FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Mobiilisovellus saalistietojen ilmoittamiseen

Country:
Itä-Suomen kalatalousryhmä on tukenut saalistietojen ilmoittamiseen tarkoitetun mobiilisovelluksen kehittämistä suomalaisille sisävesikalastajille. Ammattikorkeakoulun kehittämä sovellus, joka otettiin käyttöön toukokuussa 2020, parantaa saalistietojen keruuta ja jäljitettävyyttä koko kalastuksen arvoketjussa.

Description

Suomessa tuli vuonna 2016 voimaan uusi kalastuslaki, joka velvoittaa sisävesikalastajat keräämään ja ilmoittamaan saalistietonsa. Saaliit kirjattiin aluksi paperilomakkeille tai monimutkaisten sähköisten järjestelmien kautta, mikä vei kalastajilta paljon aikaa. Sitten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu kehitti ja testasi Itä-Suomen kalatalousryhmän aloitteesta järjestelmän, jossa kalastajat voivat ilmoittaa luvut yksinkertaisella älypuhelinsovelluksella. Kalatalousryhmä kokosi työtä varten yhteen sovelluskehittäjiä, kalastuksenhoitoviranomaisia ja tutkimuskeskuksia ja hankki EMKR-asetuksen 44 artiklan 3 kohdan mukaista rahoitusta. Se myös osallistui aktiivisesti hankkeen ohjausryhmän toimintaan.

Hankkeella pyritään sekä helpottamaan kalastajien ja valvontaviranomaisten työtä että parantamaan sisävesikalastuksen ekologista kestävyyttä helpottamalla pääsyä luotettaviin ja avoimiin saalistietoihin reaaliajassa. Sovellusta käyttävät kalastajat lataavat saalistietonsa kunkin päivän päätteeksi eivätkä vain kerran vuodessa, kuten kalastuslaki edellyttää. Koska tieto syötetään suoraan Luonnonvarakeskuksen tietokantaan, saaliita ja kalakantoja voidaan seurata säännöllisesti.

Järjestelmän odotetaan myös parantavan kalastajien myyntimahdollisuuksia ja hyödyttävän kuluttajia, koska tuotteet voidaan jäljittää kaikkien arvoketjun vaiheiden kautta pyyntiin saakka. Jos järjestelmää kehitetään edelleen, kuluttajat voivat sen avulla tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja jopa saada tietoa erilaisten kalastustuotteiden ympäristövaikutuksista.

Results: 

Onnistuneesti kehitetty sovellus paransi saalistietojen keruuta sekä sisävesien kalakantojen valvontaa ja hoitoa. Hankkeella on myös luotu kalastusalan ja tutkimuksen välisiä synergioita ja parannettu osapuolten välistä viestintää.

Transferability: 

Hanke on onnistunut esimerkki siitä, miten uudet teknologiat voivat parantaa pienimuotoista kalastusta koskevan tiedon keruuta. Vastaavia sovelluksia, jotka helpottavat kalastuksenhoidon ja kalastuspolitiikan edellyttämän tiedon keruuta, voidaan käyttää muillakin sisävesialueilla sekä rannikkokalastuksessa.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Kokemukset: Uuden teknologian soveltuvuuden takaamiseksi kohdeyleisöä on kuultava suunnittelutyön alusta asti. Toimivuuden varmistamiseksi on myös kiinnitettävä huomiota helppouden ja koulutuksen saatavuuden kaltaisiin asioihin. Sovellussuunnittelijoilta, rahoittajilta ja muilta sidosryhmiltä vaaditaan joustavuutta, koska teknisten ominaisuuksien jatkuva kehittyminen saattaa edellyttää säännöllisten muutosten tekemistä hankkeen elinkaaren aikana.

Vaikutus paikallisyhteisöjen kehittämishankkeiden edistämiseen: c) kalastus- ja vesiviljelyalueiden ympäristövarojen lisääminen ja hyödyntäminen.

Funding

Total project cost €139 971
FLAG grant €139 971
  • EMFF, Article 44.3
    139 971
Beneficiary contribution €15 552

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2017 to Mar 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

South-Eastern Finland University of Applied Sciences

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Pekka Sahama
+358 50 5502100
Finland
Publication date: 
18/01/2021
PDF Version