FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Baltijas jauniešu apvienošana, izmantojot LAG-FLAG sadarbību Esko FLAG & Viruuma FLAG

Official Title: 
Transnational cooperation project “Sepra Youth”
Country:
Divas FLAG grupas un divas LAG grupas no Somijas un Igaunijas parakstīja sadarbības līgumu, lai veicinātu jauniešu apmaiņas pasākumus zvejniecības kultūras mantojuma jomā ar mērķi atjaunot tradicionālās saites starp Igaunijas piekrastes ciemiem un Somijas piekrastes reģioniem.

Description

Tirdzniecība, tostarp tirdzniecība zvejniecības jomā, starp piekrastes iedzīvotājiem Igaunijas ziemeļu piekrastē un Somijas dienvidu piekrastē bija sastopama jau viduslaikos, kad šādas apmaiņas bija pazīstamas ar nosaukumu “draudzīgs barters”. Veco laiku preču apmaiņas vietā Esko FLAG (Somija) un Viruuma FLAG (Igaunija) apvienoja spēkus, lai veicinātu idejas un zināšanas sadarbības projektā, ko vadīja Sepra Leader LAG (Somija).

Sadarbības projektam tika izvirzīti divi galvenie uzdevumi: jauniešu piesaiste zvejniecības un jūrniecības jomai un sinerģiju veidošana starp abiem reģioniem, veicinot vienotas uzņēmējdarbības iniciatīvas jauniešu vidū. Aktivitātes, kas tika organizētas bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam, ietvēra nometnes, tematiskas nedēļas nogales darbnīcas un vienas dienas pasākumus. Dalībnieki apskatīja tādas tēmas kā zvejas tūrisms, jūras tirdzniecība un kultūras apmaiņas un piedalījās projektu tikšanās, zivju gatavošanas pasākumos un uzņēmējdarbības iniciatīvās, ko atbalstīja LAG un FLAG grupas.

Jauniešu nometnes tika organizētas abās valstīs, un katra FLAG un LAG grupa bija atbildīga par aktivitātēm savos reģionos. Šo jauniešu nometņu mērķis bija iemācīt bērniem un jauniešiem izdzīvot brīvā dabā, kā arī iemācīt zvejot un rūpēties par vidi.

Pirmā nometne notika Somijas LAG reģionā, un programma ietvēra burāšanas nodarbības, navigācijas apguvi, uzdevumus, kuru ietvaros bija jānolasa jūras kartes un jāapgūst pirmās palīdzības iemaņas. Otrā nometne tika organizēta Igaunijas FLAG reģionā, un kurā galvenā uzmanība tika veltīta Baltijas jūras zvejas vietām, tostarp neliela apjoma zvejošana reģionā, vietējo zivju šķirnes, dažādi zvejas rīki un receptes zivju pagatavošanai. Trešo nometni organizēja kaimiņos esošā Igaunijas LAG grupa, un tajā tika piedāvātas ar vidi saistītas tēmas.

Results: 

Tika organizētas trīs nometnes, ko apmeklēja vairāk nekā 75 bērni no abām valstīm. Tika organizētas vairākas darbnīcas, tematiskās nedēļas nogales un pasākumi, lai veicinātu uz uzņēmējdarbību vērstu domāšanu jauniešu vidū. Šajos pasākumos piedalījās vairāk nekā 2000 dalībnieku. Taču uzņēmējdarbības veicināšana jauniešu vidū un sadarbība starp divām kaimiņos esošām teritorijām ir ilgtermiņa projekts, un pašlaik vēl nav zināma šī projekta faktiskā ietekme. Taču projekts jau ir spējis efektīvi apvienot jauniešus no abiem reģioniem, atjaunojot ilglaicīgu kultūras apmaiņu organizēšanu. Turpmākajos gados plānotas vairākas citas aktivitātes.

Transferability: 

Šāda veida projektu iespējams atkārtot dažādos LAG vai FLAG reģionos, kur jaunieši var iegūt no apmaiņām ar kaimiņos esošiem reģioniem ar noteiktām tradīcijām un kopīgu vēsturi. Tāpat apmaiņas pasākumi starp dažādiem reģioniem var sniegt priekšrocības, taču kopīgus uzdevumus bieži vieglāk izvirzīt reģioniem, kam ir vairāk kopīga. Vadošā partnera rīcībā jābūt pietiekamiem resursiem, lai spētu koordinēt un pārraudzīt projekta ieviešanu.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

  • Secinājumi: Sadarbības projektam nepieciešams īss, taču precīzs plāns, kurā detalizēti izklāstīti visu iesaistīto partneru uzdevumi. Tāpat nepieciešama laba saziņas plūsma, lai informētu iesaistītās puses par projekta gaitu, turpmākajiem soļiem un nepieciešamo iesaisti.
  • Ieguldījums uz sabiedrību orientēta vietējās attīstības (community-led local development) mērķī: Sadarbība

Total project cost and funding

Total project cost: €192 725 (€127 725 EAFRD and €46 420 EMFF).

Each partner financed the costs of the activities developed in its area.

Estonian FLAG grant: €35 000

  • EU contribution (EMFF): €31 500
  • National co-financing: €3 500

Finnish FLAG grant: €18 650

  • EU contribution (EMFF): €14 920
  • National co-financing: €3 730

Funding

Total project cost €192 725

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2017 to Jan 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Lembo Pikkamäe
+372 5340 7663
Estonia
Publication date: 
19/12/2017
PDF Version