FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Sieć dla kobiet związanych z morzem

Country:
Region: 
Projekt oparty na współpracy między dwiema katalońskimi grupami FLAG pomógł w założeniu stowarzyszenia, mającego poprawiać widoczność kobiet w rybołówstwie i akwakulturze oraz zwiększać ich zdolności do rozwijania projektów biznesowych przyczyniających się do różnorodności tego sektora.

Description

Nieformalne kontakty między sekretarkami poszczególnych organizacji rybackich w Katalonii oraz udział w spotkaniu Hiszpańskiej Sieci Kobiet w Rybołówstwie zainspirowały niewielką grupę kobiet do utworzenia sieci lokalnej – w 2018 r. oficjalnie utworzyły one "Associació Catalana de Dones de la Mar".

Aby udzielić im wsparcia, dwie grupy FLAG współpracowały z Federacją Katalońskich Organizacji Rybackich. Grupy FLAG zapewniły pomoc techniczną w związku ze zgłoszeniem projektu oraz finanse na założenie stowarzyszenia i jego pierwsze działania. Federacja zmobilizowała kobiety spoza obszarów dwóch FLAG, a także udostępniła przestrzeń biurową i wyposażenie dla siedziby głównej sieci w Barcelonie (wygodnie usytuowanej pośrodku wybrzeża katalońskiego).

W 2018 r. projekt ukierunkowany był na działania administracyjne związane z założeniem stowarzyszenia. W kolejnym roku zorganizowano pierwsze wydarzenia, podczas których odbyły się prezentacje pracy kobiet w rybołówstwie, akwakulturze i administracji połowowej. Od 2020 r. stowarzyszenie stało się samowystarczalne dzięki składkom członkowskim. Nadal organizuje sesje szkoleniowe dla członków, skupiając się na podtrzymaniu wiedzy o ginących zawodach, takich jak produkcja sieci, czy też szkoleniu w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania w biznesie. Ze względu na pandemię COVID-19, realizację dużej części tych szkoleń przesunięto na okres po zniesieniu ograniczeń.

Jak się okazuje, sieć jest doskonałym narzędziem także do innych celów. Pomogła promować produkty lokalnego rybołówstwa przez organizację targów, a także wniosła wkład w budowę kapitału społecznego dzięki kontaktom i współpracy, którą zapoczątkowała w całym regionie.

Results: 

Wynikiem projektu jest utworzenie stowarzyszenia skupiającego 58 pracowników sektora, z całego wybrzeża Katalonii, w tym z obszarów nieposiadających własnej grupy FLAG. Od 2019 r. stowarzyszenie było organizatorem lub uczestnikiem 14 wydarzeń regionalnych, krajowych i europejskich, w tym 6. Krajowego Kongresu Kobiet w Rybołówstwie oraz wznowienia działalności AKTEA, europejskiej sieci dla kobiet w rybołówstwie i akwakulturze.

To dodało energii kobietom związanym z rybołówstwem i pomogło wdrożyć sieć wsparcia, promującą umiejętności i budującą poczucie gotowości do nowych działań. Przykładowo, stowarzyszenie informuje kobiety i zachęca je do udziału w szkoleniach przydatnych w ich działalności (np. w zakresie przedsiębiorczości czy komunikacji cyfrowej), w tym organizowanych przez Hiszpańską Sieć Kobiet w Rybołówstwie oraz Kataloński Instytut Kobiet. Przyczynia się ono również do zaangażowania młodzieży, wzmacniania pozycji kobiet i, ostatecznie, do walki z nierównościami na wszystkich poziomach.

Transferability: 

W sektorze zdecydowanie zdominowanym przez mężczyzn, w wielu regionach rola kobiet w rybołówstwie i akwakulturze jest pomijana i niedoceniana. Stowarzyszenie tego rodzaju może zapewnić większą widoczność i uznanie ich pracy przez skupienie kobiet zajmujących się różnymi rodzajami działalności, w tym producentek sieci, rybaczek i zbieraczek skorupiaków. Takie stowarzyszenia będą musiały zidentyfikować wspólne wyzwania, jeśli mają utworzyć sieć wsparcia istotną dla masy krytycznej kobiet. Ważne jest również powiązanie z istniejącymi sieciami w celu wzajemnego wykorzystania zasobów oraz wzmocnienia wpływu kobiet na dotyczące ich decyzje.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Wnioski: Budowa partnerstwa może być wyzwaniem, najtrudniejsze jest jednak utrzymanie jego aktywności. Z tego względu zasadnicze znaczenie ma zmotywowany personel i współpraca z innymi zainteresowanymi podmiotami terytorialnymi. Do kluczowych czynników powodzenia projektu należą: współpraca z podobnymi sieciami na innych poziomach, wsparcie podmiotów publicznych i regionalnych przy zakładaniu stowarzyszenia oraz zaangażowanie różnych grup lokalnych i społecznościowych w organizację wydarzeń i szkoleń.

Wkład w realizację celu RLKS: d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;

Funding

Total project cost €27 000
FLAG grant €27 000
  • EU contribution (EMFF): €22 950
  • Public contribution (regional): €4 050

Project information

Timeframe of implementation From Jul 2018 to Sep 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Associació Catalana de Dones de la Mar

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Joan Alginet Aliau
+34 692 34 77 53
Spain
Publication date: 
01/02/2021
PDF Version