FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Μεταβίβαση της εμπειρίας ΤΑΠΤΟΚ στις αλιευτικές κοινότητες της Τυνησίας

Country:
Region: 
Μια ιταλική Ομάδα τοπικής δράσης της αλιείας (FLAG) και οι συνεργάτες της αποκτούν πρόσβαση σε κεφάλαια από την πρόσκληση του προγράμματος Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) με σκοπό την υποστήριξη αλιευτικών κοινοτήτων στην Τυνησία στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων για την υλοποίηση της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ).

Description

Πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αλιευτικές κοινότητες στην ευρωπαϊκή πλευρά της Μεσογείου είναι κοινές με αυτές στις αφρικανικές ακτογραμμές. Ως εκ τούτου, η πρόσκληση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της ΕΕ (EASME) για την υποστήριξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο παρείχε μια ευκαιρία για συνεργασία. Αναγνωρίζοντας αυτήν την ευκαιρία, η Costa Degli Etruschi FLAG είχε τη δυνατότητα να μεταβιβάσει την εμπειρία ΤΑΠΤΟΚ πέρα από τα σύνορα της ΕΕ σε μια συνεργασία με τις αλιευτικές κοινότητες στην Τυνησία οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.

Συνεργάστηκε με τον συνεταιρισμό επιχειρηματιών τον Petra Patrimonia στην Κορσική (Γαλλία), τον οργανισμό αλιείας LegAmbiente στην Τοσκάνη (Ιταλία) και τον οργανισμό WWF Μεσογείου και Βόρειας Αφρικής. Αυτή η συνεργασία έχει ως σκοπό την έναρξη δραστηριοτήτων δικτύωσης και δημιουργίας υποδομών για την υποστήριξη της δημιουργίας τοπικών ομάδων τύπου ΤΑΠΤΟΚ στις περιοχές Al Huwariyah και Tabarka (Τυνησία). Αυτές οι ενέργειες εστιάζουν στην προώθηση της οικονομικής διαφοροποίησης και της κοινωνικής ένταξης σε αυτές τις αλιευτικές κοινότητες. 

Το πρώτο στάδιο αυτού του έργου, το οποίο είναι γνωστό ως ENSAMBLE, εστίαζε στη δημιουργία ενός οικονομικά προσιτού διοικητικού πλαισίου. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα σε δύο μελλοντικές ομάδες της Τυνησίας να αναπτύξουν έργα με τους δικούς τους στόχους και τις δικές τους προτεραιότητες. Επίσης, περιλάμβανε την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινοτήτων μέσω συνόδων αδελφοποίησης και την παροχή της βασικής εκπαίδευσης σχετικά με την ΤΑΠΤΟΚ, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε κοινότητα να αναπτύξει τη δική της τοπική στρατηγική ανάπτυξης.

Το δεύτερο στάδιο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού, ξεκινώντας με μια σειρά πιλοτικών έργων και τη συμμετοχή της κοινότητας, των νέων και των γυναικών για την προώθηση περιβαλλοντικών, πολιτισμικών και παραδοσιακών πόρων που σχετίζονται με την αλιεία και τη θάλασσα. Τα μεταγενέστερα στάδια του έργου ENSAMBLE θα περιλαμβάνουν περαιτέρω επικοινωνία με το κοινό και εκδηλώσεις για την επίδειξη των αποτελεσμάτων στους τοπικούς φορείς.

Results: 

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά έχει βοηθήσει ήδη τις περιοχές Al Huwariyah και Tabarka να καθιερώσουν μια συμμετοχική διαδικασία μεταξύ του κοινού και ιδιωτικών φορέων, να προσδιορίσουν κοινούς στόχους και να διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται οι τοπικές κοινότητες στην προσπάθειά τους να προγραμματίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών τους. Tα πρώιμα αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

 • Tρεις ομάδες συνεργασίας που αφορούν τις παράκτιες περιοχές της Τυνησίας, της Κορσικής και της Τοσκάνης.
 • Έντεκα συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων τριών διακρατικών συνεδριών ανάμεσα στους εταίρους του έργου.
 • Προσδιορίστηκαν τρεις κοινές προτεραιότητες για τις μελλοντικές τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης  (αυτές των δύο ομάδων από την Τυνησία και της στρατηγικής 2021-27 της ιταλικής FLAG): ο τουρισμός (με βασικό στοιχείο τον αλιευτικό τουρισμό), η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ αγροτικών και παράκτιων περιοχών και η αύξηση της αξίας της θαλάσσιας πολιτισμικής κληρονομιάς.
Transferability: 

Αυτό το έργο διεξήχθη μεταξύ τριών περιοχών που είχαν ως κίνητρο την προηγούμενη συνεργασία τους και την κοινή πολιτισμική και περιβαλλοντική κληρονομιά. Αυτός ο τύπος συνεργασίας μπορεί να είναι χρήσιμος για περιοχές που μπορούν να προσδιορίσουν πιθανούς εταίρους σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων η ανταλλαγή γνώσεων μπορεί να είναι συμπληρωματική και ωφέλιμη για τους διάφορους φορείς.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Διδάγματα: Η προηγούμενη σχέση ανάμεσα στους εταίρους ήταν ένας βασικός παράγοντας επιτυχίας για τη σύσταση του έργου. Η επικοινωνία διεξήχθη ομαλά και αναπτύχθηκαν δράσεις με ευελιξία. Η ευελιξία ήταν επίσης σημαντική για την προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος των δραστηριοτήτων στις νέες καταστάσεις κατά τα διάφορα στάδια του έργου.

Συμβολή στον στόχο ΤΑΠΤΟΚ: δ) ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Funding

Total project cost €390 163
FLAG grant €312 123
 • EMFF- EASME Blue Sustainable Economy call
  312 123
Beneficiary contribution €78 040
 • Costa Degli Etruschi FLAG
  7 406
  San Leopoldo fishing cooperative
  9 783
  FAR Maremma
  9 790
  Petra Patrimonia Corsica
  18 937
  WWF North Africa
  16 274
  LegAmbiente Toscana
  15 850

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2019 to Dec 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Etruscan coast FLAG

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Roberto Seghi
+39 0564 405252
Italy
Publication date: 
10/07/2020
PDF Version