FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Sociāls uzņēmums zivju izsoļu apkalpošanai

Official Title: 
Curso de formación para reparación y recuperación de envases plásticos de industria pesquera y otros
Country:
Region: 
ID: 
023-ES208-EN
Zivsaimniecības vietējā rīcības grupa (Fisheries Local Action Group — FLAG) kopienā Mariña Ortegal ir atbalstījusi sociāla uzņēmuma izveidi, lai nodrošinātu profesionālas darbības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un ilgtermiņa bezdarbniekiem, labojot plastmasas kastes vietējo zivju izsoļu vajadzībām.

Description

Daudzām personām ar invaliditāti ir grūti atrast darbu, un dažos gadījumos viņu ģimenes var izjust spiedienu organizēt un apmaksāt šo cilvēku dienas aprūpi. Ideja par šo projektu radās, kad kopienas Mariña Ortegal invalīdu biedrības ASPROMOR pārstāvji izstādē satika uzņēmuma Plastic Repair System (PRS) pārstāvjus un atklāja, ka šis uzņēmums ir izstrādājis metodi, kā salodēt un tādējādi salabot plastmasas priekšmetus. Ar FLAG atbalstu šī tehnoloģija tika izmantota, lai izstrādātu vietējai zivsaimniecības nozarei pakalpojumu, ko sniedz kopienas locekļi ar garīgiem un intelektuālās attīstības traucējumiem. Tā vietā, lai izmestu atkritumos salūzušās zivju kastes, izsoļu organizatori tagad var nest tās salabot uz ASPROMOR, izvairoties no augstākām izmaksām, ko rada jaunu kastu iegāde, un samazinot kastu radīto atkritumu ietekmi uz vidi. 

Lai ieviestu šo jauno pakalpojumu, ASPROMOR parakstīja līgumu ar uzņēmumu PRS (kuram ir šīs pārstrādes metodes patents) un nosūtīja divas sievietes uz uzņēmuma centrālo biroju Navarrā apmācībai šīs tehnoloģijas izmantošanā. Pēc apmācības viņas atgriezās kopienā Mariña Ortegal, lai savukārt apmācītu un koordinētu trīs mazas grupas, kas ietvēra cilvēkus ar invaliditāti vai atstumtības riskam pakļautus cilvēkus, ar mērķi nodrošināt speciālistus, kuri remontē no polietilēna un polipropilēna izgatavotus priekšmetus — ne tikai zivju kastes, bet arī cieto sadzīves atkritumu tvertnes, pilsētvides aprīkojumu u. c. FLAG gan finansēja darbības uzsākšanai nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu, gan arī nodrošināja apmācības un izglītības materiālus. Kaut arī ES finansiālais atbalsts šai darbībai aprobežojās ar starta posmu, projekta īstenošana turpinās un tas ir finansiāli ilgtspējīgs neatkarīgi no FLAG sponsorētās ieviešanas.

Cilvēki ar garīgiem traucējumiem strādā stingrā uzraudzībā, un viņiem tiek nodrošināts nepieciešamais profesionālais (psihologu un fizioterapeitu) atbalsts. Projektam ir arī izdevies panākt, ka esošā valsts sistēma sniedz atbalstu, nodrošinot personām ar invaliditāti transportu, kas no rīta sagaida šos cilvēkus pie mājām un atved viņus mājās pēc darba.

Results: 

Minētās profesionālās darbības veikšanai tika apmācīti 12 cilvēki ar ievērojamām problēmām integrēties darba tirgū: septiņiem no tiem ir intelektuālās attīstības traucējumi, bet trim — garīgi traucējumi. Astoņus no šiem cilvēkiem ASPROMOR šobrīd iesaista noderīgās darbībās, un, kaut arī viņi šobrīd nesaņem atalgojumu, šo cilvēku darbs efektīvi sedz viņu aprūpes un uzraudzības izmaksas, kā arī integrē viņus darbavietā un sniedz šiem cilvēkiem mērķi un cieņu.  Abi koordinatori saņem atalgojumu. 

Ir aplēsts, ka, labojot, nevis nomainot zivju kastes, ne tikai tiek ietaupīti 65 % izmaksu zivju izsolēs, bet arī tiek samazināta šo izsoļu ietekme uz vidi. Otrajā projekta īstenošanas posmā ASPROMOR pētī iespēju uzņemties arī kastu savākšanu un piegādi, tādējādi paaugstinot izsolēm sniegtā pakalpojuma vērtību un potenciāli radot iespēju maksāt projekta dalībniekiem nelielu atalgojumu.

Transferability: 

Iepakojuma un plastmasas kastu pārstrādes metožu lietošanu varētu, kā arī to vajadzētu pārnest no vietējās zivsaimniecības nozares uz daudziem zivsaimniecības apgabaliem visā Eiropā, un, kombinējot to ar sociāla uzņēmuma izveidi, būtu iespējams uzlabot personu ar invaliditāti un ilgtermiņa bezdarbnieku dzīves kvalitāti daudzās no šīm kopienām.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Gūtā mācība: tomēr sociālie uzņēmumi (un jo īpaši tie, kuri vērsti uz personām ar invaliditāti) saskarsies ar ļoti specifisku un bieži sarežģītu administratīvo vidi dažādās valstīs, un FLAG būs jāatrod projektu virzītāji ar ievērojamu pieredzi šajā jomā, lai atveidotu līdzīgus uzņēmējdarbības modeļus.
  • Ieguldījums sabiedrības virzītas vietējās attīstības (CLLD) mērķa sasniegšanā: sociālās labklājības veicināšana

Funding

Total project cost €26 785,37
FLAG grant €25 590,13
Beneficiary contribution €1 195,24

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2013 to Feb 2014
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. María Del Mar López-Leitón Ramos
+34 982 56 33 55
Spain
Publication date: 
11/05/2017
PDF Version