FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Nabór młodych osób do szkoleń pod okiem doświadczonych rybaków

Country:
Region: 
Lapońska LGR sfinansowała projekt naboru i szkoleń, którego celem było odmłodzenie starzejącego się sektora rybołówstwa na obszarze wokół zbiorników Lokka oraz Porttipahta. W rezultacie działalność rozpoczęło 14 młodych rybaków obu płci.

Description

Podobnie jak wiele innych społeczności rybackich w różnych częściach świata również północnofinlandzki rezerwat łowiecki Lokka-Porttipahta musi stawić czoła problemowi starzejącej się populacji. Żeby zatrzymać, a nawet odwrócić ten trend, w 2016 r. gmina Sodankylä wystąpiła do lapońskiej LGR z wnioskiem o dotację na przeanalizowanie możliwości przyciągnięcia nowych rybaków. Przeprowadzone badania wyraźnie potwierdziły, że aktywny nabór nowych rybaków może wesprzeć dalszy rozwój społeczności rybackiej, a ponadto jest niezbędny do utrzymania dostaw lokalnych ryb dla sektora usług gastronomicznych gminy oraz na rynek południowej Finlandii, który skupuje większość połowów z obszarów rybołówstwa Lokka i Porttipahta.

 

Rok później gmina Sodankylä oraz spółdzielnia rybacka Lokka rozpoczęły nowy projekt LGR będący praktycznym wdrożeniem tego naboru. Rozpoczęto krajową kampanię komunikatów i wiadomości w mediach, by wypromować potencjał zawodowy rybołówstwa w regionie Lokka-Porttipahta, i zorganizowano sesje informacyjne poświęcone procesowi naboru w centrach szkoleniowych obszarów rybołówstwa.

 

Główne cele projektu były następujące:

  • zapewnić ciągłość sektora rybołówstwa w obszarze;

  • podnieść umiejętności zawodowe zarówno nowych, jak i doświadczonych rybaków;

  • opracować innowacyjny model naboru dla miejscowych obszarów rybołówstwa.

Po zakończeniu naboru nowi rybacy przystąpili do dwuipółrocznego szkolenia pod okiem doświadczonych rybaków, które odbywało się w elastycznym systemie uwzględniającym harmonogram pracy oraz nauki uczniów. Metodyka szkolenia różniła się od tradycyjnego podejścia mistrz-uczeń, a doświadczeni prowadzący opierali zajęcia na swoich własnych umiejętnościach: rybacy najbardziej wykwalifikowani w dziedzinie łowienia ryb i projektowania wyposażenia skupiali się na faktycznym połowie, podczas gdy fachowcy z największym doświadczeniem w przetwórstwie dzielili się wiedzą o czynnościach po zakończeniu połowu.

Results: 

Po zakończeniu projektu w regionie rozpoczęło działalność 14 młodych rybaków, w tym dwie kobiety, co miało duże znaczenie z perspektywy równości płci. Łączna liczba osób prowadzących komercyjną działalność rybacką na terenie rezerwatu wzrosła prawie dwukrotnie.

W następstwie projektu poczyniono nowe inwestycje w port oraz infrastrukturę przetwórstwa (i wdrożono inne fundusze rozwojowe), przy czym oczekuje się, że liczba takich inwestycji w regionie jeszcze wzrośnie. Ponadto przewiduje się, że nowi rybacy wniosą świeże pomysły na rozwój lokalnego sektora rybołówstwa.

Pomimo że projekt dobiegł już końca, spółdzielnia rybacka Lokka postanowiła kontynuować go z własnej inicjatywy. Doświadczeni rybacy chcą szkolić każdego, kto wykazuje prawdziwe zainteresowanie pracą w sektorze rybołówstwa. Spowodowało to wzrost znaczenia roli sektora rybołówstwa dla rozwoju lokalnej gospodarki.

Transferability: 

Projekt może zostać odtworzony wszędzie tam, gdzie doświadczeni rybacy są zainteresowani wymianą pokoleniową oraz rozwijaniem społeczności rybackiej. Są oni najważniejszym elementem przedsięwzięcia i muszą być chętni do wspierania oraz szkolenia nowych rybaków przez cały okres projektu, który może trwać wiele lat. W tym przypadku starsi rybacy odpowiadali również za monitorowanie i ocenianie umiejętności uczniów — brak niezbędnego zaangażowania może skutkować wykluczeniem z programu.

Należy podkreślić, że projekt w żaden sposób nie gwarantuje źródła dochodu, a uczniowie muszą być przygotowani na rozpoczęcie własnej działalności po zakończeniu szkolenia.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Wnioski: najważniejszym elementem projektu i modelu naboru była współpraca między rybakami, gminą, urzędami pracy oraz LGR. Planowanie projektów naboru na obszarach rybołówstwa wymaga holistycznego podejścia. Nie wystarczy przyciągnąć do regionu nowych rybaków — projekt musi uwzględniać ich potrzeby życiowe, a społeczność powinna być przygotowana na wspomaganie integracji nowo przybyłych. Należy też zapewnić inne formy wsparcia, takie jak ocena potrzeb mieszkaniowych czy dotacje na rozpoczęcie działalności rybackiej. Miało to kluczowe znaczenie w przypadku gminy Sodankylä, ponieważ niektórzy uczniowie pochodzili z innych części kraju i musieli przygotować się do przeprowadzki już po rozpoczęciu szkolenia.

Wkład w realizację celu RLKS: (a) wartość dodana, nowe miejsca pracy, przyciąganie młodych ludzi i promowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów rybołówstwa i akwakultury.

Funding

Total project cost €33 066
FLAG grant €33 066
  • EU contribution (EMFF): €17 268
  • Public contribution (national): €15 798
Beneficiary contribution €3 674

Project information

Timeframe of implementation From Jul 2017 to Dec 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Municipality of Sodankylä

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Markku Ahonen
+358 40 7046094
Finland
Publication date: 
29/06/2021
PDF Version