FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Mobilizowanie młodzieży w regionie bałtyckim poprzez współpracę między LGD i LGR

Official Title: 
Transnational cooperation project “Sepra Youth”
Country:
Dwie LGR i dwie LGD z Finlandii i Estonii podpisały umowę o współpracy, w ramach której będą promować wymiany młodzieży związane z dziedzictwem kulturowym na obszarach rybackich w celu ożywienia tradycyjnych więzi pomiędzy przybrzeżnymi wioskami Estonii i obszarami przybrzeżnymi Finlandii.

Description

Tradycja handlu, m.in. produktami rybołówstwa, pomiędzy przybrzeżnymi populacjami wzdłuż północnego wybrzeża Estonii i południowego wybrzeża Finlandii sięga średniowiecza, kiedy to podobne relacje były nazywane „przyjacielskimi transakcjami barterowymi”. Zamiast wymieniać się towarami, jak w przeszłości, Lokalne Grupy Działania Esko (z Finlandii) i Viruuma (z Estonii) połączyły siły, by wesprzeć wymianę pomysłów i wiedzy za sprawą projektu współpracy pod kierownictwem LGD Sepra Leader (z Finlandii).

Przedsięwzięcie koncentrowało się na dwóch głównych celach: zbliżeniu młodzieży do rybołówstwa i sektora morskiego oraz utworzeniu synergii między dwoma regionami poprzez promowanie wspólnych inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości wśród młodzieży. Zajęcia organizowane dla dzieci w wieku 7–16 lat obejmowały obozy, weekendowe warsztaty tematyczne oraz jednodniowe wydarzenia. Program skupiał się na zagadnieniach, takich jak turystyka obszarów rybackich, handel morski czy wymiany kulturowe, a uczestnicy mogli wziąć udział w wizytacjach projektów, wydarzeniach związanych z przyrządzaniem potraw z ryb oraz inicjatywach na rzecz przedsiębiorczości wspieranych przez LGD i LGR.

Obozy młodzieżowe były organizowane w obu krajach, przy czym każda LGR i LGD odpowiadała za działania prowadzone na własnym obszarze. Obozy te zostały zorganizowane, aby uczyć dzieci i młodzież przetrwania na łonie natury, łowienia ryb i dbania o środowisko naturalne.

Pierwszy obóz odbył się na obszarze fińskiej LGD i obejmował zajęcia z żeglarstwa, nawigacji, czytania map morskich, a także szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Drugi obóz zorganizowano na terenie estońskiej LGR, a jego program skupiał się na obszarach rybołówstwa na Morzu Bałtyckim, w tym na drobnym rybołówstwie, gatunkach lokalnych ryb, różnych rodzajach sprzętu rybackiego oraz przepisach na potrawy z ryb. Trzeci obóz został zorganizowany przez sąsiednią estońską LGD i był poświęcony tematyce środowiska naturalnego.

Results: 

Zorganizowano trzy obozy dla młodzieży, w których wzięło udział ponad 75 dzieci z obu państw. Ponadto przygotowano szereg warsztatów, weekendów tematycznych i wydarzeń zachęcających młodzież do przedsiębiorczego myślenia — te zajęcia przyciągnęły ponad 2000 uczestników. Należy jednak pamiętać, że promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz współpracy między dwoma sąsiadującymi terytoriami jest procesem długotrwałym, dlatego nie sposób jeszcze stwierdzić faktycznych rezultatów, jakie przyniesie ten projekt. Niemniej jednak przedsięwzięcie okazało się skuteczne w mobilizowaniu młodzieży z obu uczestniczących regionów i ożywianiu tradycyjnej wymiany kulturowej. Na najbliższe lata przewidziano szereg dalszych działań.

Transferability: 

Projekty tego typu mogą być odtwarzane na różnych obszarach LGD i LGR, gdzie młodzież może brać udział w wymianach z sąsiednimi regionami o zbliżonej tradycji i historii. Wymiany z innymi obszarami także mogą przynosić korzyści, choć często łatwiej jest wyznaczać wspólne cele z bardziej podobnymi do siebie terytoriami. Partner wiodący powinien dysponować wystarczającymi zasobami, by móc koordynować i nadzorować wdrażanie projektu.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Wnioski: projekt współpracy wymaga zwięzłego, a zarazem rygorystycznego planu wyszczególniającego zadania wszystkich zaangażowanych partnerów. Ponadto niezbędna jest dobra komunikacja, by na bieżąco informować wszystkie zainteresowane strony o postępach projektu, kolejnych krokach oraz wymaganym wkładzie w określonych momentach.
  • Wkład w realizację celu RLKS: współpraca.

Total project cost and funding

Total project cost: €192 725 (€127 725 EAFRD and €46 420 EMFF).

Each partner financed the costs of the activities developed in its area.

Estonian FLAG grant: €35 000

  • EU contribution (EMFF): €31 500
  • National co-financing: €3 500

Finnish FLAG grant: €18 650

  • EU contribution (EMFF): €14 920
  • National co-financing: €3 730

Funding

Total project cost €192 725

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2017 to Jan 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Lembo Pikkamäe
+372 5340 7663
Estonia
Publication date: 
19/12/2017
PDF Version