FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Mobiilirakendus kalapüügiandmete aruandluseks

Country:
Ida-Soome FLAG on toetanud mobiilirakenduse loomist Soome siseveekaluritele oma kalapüügiandmete registreerimiseks. Rakenduskõrgkooli välja töötatud ja 2020. aasta mais kasutusele võetud tööriist aitab parandada püügiandmete kogumist ja jälgitavust kogu kalanduse väärtusahela ulatuses.

Description

2016. aastal jõustus uus Soome kalandusseadus, mille kohaselt nõutakse siseveekaluritelt oma saagi kogumist ja sellest teatamist. Esialgu registreeriti kalapüügi andmed paberkandjal või keeruliste elektrooniliste süsteemide kaudu, mille täitmine oli kaluritele aeganõudev. Seejärel arendas Ida-Soome rakenduskõrgkool Kagu-Soome FLAGi algatusel välja süsteemi, mis võimaldas kaluritel teatama oma püügiandmetest, kasutades selleks lihtsat nutirakendust. Selleks viis FLAG omavahel kokku rakenduste arendajad, kalanduse korraldamise asutused ja uurimiskeskused ning tagas rahastuse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) artikli 44.3 kohaselt. FLAG oli ka projekti juhtkomitee aktiivne liige.

 

Lisaks kalurite ja kontrolliasutuste töö lihtsustamisele on projekti eesmärk parandada sisevete kalanduse ökoloogilist jätkusuutlikkust, hõlbustades juurdepääsu usaldusväärsetele ja läbipaistvatele püügiandmetele reaalajas. Rakendust kasutavad kalurid esitavad kalapüügiandmed iga päeva lõpus, mitte ainult üks kord aastas, nagu seadus nõuab. Andmed sisestatakse otse Soome loodusvarade instituudi andmebaasi, mis võimaldab saaki ja kalavarusid regulaarselt jälgida.

Eeldatakse, et süsteem parandab ka kalurite kaubandusvõimalusi ja toob kasu tarbijatele, kuna tooteid saab kogu väärtusahelas jälgida kuni nende päritoluni. Edasise arendamise korral võimaldab süsteem tarbijatel teha teadlikke valikuid ja saada isegi juurdepääs eri kalandustoodete keskkonnamõju puudutavale teabele.

Results: 

Rakendus töötati edukalt välja ning see parandab püügiandmete kogumist, sisevete kalavarude seiret ja haldamist. Projekt on loonud ka sünergia kalandussektori ja teadusuuringute vahel ning tõhustanud asjaosaliste vahelist suhtlust.

Transferability: 

Projekt on edukas näide sellest, kuidas uued tehnoloogiad võivad parandada väikesemahulise kalanduse andmekogumist. Sarnaseid rakendusi saab kasutada nii teistes sisepiirkondades kui ka rannakalanduses, et hõlbustada kalavarude majandamise ja poliitika tõhusaks teavitamiseks vajalike andmete kogumist.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Kogemus Uute tehnoloogiate väljatöötamise protsessi peab nende sobivuse tagamiseks algusest peale kaasama ka sihtrühma. Samuti on koolituse tõhususe maksimeerimiseks olulised sellised aspektid nagu koolituse lihtsus ja kättesaadavus. Tehniliste funktsioonide pidev arendamine, mis võib tähendada korrapäraseid muudatusi, mida rakendatakse sama projektitsükli jooksul, nõuab ka rakenduste arendajatelt, rahastajatelt ja muudelt sidusrühmadelt paindlikkust.

Panus kogukonna juhitud kohaliku areng eesmärgi saavutamisse: c) Kalandus- ja vesiviljelusalade keskkonnavarade tõhustamine ja kapitaliseerimine.

Funding

Total project cost €139 971
FLAG grant €139 971
  • EMFF, Article 44.3
    139 971
Beneficiary contribution €15 552

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2017 to Mar 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

South-Eastern Finland University of Applied Sciences

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Pekka Sahama
+358 50 5502100
Finland
Publication date: 
18/01/2021
PDF Version