FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Noorte inimeste värbamine kogenud kalastajatega treenimiseks

Country:
Region: 
Lapimaa FLAG rahastab kalanduse värbamis- ja koolitusprojekti, mille eesmärgiks on uuendada vananevat kalandussektorit Lokka ja Porttipahta veekogude piirkonnas. Selle tulemusena asusid tööle 14 noort nais- ja meeskalastajat.

Description

Nagu ka paljude teiste kalurikogukondade puhul üle maailma, on Põhja-Soomes paiknev Lokka-Porttipahta jahireservaat kannatanud elanikkonna jätkuva vananemise tõttu. Kõnealuse suundumuse peatamiseks ja ümberpööramiseks kandideeris Sodankylä kohalik omavalitsus 2016. aastal Lapimaa FLAGi toetusele, et analüüsida uute kalastajate kaasamise potentsiaali. Tulemused näitavad selgelt, et kalurikogukonna jätkuva edu tagamiseks tuleks aktiivselt uusi kalastajaid värvata. Samuti on vaja säilitada kohalikust kalapüügist saadud varud kohaliku omavalitsuse toitlustusteenuse ja Lõuna-Soome turu jaoks, kuhu müüakse suurem osa Lokka ja Porttipahta kalastajate saagist.

Aasta hiljem alustasid Sodankylä kohalik omavalitsus ja Lokka kalastajate ühistu uue FLAG projektiga, et värbamine ellu viia. Lokka-Porttipahta piirkonna elukutseliste kalastusvõimaluste edendamiseks algatasid nad riikliku teavitus- ja meediakampaania, sealhulgas ka värbamisprotsesside infotunnid kalastuse koolituskeskustes.

Projekti põhieesmärgid olid järgmised:

  • sektori püsima jäämine piirkonnas;

  • uute ja olemasolevate kalastajate kutsealaste oskuste edendamine;

  • kalastuse uuendusliku värbamismudeli arendamine piirkonnas.

Pärast värbamist õpetasid kogenud kalastajad kahe ja poole aasta jooksul uusi kalastajaid, järgides paindlikku süsteemi, mis arvestas ka praktikantide töö- ja õppegraafikuga. Koolitusmeetod erines traditsioonilisest meistri ja õpilase lähenemisviisist, sest kogenud kalastajad kasutasid koolitamiseks endale omaseid erioskusi: kõige oskuslikumad kalapüüdjad ja kalastustarvikute spetsialistid keskendusid kalapüügile, samal ajal kui kõige kogenumad töötlusalased spetsialistid jagasid teadmisi püügijärgsete tegevuste kohta.

Results: 

Projekti lõppedes alustas piirkonnas tööd 14 noort kalastajat, kelle hulgas oli ka kaks naist, mis tagas soolise võrdsuse. Kutseliste kalastajate koguarv on reservaadis peaaegu kahekordistunud.

Tänu projektile on tehtud sadamasse ja töötluse taristusse uusi investeeringuid (sh on rahastatud arengut) ning eeldatavasti toetatakse rohkem kogu piirkonda. Samuti oodatakse uutelt kalastajatelt uusi ideid kohaliku kalastussektori arendamiseks.

Kuigi projekt on nüüdseks lõppenud, on Lokka kalurite ühistu otsustanud tegevusega iseseisvalt jätkata. Kogenud kalastajad pakuvad koolitust igaühele, kes on siiralt huvitatud kalastajana töötamisest. See on suurendanud kalastussektori tähtsust kohaliku majanduse arendamisel.

Transferability: 

Käesolevat projekti on võimalik üle kanda kõikidele kalurikogukondadele, kus kohalikud kogenud kalurid on pühendunud põlvkonna vahetumisele ja uute kalastajate vastuvõtmisele. Nemad moodustavad projekti kõige tähtsama osa ning neil peab olema tahe terve projekti kestuse ajal uusi kalastajaid juhendada ja koolitada – projekt võib kesta mitu aastat. Siinkohal vastutavad kogenud kalastajad ka praktikantide võimete hindamise eest, otsustades selle üle, kas need on olnud piisavalt head. Juhul kui praktikandid ei näita üles piisavat pühendumust, eemaldatakse nad programmist.

Oluline on märkida, et projektiga ei kaasa sissetuleku garantiid: pärast koolituse lõppu peavad praktikandid olema valmis oma ettevõtte loomiseks.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Õppetunnid. Projekti ja värbamismudeli kõige olulisem aspekt oli kalastajate, kohaliku omavalitsuse, tööhõiveasutuste ja FLAGi vaheline koostöö. Kalastusalase värbamisprojekti planeerimisel on esmaoluline kasutada terviklikku lähenemisviisi. Peale uute kalastajate piirkonda kaasamise peab projekti raames arvestama ka uute kalastajate elutingimustega: kogukond peab aitama uusi kalastajaid kohalikku kogukonda integreerida. Pakkuma peaks ka teistsugust toetust, näiteks eluaseme hindamist või kalastusettevõtete alustamise toetust. See kõik oli Sodankyläs esmaoluline, sest mõned praktikandid saabusid riigi muudest piirkondadest ning nad pidid Sodankylässe kolimiseks valmistuma koolituse käigus.

Panus CLLDi eesmärki: (a) lisaväärtuse loomine, töökohtade loomine, noorte inimeste kaasamine ning kalastus- ja põllumajandustoodete uuenduste edendamine tarneahela kõikides etappides.

Funding

Total project cost €33 066
FLAG grant €33 066
  • EU contribution (EMFF): €17 268
  • Public contribution (national): €15 798
Beneficiary contribution €3 674

Project information

Timeframe of implementation From Jul 2017 to Dec 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Municipality of Sodankylä

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Markku Ahonen
+358 40 7046094
Finland
Publication date: 
29/06/2021
PDF Version