FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Meretrühvlite kasvatus

Official Title: 
Development of an experimental management-breeding of bivalve sea truffles (Venus verrucosa) in the Venice lagoon
Country:
Region: 
Kohalik kalandussektori ühisettevõte ja uurimisinstituut viivad ellu eduka pilootprojekti veenuskarbi ehk meretrühvli kasvatamiseks, et kohalikku vesiviljelustoodangut mitmekesistada.

Description

Alates 1990ndate lõpust kuni peaaegu 21. sajandi esimese kümnendi lõpuni oli merekarpide (Tapes philippinarum) tootmine Veneetsia laguunides kohalike kalurite jaoks üks peamisi sissetulekuallikaid. Noorte vähene tööhõive sektoris ja toote kvaliteedi üldine langus on sektori aga kriisi viinud. Piirkonnas on esinenud ka veenuskarbi (Venus Verrucosa) kaaspüüki. Veenuskarpi nimetatakse selle suure majandusliku väärtuse pärast ka meretrühvliks, kuid väheste püügimahtude tõttu pole leidnud see ärilist rakendust.

Kohalik kalandussektori ühisettevõte sõlmis partnerlussuhted uurimisinstituudiga (Agri.Te.Co) ning Veneetsia FLAG otsustas katsetada veenuskarpide aretamist ja kasvatust, et kohalikku vesiviljelustoodangut mitmekesisemaks muuta ja kohalikku kalatoodangut suurendada. Kuna neid kahepoolmelisi karploomi süüakse traditsiooniliselt toorena, vajab tootekvaliteet hoolikat jälgimist ning projekti eesmärk oli katsetada, kas veenuskarpide toiduohutusstandarditele vastav kasvatamine on võimalik ja kas see oleks majanduslikult elujõuline. Loodeti, et kui karbid laguunis kindlaks määratud aladele asutada, on võimalik need müügikõlbliku suuruseni kasvatada, tagades samas vajalikud kogused. Pilootprojekt hõlmas mitut etappi:

  • laguunis karpide kasvatamiseks sobivate võimalike aretamisalade kindlaks määramine;
  • merepõhja katseteks ettevalmistamine;
  • kohalike kalurite kaasamine karpide kogumisse ja nende kindlaks määratud aretusaladesse ümberasustamisse;
  • karpide sanitaarkontroll (veekvaliteedi ja karpide bakteriaalsed proovid);
  • karbipopulatsiooni arengu regulaarne jälgimine.
Results: 

Katsete tulemusena tuvastati viis võimalikku aretusala, millest kaks (kokku 15 hektarit) leiti olevat veenuskarpide kasvatamiseks sobivad. Esimest korda õnnestus neid karpe, kes on tegelikult mereliik, kasvatada tööstuslikult laguunikeskkonnas. See näitas, et võimalik on jõuda ka müügiks vajaliku kvaliteedi ja koguseni.

Kuigi karbisaak oli võrreldes tuntud kaubanduslike liikidega (nagu suur valgekarp või rannakarp) väike, võib nende väärtus kaluri jaoks olla kuni 10 eurot kilo eest (esmane müügihind) ja lõpptarbija jaoks 25–35 eurot kilo eest. See on huvi tekitanud kümnete kohalike kalurite seas, kes soovivad oma tegevust mitmekesisemaks muuta.

Transferability: 

FLAGidel võib olla vesiviljeluses uute liikidega katsetamise toetamiseks hea positsioon, juhul kui piirkonnas, sealhulgas ka mitte laguunikeskkondades, on alakasutatavaid liike. Samas on vajalik tugev koostöö huvitatud teadusorganisatsioonidega ja ülitähtis on ka kohalike ametiasutuste tugi.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Lessons: Oluline osa selle projekti edus oli alt-üles-meetod koos varajase kohalike kalurite kaasamisega. Projekt lõi kontaktid kohalike kalurite, teadlaste ja kohalike ametiasutuste vahel, näidates kuidas nende erinevad rollid omavahel kokku sobituvad ning kohaliku ettevõtluse arengule kaasa aitavad.Samuti annab projekt alust arvata, et laguunialasid võib kasutada ka teiste vähem kaubanduses esindatud karbiliikidega, nagu Chamelea Gallina, Paphia Aurea jne.
  • Panus kogukonna juhitud kohaliku arengu eesmärgi täitmisse: lisaväärtuse tekitamine, töökohtade loomine, noorte inimeste kaasamine ning uuenduste toetamine kalandus- ja vesiviljelustoodete tarneahela kõikides etappides.

Funding

Total project cost €50 000
FLAG grant €50 000
  • EU contribution (EMFF): €25 000
  • Public contribution (national): €17 500
  • Public contribution (regional): €7 500

Project information

Timeframe of implementation From Apr 2014 to May 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Cooperativa Lavoratori piccola pesca Pellestrina

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Giancarlo Pegoraro
+39 0421 394202
Italy
Publication date: 
01/12/2017
PDF Version