, které uskutečňují nižší a vyšší sekundární a vyšší odborné (terciární) vzdělávání s uměleckým zaměřením. 

Terciární vzdělávání poskytují vyšší odborné a vysoké školy. Vyšší odborné vzdělání se získává v obvykle tříletých programech. Vysokoškolské vzdělávání se uskutečňuje v programech prvního, druhého a třetího cyklu (bakalářský, magisterský a doktorský studijní program), případně v nestrukturovaných dlouhých magisterských programech. 

Vzdělávání dospělých zahrnuje všeobecné, odborné, zájmové a jiné vzdělávání. 

RTENOTITLERTENOTITLE
 Užitečné odkazy

Podrobné a strukturované informace o organizaci škol, vzdělávacích úrovních a vybraných aspektech vzdělávání jsou k dispozici v jednotlivých kapitolách této databáze. Další informace o českém vzdělávacím systému je možno nalézt např. na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  či Národního ústavu pro vzdělávání