FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για την αναφορά αλιευτικών δεδομένων

Country:
Η ομάδα FLAG Ανατολικής Φινλανδίας έχει υποστηρίξει τη δημιουργία μιας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου για τους αλιείες εσωτερικών υδάτων της Φινλανδίας με σκοπό την καταγραφή των αλιευμάτων τους. Το εργαλείο που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και ξεκίνησε να χρησιμοποιείται το Μάιο του 2020 θα ενισχύσει τη συλλογή και την ιχνηλασιμότητα των αλιευτικών δεδομένων σε όλο το εύρος της αλιευτικής αλυσίδας αξίας.

Description

Το 2016 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος φινλανδικός νόμος για την αλιεία, σύμφωνα με τον οποίο οι αλιείς εσωτερικών υδάτων οφείλουν να συγκεντρώνουν και να δηλώνουν τα αλιεύματά τους. Αρχικά, η καταγραφή των αλιευμάτων γινόταν σε έντυπη μορφή ή μέσω περίπλοκων ηλεκτρονικών συστημάτων, τα οποία ήταν χρονοβόρα κατά τη συμπλήρωσή τους από τους αλιείς. Στη συνέχεια, με πρωτοβουλία της ομάδας FLAG Ανατολικής Φινλανδίας, το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Νοτιοανατολικής Φινλανδίας εκπόνησε και δοκίμασε ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει στους αλιείς να δηλώνουν αυτά τα αριθμητικά στοιχεία χρησιμοποιώντας μια απλή εφαρμογή στα έξυπνα κινητά τους τηλέφωνα. Για το σκοπό αυτό, η ομάδα FLAG συγκέντρωσε φορείς ανάπτυξης εφαρμογών, αρχές διαχείρισης της αλιείας και ερευνητικά κέντρα, ενώ διασφάλισε επίσης χρηματοδότηση δυνάμει του άρθρου 44.3 του κανονισμού ΕΤΘΑ. Η ομάδα ήταν επίσης ενεργό μέλος της διοικούσας επιτροπής του έργου.

Πέραν την απλοποίησης του έργου των αλιέων και των αρχών ελέγχου, το έργο αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της οικολογικής βιωσιμότητας της αλιείας εσωτερικών υδάτων μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε αξιόπιστα και διαφανή δεδομένα αλιευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Οι αλιείς που χρησιμοποιούν την εφαρμογή μεταφορτώνουν τα δεδομένα των αλιευμάτων τους στο τέλος κάθε ημέρας και όχι μόλις μία φορά ετησίως, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Οι πληροφορίες διοχετεύονται απευθείας στη βάση δεδομένων του Φινλανδικού Ινστιτούτου Φυσικών Πόρων, επιτρέποντας την παρακολούθηση αλιευμάτων και αποθεμάτων ιχθύων σε τακτική βάση.

Tο σύστημα αναμένεται επίσης να βελτιώσει τις ευκαιρίες των αλιέων στην αγορά και να ωφελήσει τους καταναλωτές, καθώς τα προϊόντα θα μπορούν να ιχνηλατηθούν κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας αξίας μέχρι την προέλευσή τους. Εάν αναπτυχθεί περαιτέρω, το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές ή ακόμη και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο διαφόρων αλιευτικών προϊόντων.

Results: 

Η εφαρμογή εκπονήθηκε με επιτυχία, βελτιώνοντας τη συλλογή των αλιευτικών δεδομένων, καθώς και την παρακολούθηση και διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων στα εσωτερικά ύδατα. Το έργο δημιούργησε επίσης συνέργειες μεταξύ του αλιευτικού τομέα και της έρευνας, ενώ βελτίωσε επίσης την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Transferability: 

Το έργο αποτελεί επιτυχές παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο της αλιείας μικρής κλίμακας. Παρόμοιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες εσωτερικές περιοχές, καθώς και για την παράκτια αλιεία, με σκοπό τη διευκόλυνση της συλλογής δεδομένων που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική ενημέρωση της διαχείρισης και των πολιτικών για την αλιεία.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Διδάγματα: Προκειμένου να διασφαλίζεται η καταλληλότητά τους, ο σχεδιασμός των νέων τεχνολογιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κοινό στο οποίο αυτές απευθύνονται από την πρώτη κιόλας στιγμή. Επίσης, πτυχές όπως η απλότητα και η διαθεσιμότητα κατάρτισης είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους. Η συνεχής εξέλιξη των τεχνικών χαρακτηριστικών, η οποία θα μπορούσε να συνεπάγεται την εφαρμογή τακτικών αλλαγών κατά τη διάρκεια του ίδιου κύκλου έργου, προϋποθέτει επίσης ευελιξία από πλευράς των σχεδιαστών εφαρμογών, των χρηματοδοτών και άλλων εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων.

Συνεισφορά στον στόχο της ΤΑΠΤΟΚ: γ) βελτίωση και κεφαλαιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Funding

Total project cost €139 971
FLAG grant €139 971
  • EMFF, Article 44.3
    139 971
Beneficiary contribution €15 552

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2017 to Mar 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

South-Eastern Finland University of Applied Sciences

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Pekka Sahama
+358 50 5502100
Finland
Publication date: 
18/01/2021
PDF Version