FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Country:
Region: 
Η ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή της ομάδας FLAG Δυτικής Λιθουανίας αποτελεί ζωτικό στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης περιοχών όπως η Klaipeda και η Priekulė. Το παρόν έργο, το οποίο υλοποιείται από μια μικρή τοπική εταιρεία, αποσκοπεί στη βελτίωση της επεξεργασίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της περιοχής μέσω μιας σειράς στρατηγικών επενδύσεων με χρηματοδότηση FLAG.

Description

Οι τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή βρίσκονται αντιμέτωπες με διάφορες προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η μείωση των αποθεμάτων ψαριών στη λιμνοθάλασσα Κουρόνια, μία από τις δύο κύριες πηγές αλιευμάτων στην περιοχή της Klaipeda. Η ανεργία που οφείλεται στην εποχικότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων είναι μία ακόμα σημαντική πρόκληση για την περιοχή. Ελλείψεις εντοπίζονται επίσης όσον αφορά τις υποδομές για την τοπική επεξεργασία και αποθήκευση προϊόντων αλιείας, οι οποίες στερούν από την περιοχή τη δυνατότητα της βέλτιστης εκμετάλλευσης των τοπικών πόρων. Παρότι η ζήτηση από την αγορά είναι σταθερή καθόλη τη διάρκεια του έτους, η προσφορά είναι απρόβλεπτη λόγω της εποχικής αλιείας, η οποία συνιστά πρόβλημα για μικρότερους πελάτες που δεν μπορούν να παραλαμβάνουν προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες.

Το έργο που υλοποιείται από τον Adomas Vaišnoras, ιδιοκτήτη ενός μικρού ιχθυοτροφείου, επικεντρώθηκε στην πραγματοποίηση διαφόρων βασικών επενδύσεων. Τα κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν για την εγκατάσταση μέσων ψύξης, τα οποία επιτρέπουν την καλύτερη διατήρηση των πρώτων υλών, καθώς και για την αγορά νέου εξοπλισμού, όπως ζυγαριές, ένα όχημα, μέσα πλύσης και εγκατάσταση νέων και βελτιωμένων γραμμών ισχύος. Μέσω αυτών των βελτιώσεων, η εταιρεία μπορεί τώρα να διαφοροποιήσει τα προϊόντα της και να εκτείνει τις αλυσίδες εφοδιασμού της σε περιοχές της ενδοχώρας και στη Βαλτική Θάλασσα. Τα νέα προϊόντα περιλαμβάνουν είδη όπως στρείδια, ασπρόψαρα, τσιπούρα και μπακαλιάρο, καθώς και μια σειρά αποξηραμένων προϊόντων από καλκάνι και γάδο.

Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις με χρηματοδότηση FLAG, δεν έχει απλώς αυξηθεί η κερδοφορία της αλιευτικής δραστηριότητας αλλά κατέστη επίσης δυνατή η διατήρηση μιας εταιρείας επεξεργασίας ψαριών με εικοσαετή παρουσία στον κλάδο, η οποία έχει εμποτιστεί από την ιστορία και βασίζεται σε οικογενειακές παραδόσεις που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά.

Results: 

Μετά την υλοποίηση του έργου δημιουργήθηκε μια νέα θέση πλήρους απασχόλησης στον τομέα της επεξεργασίας ψαριών και αυξήθηκε το εύρος των προϊόντων αλιείας, περιλαμβανομένων των ψαριών των εσωτερικών υδάτων, στα οποία συγκαταλέγονται ορισμένα χωροκατακτητικά είδη θαλάσσιων υπόγειων υδάτων, όπως το ασπρόψαρο και η τσιπούρα. Χάρη στην στήριξη μέσω της ομάδας FLAG, η τοπική αυτή εταιρεία μπορεί τώρα να εκτελέσει την πρωτογενή επεξεργασία των ψαριών, η οποία περιλαμβάνει τη διαλογή, την ψύξη και την ορθή συσκευασία. Αυτό έχει αυξήσει τα έσοδα της εταιρείας και έδωσε την ευκαιρία προσέγγισης περισσότερων απευθείας αγοραστών, μέσω της μεταφοράς των προϊόντων απευθείας σε αυτούς και με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του αριθμού των πελατών.

Transferability: 

Το έργο αυτό επιλέχθηκε σε συνέχεια της απόφασης της ομάδας FLAG να προβεί σε επενδύσεις για την προώθηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τη διευκόλυνση της ένταξής τους στη διατροφική αλυσίδα μέσω της παροχής ευκαιριών χρηματοδότησης για την επεξεργασία αυτών των προϊόντων και την απευθείας πώλησή τους σε καταναλωτές. Η εν λόγω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται ώστε να προσδιορίζονται τα κύρια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της εκάστοτε περιοχής και με προσαρμογή των κριτηρίων για την επιλογή των έργων που αποσκοπούν στην αντιμετώπισή τους.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Διδάγματα: Η πρότερη σχέση και καλή επικοινωνία μεταξύ της ομάδας FLAG και του δικαιούχου ήταν καθοριστική για την ορθή διαμόρφωση του έργου. Η λήψη σαφών και λεπτομερών διευκρινίσεων σχετικά με τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την απόκτηση εξοπλισμού απέτρεψε τυχόν παρανοήσεις και κατέστησε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ταχύτερη και αποτελεσματικότερη.

Συνεισφορά στον στόχο της ΤΑΠΤΟΚ: α) παραγωγή προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων ανθρώπων και προαγωγή της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Funding

Total project cost €50 000
FLAG grant €50 000
  • EU contribution (EMFF): €37 500
  • Public contribution (national): €12 500
Beneficiary contribution €71 001

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2018 to Feb 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Adomas Vaišnoras

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Egidijus Narevičius
(+370) 64041633
Lithuania
Publication date: 
03/11/2020
PDF Version