FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Xesmar: μια ψηφιακή εφαρμογή για τη διαχείριση δραστηριοτήτων του κλάδου των οστρακόδερμων

Country:
Region: 
Μια ψηφιακή πλατφόρμα που έχει εκπονηθεί από και για τον κλάδο των οστρακόδερμων απλοποιεί και βελτιώνει την καθημερινή διαχείριση, τον έλεγχο και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων που αφορούν τα οστρακόδερμα.

Description

Εκτός από τη συγκομιδή, ο κλάδος των οστρακόδερμων περιλαμβάνει και δραστηριότητες «εκτροφής»: φύτεμα σπόρων οστρακόδερμων, μεταφορά κατά τη φάση της ωρίμανσης, καθαρισμό των ακτών παραγωγής, παρακολούθηση των αποθεμάτων και των αλιευμάτων, κ.λπ. Ο περίπλοκος σχεδιασμός, ο οποίος πρέπει να προσαρμόζεται καθημερινά στα παλιρροϊκά φαινόμενα και να προβλέπει καθορισμένες ημέρες απαγόρευσης της αλιείας και άλλες έκτακτες περιπτώσεις διακοπής της λειτουργίας λόγω τοξινών και μετεωρολογικών προειδοποιήσεων, συνεπαγόταν σημαντικό χρόνο τον οποίο οι συλλογείς των οστρακόδερμων έπρεπε να διαθέτουν προκειμένου να γνωρίζουν, για παράδειγμα, εάν μπορούσαν να εργαστούν μια συγκεκριμένη ημέρα. Ειδοποιήσεις απαγόρευσης της αλιείας ανακοινώνονταν μέσω της cofradía (τοπικός σύλλογος αλιέων και καλλιεργητών οστρακόδερμων), οι οποίες συνεπάγονταν μετάβαση στο χώρο εργασίας για πρόσβαση στις πληροφορίες και καταγραφή των συλλεγόμενων ποσοτήτων σε χαρτί, η οποία έπρεπε στη συνέχεια να ψηφιοποιείται από την cofradía ώστε τα στοιχεία να υποβάλλονται στην περιφερειακή διοίκηση.

Ένας ντόπιος μηχανικός βιομηχανίας και πρώην συλλογέας οστρακόδερμων αποφάσισε ότι η τεχνολογία μπορούσε να κάνει πολύ ευκολότερη τη ζωή τόσο των συλλογέων όσο και της cofradía. Ο Pablo Dorgambide εκπόνησε μια ψηφιακή πλατφόρμα, προσβάσιμη μέσω του Διαδικτύου, καθώς και μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η οποία δίνει στους συλλογείς οστρακόδερμων τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και καταγραφής τους χωρίς να πρέπει να μεταβούν στο χώρο εργασίας τους. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών και οι ειδοποιήσεις είναι πλέον διαθέσιμες επιγραμμικά (online), ενώ με τον ίδιο τρόπο μπορεί να καταγράφεται τόσο η εκτέλεση δραστηριοτήτων όσο και το βάρος και το είδος των αλιευμάτων.

Εκτός από την οικονομική στήριξη για την εκπόνηση της πλατφόρμας και τον απαραίτητο εξοπλισμό πληροφορικής, η τοπική ομάδα FLAG επένδυσε επίσης στην προώθηση της αποδοχής της εύχρηστης αυτής εφαρμογής και στην εκπαίδευση των συλλογέων οστρακόδερμων ώστε να μάθουν να τη χρησιμοποιούν. Το έργο περιελάμβανε συνεργασία (και καταμερισμό δαπανών) μεταξύ δύο cofradías της περιοχής.

Results: 

Δημιουργήθηκε ένα εύχρηστο επιγραμμικό σύστημα, το οποίο ήδη απλοποιεί τη διαχείριση και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του κλάδου των οστρακόδερμων. 430 συλλογείς οστρακόδερμων έχουν εκπαιδευτεί, ενώ το 86% των πεζών συλλογέων στην περιοχή του Cambados και το 98% στη Vilanova έχουν υιοθετήσει τη χρήση του ψηφιακού αυτού εργαλείου στις πρακτικές της καθημερινής εργασίας τους. Η πλειονότητά τους είναι γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών. Δεδομένα είναι πλέον διαθέσιμα επιγραμμικά σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα να απαλλάσσονται οι επαγγελματίες από την υποχρέωση να μεταβαίνουν στο χώρο εργασίας τους και να βελτιώνεται η αξιοπιστία των δεδομένων που καταγράφονται σχετικά με τα αλιεύματα.

Transferability: 

Ένα τέτοιο εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιοχές για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του κλάδου των οστρακόδερμων – παρότι θα έπρεπε να προσαρμοστεί στις κατά τόπους ιδιαιτερότητες της εργασίας και τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων. Η πλατφόρμα προτάθηκε στους πεζούς συλλογείς οστρακόδερμων, μεταξύ των οποίων έτυχε πολύ γρήγορης αποδοχής. Έκτοτε έχει μεταβιβαστεί σε άλλες ομάδες συλλογέων οστρακόδερμων, όπως οι συλλογείς σε βάρκες, καθώς και σε μία ακόμα cofradía της περιοχής. Έντονο ενδιαφέρον έχουν εκφράσει κι άλλες περιοχές της τοπικής ομάδας FLAG.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Διδάγματα: Βασικός παράγοντας που συνετέλεσε στην επιτυχία του έργου ήταν το γεγονός ότι το εργαλείο εκπονήθηκε από πρώην συλλογέα οστρακόδερμων, το οποίο και σήμαινε ότι ο άνθρωπος αυτός κατανοούσε πλήρως τις ανάγκες των χρηστών κα μπορούσε να προσαρμόσει την εφαρμογή ώστε να καλύπτει αυτές ακριβώς τις ανάγκες.
  • Συνεισφορά στον στόχο της ΤΑΠΤΟΚ: Ενδυνάμωση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και στη διαχείριση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Funding

Total project cost €63 319
FLAG grant €52 330
  • EU contribution (EMFF): €44 480
  • Public contribution (regional): €7 850
Beneficiary contribution €10 989

Project information

Timeframe of implementation From Aug 2018 to Oct 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Cofradías of Cambados and Vilanova de Arousa
Cofradía de Pescadores "A Pastoriza"

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Rosa Carballo Martínez
+34 986 51 09 53
Spain
Publication date: 
30/07/2019
PDF Version