FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Itämeren hylkeet ja merimetsot: yhteinen ympäristöhaaste

Country:
Itämeren alueen FLAG-ryhmien laajamittaisessa yhteistyöhankkeessa on saatu lisätietoa kasvavien hylje- ja merimetsokantojen vaikutuksesta alueen pienimuotoiseen rannikkokalastukseen. FLAG-ryhmät ovat hankkeen puitteissa kehittäneet ratkaisuja merellisten luonnonvarojen tasapainoiseen käyttöön ja hoitoon.

Description

Itämeren hylje- ja merimetsokannat ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet nopeasti ja aiheuttaneet huomattavia haasteita alueen pienimuotoiselle rannikkokalastukselle. Hylkeiden ja merimetsojen katsotaan muiden tekijöiden ohella vakavasti uhkaavan kalastusalan kannattavuutta Itämeren alueella. Muita tekijöitä ovat mm. toimintakustannusten nousu, kantojen hupeneminen sekä kalojen ja äyriäisten lisääntyneen tuonnin aiheuttamat markkinavääristymät.

Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO käynnisti vuonna 2017 monikansallisen yhteistyöhankkeen 13 muun Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Saksassa toimivan FLAG-ryhmän kanssa, joille tiedon puute tästä ”ilkeäksi” kutsutusta ongelmasta aiheuttaa samantapaisia haasteita. Hankkeen tarkoituksena oli lisätä tietämystä ja tietoa hylkeiden ja merimetsojen sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista pienimuotoiseen rannikkokalastukseen Itämeren alueella sekä yhdistää ja koota osallistuvien jäsenvaltioiden tiedot asiasta. Perimmäisenä tavoitteena oli esittää tutkimustulosten pohjalta parempia ratkaisuja merellisten luonnonvarojen käyttöön ja hoitoon sekä tiedottaa tuloksista päättäjille ja muille sidosryhmille, kuten kansalaisjärjestöille, tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle.

FLAG-ryhmien lisäksi hankkeessa oli mukana kolme tutkimuslaitosta: Suomen luonnonvarakeskus (LUKE), Ruotsin maatalousyliopiston merellisten luonnonvarojen tutkimuskeskus (SLU Aqua) sekä Tarton yliopisto Virosta. Niillä kaikilla oli aiempaa kokemusta hylkeisiin ja merimetsoihin liittyvästä tutkimuksesta, ja ne saattoivat tarjota hankekumppaneilleen tietoa tutkimusmenetelmistään ja jäsenvaltioiden erilaisista tavoista lähestyä ongelmaa.

Results: 

Hankkeen pohjalta perustettiin Itämeren alueen FLAG-ryhmien yhteinen foorumi tapaamisia sekä kokemusten, tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamista varten. Hanke myös kasvattaa FLAG-ryhmien näkyvyyttä ja verkoistoitumismahdollisuuksia muiden hyödyllisten sidosryhmien, kuten poliitikkojen, ympäristöorganisaatioiden ja kalastajien kanssa. Verkostoitumisen avulla voidaan tiedottaa päättäjille ja suurelle yleisölle kalastusalan kriisistä. Hankkeen tärkeimmät tuotokset ovat seuraavat:

 • LUKE: n vuonna 2019 julkaisema raportti ”The impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers”. Raportti perustui tutkimukseen, jota varten Itämeren alueen kuuden maan FLAG-ryhmät haastattelivat 219:ää rannikkokalastajaa.
 • Itämeren alueen hylje–kalastus-konfliktin mahdollisia ratkaisuja ja lieventämismenetelmiä koskevat suositukset, jotka esiteltiin kesäkuussa 2019 pidetyssä Itämeren meriympäristön suojelua käsitelleessä HELCOMin työpajassa.
 • Aihekohtaiset yhteenvedot hylje- ja merimetsovahinkoja koskevista 50 kansallisesta tutkimusraportista, joista käyvät ilmi kalastajille aiheutuvat taloudelliset vahingot.
 • Hankkeen esittely useissa tapahtumissa, esimerkiksi kokouksissa Itämeren neuvoa-antavan toimikunnan ja Euroopan komission kanssa.
 • Suomen, Ruotsin, Viron ja Saksan FLAG-ryhmien julkaisemat kaksi lehdistötiedotetta LUKE:n raportin (2019) keskeisistä tuloksista. Tiedotteet lähetettiin median lisäksi 33 päättäjälle Itämeren alueella sekä Euroopan parlamentin jäsenille. Kyseisissä neljässä jäsenvaltiossa julkaistiin lehdistötiedotteiden pohjalta noin 70 media-artikkelia.
 • Hankkeen verkkosivusto ja Facebook-sivu, jotka perustettiin vuonna 2018.

Lisäksi hankkeen tuloksena kansallisille ja EU:n päättäjille on lähetetty useita avoimia kirjeitä pienimuotoisen rannikkokalastuksen tilasta Itämeren alueella.

Transferability: 

Hylkeet ja merimetsot ovat etenkin Itämeren alueen ongelma, mutta muuallakin naapurialueiden yhteisiin ongelmiin voidaan tarttua FLAG-ryhmien yhteistoimin. Myös yhteisten ratkaisujen etsiminen kokonaisvaltaisiin ongelmiin keräämällä tietoja suoraan kalastajilta on varteenotettava tapa varmistaa alhaalta ylöspäin suuntautuva toimintamalli. Tämä monikansallinen yhteistyöhanke on erinomainen esimerkki siitä, miten FLAG-ryhmät voivat yhdistää voimansa alueidenvälisissä asioissa ja tiedottaa pienimuotoisen rannikkokalastuksen ongelmista.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Kokemukset: FLAG-ryhmien alueellinen yhteistyö voi olla haastavaa mm. EMKR:n täytäntöönpanoa koskevien säännösten erojen vuoksi. Hankekumppaneiden ja eri maiden FLAG-ryhmien sitoutuminen hankkeen aiheeseen ja kokemus siitä olivat olennainen edellytys yhteisen tavoitteen saavuttamiselle.

Vaikutus paikallisyhteisöjen kehittämishankkeiden edistämiseen: e) kalastusyhteisöjen roolin vahvistaminen paikallisessa kehityksessä sekä paikallisten kalavarojen ja mereen liittyvien toimintojen hallinnointi.

Funding

Total project cost €223 300
FLAG grant €221 705
 • EU contribution (EMFF): €119 066,75
 • Public contribution (national): €102 638,25
Beneficiary contribution €1 595
 • Harju FLAG private Funds
  1 595

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2017 to Dec 2021
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

FLAG ESKO South Finland
FLAG Coastal Bothnian Bay
Leader Stockholmsbygd
Leader Gästrikebygden
Leader Mittland Plus
Leader Sydöstra Skåne
Sydost Leader
FLAG Osterbotten
Ravakka LEADER LAG
Archipelago Sea Fishermen’s Association
FLAG East Finland
Pohjoisimman Lapin Leader ry
FLAG Kainuu-Koillismaa
Päijänne-Leader ry
FLAG Aland

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Marjo Tolvanen Tolvanen
Finland

Organisation Contacts

FLAG ESKO South Finland
Mr. Marjo Tolvanen Tolvanen
Finland
Publication date: 
13/10/2020
PDF Version