FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Hülge- ja kormoranipopulatsioon Läänemeres: tõsine keskkonnaprobleem

Country:
Läänemere piirkonna kalanduse kohalike tegevusrühmade (Fisheries Local Action Group, FLAG) ulatuslik koostööprojekt on suurendanud inimeste teadlikkust selle kohta, millist mõju avaldab hülge- ja kormoranidepopulatsiooni kasv piirkonna väikestele kalandusettevõtetele. Selle koostööprojekti kaudu on FLAG-id loonud lahendusi, mis peaksid aitama mere elusressursse paremini hallata.

Description

Viimaste aastakümnete jooksul toimunud hülge- ja kormoranipopulatsioonide kiire kasv avaldab negatiivset mõju Läänemereäärsete piirkondade väikestele kalandusettevõtetele. Lisaks suurenenud töökuludele, vähenenud kalavarudele ja kasvanud mereandide impordiga kaasnenud turumoonutustele peetakse just hülgeid ja kormorane peamiseks ohuks Läänemereäärsete piirkondade kalandussektorile.

2017. aastal käivitas Lõuna-Soome FLAG riikidevahelise koostööprojekti, mis koondab 13 Soome, Rootsi, Eesti ja Saksamaa Balti FLAG-i, kes kõik tegelevad kurikuulsast probleemist põhjustatud probleemide ja inimeste teadmatusega selle teema osas. Selle projekti eesmärk oli suurendada inimeste teadlikkust selle kohta, millist sotsiaalset ja majanduslikku mõju hülge- ja kormoranipopulatsioonid Läänemere piirkonna väikestele kalandusettevõtetele tekitavad. Lisaks sooviti kokku koguda projektis osalevate liikmesriikide olemasolevad andmed. Uuringute põhjal tehti ettepanekud mere elusressursside paremaks haldamiseks ja uuringutulemuste edukamaks levitamiseks otsuste langejate ja teiste oluliste huvirühmade seas, nagu mittetulundusühingud, meedia ja avalikkus.

Lisaks FLAG-idele võtsid sellest koostööprojektist osa ka kolm teadusasutust: Soome loodusvarade keskus (LUKE), Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooli (SLU) vee elusressursside osakond ja Tartu Ülikool Eestis. Kõikidel neil oli olemas ka varasem kogemus hüljeste ja kormoranide uurimises ning nad said seeläbi pakkuda projektipartnereid, teadmisi uurimismeetodite kohta ja erinevate liikmesriikide vaatenurki käsitletava probleemi kohta.

Results: 

Projekti tulemusena loodi Läänemere piirkonnale platvorm, kus erinevad rühmad saaval omavahel kohtuda ning kogemusi, teadmisi ja parimaid tavasid vahetada. Projekti käigus suurendati ka FLAG-ide nähtavust ja võrgustike võimalust teiste oluliste huvirühmadega, sealhulgas poliitikute, keskkonnaorganisatsioonide ja kohalike kaluritega. Selline võrgustik aitab tõsta poliitikute ja üldsuse teadlikkust kalandussektori kriiside kohta. Projekti peamised tulemused olid järgmised.

 • LUKE’i aruanne „The impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers“ („Hüljeste ja kormoranide mõju Läänemere kalandusettevõtetele“), mis avaldati 2019. aastal. Aruande loomiseks viidi läbi 219 intervjuud. Lisaks kasutasid FLAG-id kuues Läänemereäärses riigis küsimustikku, mis oli suunatud rannapüügiga tegelevatele kaluritele.
 • Soovituste väljatöötamine võimalike lahenduste leidmiseks ja konfliktide maandamiseks hüljeste ja Läänemere piirkonnas tegutsevate kalurite vahel. Soovitused avalikustati 2019. aasta juunis HELCOM-i töötoas, mis keskendus Läänemere kaitsele.
 • Temaatilised kokkuvõtted 50-st riiklikust teadusuuringust, mis käsitlevad hüljeste ja kormoranide põhjustatud kahju. Kokkuvõtetes keskenduti kaluritele tekkivale majanduslikule kahjule.
 • Projekti esitlemine erinevatel üritustel, sealhulgas Läänemere piirkondliku nõuandekomisjoni ja Euroopa Komisjoni kohtumistel.
 • Kaks pressiteadet, mille väljaandjateks olid Soome, Rootsi, Eesti ja Saksamaa FLAG-id ja mis keskendusid LUKE’i (2019) aruande peamistele tulemustele. Lisaks meediale saadeti need pressiteated ka 333-le Läänemere piirkonnas töötavale poliitikule ja ELi parlamendi esindajale. Seoses pressiteadetega kirjutati neljas liikmesriigis kokku ligi 70 artiklit.
 • Projekti veebisait ja Facebooki leht, mis loodi 2018. aastal.

Projekti tulemusena saadeti kohaliku ja ELi tasandi otsuste langetajatele avalikud kirjad, kus kirjeldati Läänemere piirkonnas tegutsevate väikeste kalandusettevõtete olukorda.

Transferability: 

Kuigi hüljeste ja kormoranide probleem puudutab peaasjalikult Läänemere piirkonda, saab koostööl põhinevat ja ühisele väljakutsele keskenduvat FLAG-ide lähenemist rakendada ka teistes piirkondades. Kuna kollektiivsete lahenduste leidmiseks tuli teavet koguda otse kaluritelt, näitab see, kui oluline on selline alt-üles lähenemisviis ka teiste globaalsete probleemide juures. Riikidevaheline koostööprojekt on hea näide sellest, kuidas FLAG-ide piirkonnaülene koostöö aitab tõsta inimeste teadlikkust väikeste kalandusettevõtete probleemide kohta.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Õppetunnid: FLAG-ide piirkonnaülene koostöö võib olla teatud aspektide tõttu keeruline, näiteks seoses EMFK nõuete regulatiivsete erinevustega. Eri riikide projektipartnerite ning FLAG-ide pühendumus ja kogemused aitasid aga üheskoos ühise eesmärgi poole püüelda.

Panus kogukonna juhitud kohaliku arengu eesmärgi täitmisse: (e) kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalike kalandusressursside ja merendustegevuste kohalikus arendamises ja haldamises.

Funding

Total project cost €223 300
FLAG grant €221 705
 • EU contribution (EMFF): €119 066,75
 • Public contribution (national): €102 638,25
Beneficiary contribution €1 595
 • Harju FLAG private Funds
  1 595

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2017 to Dec 2021
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

FLAG ESKO South Finland
FLAG Coastal Bothnian Bay
Leader Stockholmsbygd
Leader Gästrikebygden
Leader Mittland Plus
Leader Sydöstra Skåne
Sydost Leader
FLAG Osterbotten
Ravakka LEADER LAG
Archipelago Sea Fishermen’s Association
FLAG East Finland
Pohjoisimman Lapin Leader ry
FLAG Kainuu-Koillismaa
Päijänne-Leader ry
FLAG Aland

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Marjo Tolvanen Tolvanen
Finland

Organisation Contacts

FLAG ESKO South Finland
Mr. Marjo Tolvanen Tolvanen
Finland
Publication date: 
13/10/2020
PDF Version