FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Sälar och skarvar i Östersjön: Bemöta en vanlig miljöutmaning

Country:
Ett samarbetsprojekt i stor skala mellan FLAG i Östersjön har gett ökade kunskaper om konsekvenserna av de växande säl- och skarvpopulationerna för småskaligt kustfiske i regionen. FLAG har genom detta samarbetsprojekt tagit fram lösningar för att uppnå en balanserad hantering av marina resurser.

Description

Under de senaste decennierna har säl- och skarvpopulationernas snabba tillväxt gett upphov till betydande utmaningar för det småskaliga fisket i Östersjön. Sälar och skarvar anses, tillsammans med andra faktorer, som ökade driftkostnader, sjunkande bestånd och marknadsstörningar orsakade av ökad import av fisk och skaldjur, utgöra några av de viktigaste hoten mot lönsamheten för fiskerisektorerna i regionen.

2017 tog Södra Finlands FLAG, tillsammans med 13 andra Östersjö-FLAG i Finland, Sverige, Estland och Tyskland, som ställs inför liknande utmaningar när det gäller att ta itu med bristen på kunskaper om vad som beskrivits som ett ”lömskt” problem, initiativ till ett transnationellt samarbetsprojekt. Projektet hade till syfte att öka kunskaperna och data om de sociala och ekonomiska konsekvenserna av sälar och skarvar för småskaligt kustfiske i Östersjön, och att sammanföra och ställa samman befintliga nationella data från alla berörda medlemsstater. Slutligen skulle man genom projektet kunna föreslå bättre lösningar för hantering av marina resurser som baserades på utfallet av studien och sprida dessa rön till beslutsfattare och andra relevanta intressenter, som icke-statliga organisationer, media och allmänheten.

Utöver FLAG var tre forskningsinstitutioner inblandade i projektet: Naturresursinstitutet Finland (LUKE), Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Tartus universitet i Estland. Alla institutionerna hade sedan tidigare erfarenhet från forskning rörande sälar och skarvar och kunde tillhandahålla samarbetspartnerna sitt kunnande om forskningsmetoder och olika sätt att se på problemet från de olika medlemsstaternas perspektiv.

Results: 

Projektet främjade skapandet av en plattform för Östersjö-FLAG, för att mötas och utbyta erfarenheter, kunskaper och god praxis. Projektet ökade även FLAG:s synlighet och kapacitet för nätverksarbete med andra värdefulla intressenter, däribland politiker, miljöorganisationer och lokala fiskare. Sådant nätverksarbete ökar medvetenheten om krisen i fiskerisektorn bland beslutsfattare och allmänheten. Projektet har främst resulterat i följande:

 • Publicering av rapporten Konsekvenser av säl och skarv som upplevts av kommersiella Östersjöfiskare av LUKE 2019. Rapporten togs fram efter sammanlagt 219 intervjuer och en enkät som genomfördes av FLAG bland kustfiskare i sex länder i Östersjöregionen.
 • Utveckling av rekommendationer avseende potentiella lösningar och metoder för att minska konflikterna mellan säl och fiske i Östersjöregion, som lades fram vid Helcom-seminariet i juni 2019 om skydd av den marina miljön i Östersjön.
 • Temasammanfattningar från 50 nationella forskningsrapporter om skador av säl och skarv, där fiskarnas ekonomiska förluster lyftes fram.
 • Presentation av projektet vid flera evenemang, däribland möten med den Rådgivande nämnden för Östersjön och Europeiska kommissionen.
 • Två pressmeddelanden publicerade av FLAG i Finland, Sverige, Estland och Tyskland om de viktigaste rönen i rapporten från LUKE (2019). Utöver till media skickades de två pressmeddelandena även till 333 beslutsfattare i Östersjöområdet och till företrädare för EU-parlamentet. Pressmeddelandena gav upphov till omkring 70 artiklar i media i dessa fyra medlemsstater.
 • En projektwebbplats och en Facebook-sida, skapade 2018.

Projektet har även resulterat i ett antal öppna brev som skickats till nationella och EU-beslutsfattare, med en beskrivning av läget för småskaligt fiske i Östersjöregionen.

Transferability: 

Även om säl- och skarvfrågan främst berör Östersjön, skulle det samarbetsbaserade angreppssätt som använts av inblandade FLAG kunna tillämpas i andra regioner. Att samla in information direkt från fiskare i ett försök att få till stånd gemensamma lösningar på globala problem utgör också en viktig punkt att överväga för att garantera ett angreppssätt nedifrån och upp. Detta transnationella samarbetsprojekt utgör ett värdefullt exempel på hur FLAG kan samarbeta kring regionöverskridande frågor för att öka medvetenheten om problem som uppstår inom småskaligt fiske.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Erfarenheter: Samarbete på regional nivå mellan FLAG kan utgöra en utmaning, på grund av bland annat de tillsynsrelaterade skillnaderna vid tillämpningen av EHFF. Projektpartnernas och olika länders FLAG:s engagemang och erfarenhet i ämnet för projektet var avgörande för att framgångsrikt arbeta mot ett gemensamt mål.

Bidrag till LLU-målsättning: e) Stärka fiskesamhällenas roll i den lokala utvecklingen och förvaltningen av lokala fiskeriresurser och ledningen av havsanknuten verksamhet.

Funding

Total project cost €223 300
FLAG grant €221 705
 • EU contribution (EMFF): €119 066,75
 • Public contribution (national): €102 638,25
Beneficiary contribution €1 595
 • Harju FLAG private Funds
  1 595

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2017 to Dec 2021
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

FLAG ESKO South Finland
FLAG Coastal Bothnian Bay
Leader Stockholmsbygd
Leader Gästrikebygden
Leader Mittland Plus
Leader Sydöstra Skåne
Sydost Leader
FLAG Osterbotten
Ravakka LEADER LAG
Archipelago Sea Fishermen’s Association
FLAG East Finland
Pohjoisimman Lapin Leader ry
FLAG Kainuu-Koillismaa
Päijänne-Leader ry
FLAG Aland

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Marjo Tolvanen Tolvanen
Finland

Organisation Contacts

FLAG ESKO South Finland
Mr. Marjo Tolvanen Tolvanen
Finland
Publication date: 
13/10/2020
PDF Version