FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Uzgoj morskih tartufa

Official Title: 
Development of an experimental management-breeding of bivalve sea truffles (Venus verrucosa) in the Venice lagoon
Country:
Region: 
Lokalna ribarska zadruga i institut za istraživanje uspješno su proveli pilot-projekt uzgoja prnjavica, takozvanih „morskih tartufa”, čime je ostvarena diversifikacija proizvodnje iz akvakulture.

Description

Od kraja 1990-ih i gotovo tijekom cijelih 2000-ih proizvodnja školjaka (Tapes philippinarum) u venecijanskim lagunama bila je jedan od glavnih izvora prihoda za lokalne ribare. Međutim, zbog izostanka mladih ribara i smanjenja vrijednosti proizvoda došlo je do krize u tom sektoru. Školjka prnjavica (Venus Verrucosa), poznata i pod nazivom „morski tartuf” zahvaljujući svojoj visokoj gospodarskoj vrijednosti, prisutna je na tom području te ponekad ulovljena kao sporedni ulov, iako nikad nije bila komercijalizirana zbog slabih količina ulova.

U suradnji s institutom za istraživanje (Agri. Te. Co) i FLAG-om iz Venecije lokalna ribarska zadruga odlučila je eksperimentirati s uzgojem tih prnjavica kako bi se proširila proizvodnja iz akvakulture na tom području te kako bi se povećala opskrba tržišta lokalnim ribljim proizvodima. Budući da se taj školjkaš tradicionalno konzumira sirov, bilo je potrebno provesti pomno praćenje kvalitete proizvoda te se projektom nastojalo ispitati je li moguće uzgojiti morske tartufe u skladu sa standardima sigurnosti hrane te može li ta aktivnost biti ekonomski izvediva. Očekivalo se da će se premještanjem školjaka na određena područja lagune one moći uzgojiti na komercijalnu veličinu, uz osiguranje potrebne količine. Pilot projekt uključivao je nekoliko faza:

  • utvrđivanje potencijalnih uzgajališta u laguni radi eksperimentalnog uzgoja školjaka
  • priprema morskog dna za ispitivanje
  • uključivanje lokalnih ribara u prikupljanje školjaka i njihovo premještanje na određena područja uzgoja
  • sanitarno praćenje školjaka (kvaliteta vode i bakterijsko ispitivanja školjaka)
  • redovno praćenje razvoja populacije školjaka
Results: 

Utvrđeno je i ispitano pet uzgajališta, a otkriveno je da su dva (ukupne veličine 15 hektara) prikladna za uzgoj prnjavica. Po prvi su put ove školjke, koje su uobičajeno morska vrsta, uspješno uzgojene u laguni, čime se pokazalo da je moguće ostvariti komercijalnu kvalitetu i količinu.

Iako su količine proizvedenih školjaka male u usporedbi s dobro poznatim komercijalnim vrstama kao što su morske školjke ili dagnje, njihova cijene može doseći i 10  EUR/kg za ribare (prva prodajna cijene) te 25 – 35 EUR/kg za krajnjeg potrošača. Time je desetak lokalnih ribara potaknuto na promjenu svojih aktivnosti.

Transferability: 

Kad je riječ o ispitivanju proizvodnje novih vrsta za akvakulturu, FLAG-ovi se nalaze na dobrom položaju za pružanje potpore ako na njihovim područjima – uključujući u okruženjima koja nisu lagune – postoje vrste koje nisu dovoljno iskorištene. Međutim, nužna je suradnja sa zainteresiranim organizacijama za istraživanje, a izričito je važna i potpora lokalnih javnih tijela.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Lekcije: Važan element uspjeha ovog projekta bio je pristup odozdo prema gore s uključivanjem lokalnih ribara u ranoj fazi. Projektom su ostvarene poveznice između lokalnih ribara, znanstvenika i lokalnih tijela, čime je dokazano da se njihove različite uloge mogu dobro uklopiti i pridonijeti razvoju lokalnih poduzeća.Projektom se isto tako ukazalo da se područja laguna mogu ispitati za uzgoj drugih, manje komercijalnih vrsta školjaka, kao što su Chamelea Gallina, Paphia Aurea itd.
  • Doprinos cilju CLLD: dodavanje vrijednosti, otvaranje radnih mjesta, privlačenje mladih i promicanje inovacije u svim fazama opskrbnog lanca ribljih proizvoda i proizvoda akvakulture;

Funding

Total project cost €50 000
FLAG grant €50 000
  • EU contribution (EMFF): €25 000
  • Public contribution (national): €17 500
  • Public contribution (regional): €7 500

Project information

Timeframe of implementation From Apr 2014 to May 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Cooperativa Lavoratori piccola pesca Pellestrina

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Giancarlo Pegoraro
+39 0421 394202
Italy
Publication date: 
01/12/2017
PDF Version