FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Testowanie bardziej selektywnych pułapek na homary

Official Title: 
Holderness Coast Escape Gaps
Country:
Region: 
LGR podejmuje współpracę z lokalnym organem zarządzania rybołówstwem, by zachęcić rybaków do testowania pułapek na homary ze specjalnie zaprojektowanymi otworami wyjściowymi, które zapewniają korzyści zarówno w wymiarze ekologicznym, jak i komercyjnym.

Description

Angielskie komitety ds. rybołówstwa przybrzeżnego i ochrony środowiska (Inshore Fisheries and Conservation Authority lub IFCA) zajmują się zrównoważonym zarządzaniem zasobami przybrzeżnych morskich obszarów rybołówstwa na podległych im terytoriach. W rejonie LGR Holderness Coast obowiązuje system minimalnych wymiarów ochronnych służący do zarządzania zasobami skorupiaków. Flota handlowa wykorzystuje głównie narzędzia statyczne w postaci pułapek z przynętą, za pomocą których jednorazowo wyławia skorupiaki z dna morza przez okres od 24 do 72 godzin. Zarówno „wymiarowe”, jak i „niewymiarowe” skorupiaki, wraz z przyłowem, są przechowywane w pułapkach do czasu wyciągnięcia i ręcznego przesortowania na pokładach łodzi rybackich.

Niniejszy projekt pod kierownictwem komitetu IFCA North East miał na celu rozwiązanie kwestii zbędnego i nieproduktywnego zatrzymywania niewymiarowych skorupiaków poprzez umożliwienie im ucieczki z pułapek pod wodą, by w ten sposób zminimalizować śmiertelność i utratę odnóży wśród niewymiarowych osobników. Celem było zwiększenie populacji wybranych gatunków o znaczeniu handlowym (Homarus gammarus i Cancer pagurus) oraz obniżenie kosztów transportu poprzez zastosowanie „otworów wyjściowych” w statycznych narzędziach połowowych.

Otwory wyjściowe to niewielkie plastikowe prostokąty wplatane w rogi pułapek na homary. Jak ustalono na podstawie badań i testów przeprowadzonych przez komitet IFCA North East, otwory wyjściowe o wielkości 80 x 46 mm znacząco redukują zatrzymywanie niewymiarowych skorupiaków, a przy tym nie mają żadnego wyraźnego wpływu na poziomy połowów „wymiarowych” gatunków o znaczeniu handlowym. Korzystając ze wsparcia miejscowej LGR, komitet IFCA North East zrealizował roczny projekt pilotażowy, w ramach którego lokalni rybacy otrzymali 42 000 bezpłatnych pułapek z otworem wyjściowym, aby ograniczyć przyłów oraz zatrzymywanie młodych skorupiaków.

By dostarczyć zainteresowanym informacji na temat otworów wyjściowych oraz rozdać pułapki, zorganizowano dwa spotkania. LGR sfinansowała przedsięwzięcie w prawie 60 procentach, co umożliwiło komitetowi IFCA North East wynegocjowanie zbiorczego rabatu i w rezultacie pozyskanie wymaganej ilości pułapek z otworem wyjściowym, co zwiększyło długofalowe oddziaływanie projektu. Fakt, iż pułapki z otworem wyjściowym były rozdawane zawodowym rybakom nieodpłatnie, miał kluczowe znaczenie dla zapewnienia uczestnictwa w projekcie.

Two meetings were carried out to provide information on the escape gaps and to distribute them. The FLAG provided almost sixty percent funding which allowed NEIFCA to negotiate a bulk discount rate securing the required number of escape gaps which improved the long-term impacts of the project. The fact that the escape gaps were provided free to commercial fishermen was key to ensuring take-up.

Results: 

Uwzględnienie otworów wyjściowych w pułapkach miało korzystny wpływ na ochronę środowiska, a także na dochody branży. Otwory wyjściowe pomogły w poprawie biomasy stada tarłowego oraz produkcji jaj, zmniejszyły śmiertelność i utratę odnóży wśród zwierząt uwięzionych w pułapkach oraz zwiększyły udział osobników „dopuszczalnej” wielkości w połowach. Floty odnotowały skrócenie czasu obsługi i sortowania, a także zmniejszenie zużycia paliwa oraz kosztów operacyjnych, jak również zwiększenie trwałości przynęty. W następstwie projektu pilotażowego komitet IFCA North East zatwierdził lokalne rozporządzenie zobowiązujące przybrzeżne floty do zamontowania otworów wyjściowych we wszystkich pułapkach na homary.

Transferability: 

LGR mogą odegrać cenną rolę we wspieraniu rozwoju i/lub stosowania bardziej zrównoważonych metod połowu na wielu obszarach — w szczególności tam, gdzie instytucje te są uznawane za wiarygodnych partnerów branży rybołówstwa. Współpraca z istniejącymi organami zarządzania rybołówstwem ma kluczowe znaczenie z perspektywy adekwatności i przejmowania nowych metod połowu.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Wnioski: na wczesnych etapach przedsięwzięcia przedstawiciele branży mieli pewne obiekcje, co wynikało z obawy, iż otwory wyjściowe zmniejszą wielkość połowu wymiarowych skorupiaków. Jednak kiedy projekt został wdrożony, a jego rezultaty okazały się pozytywne, opór branży zmalał. Ważnym aspektem jest uzyskanie aprobaty branży i uwzględnienie czasu potrzebnego na zamontowanie otworów wyjściowych, jak również powiązanych z tym kosztów.
  • Wkład w realizację celu RLKS: zwiększenie konkurencyjności obszarów rybołówstwa.

Funding

Total project cost €12 557
FLAG grant €7 534,2
  • EU contribution (EMFF): €3 767,1
  • Public contribution (national): €3 767,1
Beneficiary contribution €5 022,8

Project information

Timeframe of implementation From Jul 2012 to Sep 2012
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

Publication date: 
15/12/2017
PDF Version