FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Από τα θαλάσσια απορρίμματα στα εργαλεία για τον κλάδο της αλιείας

Country:
Η ομάδα FLAG Costa Sostible έχει υποστηρίξει την ανακαίνιση ενός εγκαταλελειμμένου σχολείου της περιοχής προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως νέο κέντρο μετασχηματισμού θαλάσσιων απορριμάτων από τρεις συλλόγους ατόμων με αναπηρία.

Description

Το έργο προωθείται από τον τοπικό Σύλλογο Γυναικών του Κλάδου της Αλιείας, σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο (το οποίο έχει προσφέρει ως δωρεά το κτίριο του σχολείου), καθώς και από τρεις συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν:

  • Γενική επισκευή και εξοπλισμό του νέου κέντρου μετασχηματισμού θαλάσσιων απορριμάτων·

  • κατάρτιση (περιλαμβανομένων εκπαιδευτικών επισκέψεων) για τα μέλη των συλλόγων σχετικά με τον κλάδο της συλλογής οστρακόδερμων, τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων·

  • εργαστήριο για επαγγελματίες της αλιείας στο σχεδιασμό αλιευτικών εργαλείων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της A Coruña, για την παραγωγή πρωτοτύπων και την παροχή δυνατότητας στον αλιευτικό κλάδο να δοκιμάζει τα προϊόντα·

  • οργάνωση και υλοποίηση δράσεων καθαρισμού παραλιών από άτομα με αναπηρίες, καθώς και δημιουργία σημείων συλλογής κοντά σε μονάδες ελέγχου για τη συλλογή οστρακόδερμων·

  • οργάνωση εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών και την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα σε τοπικό επίπεδο, περιλαμβανομένης της έκθεσης ορισμένων από τα υλικά αποβλήτων που συλλέγονται·

  • σχεδιασμό και υλοποίηση μιας εκστρατείας διάδοσης και επικοινωνίας σχετικά με το έργο.

Κεφαλαιοποιώντας τα αποτελέσματα προηγούμενου έργου FLAG που προώθησε ένας από τους εμπλεκόμενους συλλόγους, η εν λόγω πρωτοβουλία θα παράσχει στους τρεις συλλόγους μια μεγαλύτερη εγκατάσταση για την αποθήκευση, τη διαλογή και την επεξεργασία των πλαστικών θαλάσσιων απορριμάτων, καθώς και για την εκπαίδευση των μελών τους, μεταξύ άλλων, στη χρήση των νέων μηχανημάτων.

Τα υλικά θα ανακυκλώνονται σε νέα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από τον κλάδο της αλιείας (π.χ. από τους συλλογείς οστρακόδερμων). Τα νέα προϊόντα θα επιλέγονται και θα σχεδιάζονται από τις γυναίκες του κλάδου της αλιείας. Στη συνέχεια θα διατίθενται και θα αγοράζονται από τις αλιευτικές οργανώσεις, οι οποίες θα ανταμείβουν με τον τρόπο αυτό τους κοινωνικούς συλλόγους και τα μέλη τους για το έργο τους.

Results: 

Το έργο εγκρίθηκε μόλις πρόσφατα αλλά αναμένεται να προαγάγει την κατάρτιση ατόμων με αναπηρίες από την περιοχή, καθώς και τη συμμετοχή τους στη διατήρηση των ακτών. Επιπλέον, τα θαλάσσια απορρίμματα, τα οποία προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την αλιευτική δραστηριότητα, θα συλλέγονται και θα ανακυκλώνονται, δίνοντας μια δεύτερη ζωή σε αυτά τα υλικά και μειώνοντας ταυτόχρονα τη ρύπανση των ακτών. Ο απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της κοινότητας για την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της οικονομικής ευημερίας και της κοινωνικής ένταξης στην περιοχή.

Transferability: 

Τα θαλάσσια απορρίμματα είναι ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα για πολλές ομάδες FLAG. Το έργο δείχνει πώς μπορεί να κατευθύνει την περιοχή προς ευκαιρίες στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας – όπως η εξασφάλιση μιας δεύτερης ζωής για τα απόβλητα υλικά, με ταυτόχρονα οικονομικά οφέλη για ομάδες που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό. Για την αποτελεσματική υλοποίηση ενός τέτοιου έργου, είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς τις ανάγκες και τις ικανότητες των διαφόρων ομάδων εντός της κοινότητάς του, καθώς και στον κλάδο της αλιείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι αμφότερα τα ενδιαφερόμενα μέρη επωφελούνται πλήρως από τις ικανότητες του άλλου.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Διδάγματα: Η ομάδα FLAG, ως σύμβουλος και πηγή χρηματοδότησης έργων, έχει σημαντική ικανότητα να δημιουργεί συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερομένων της περιοχής. Το έργο προέκυψε χάρη στα διδάγματα και τις επιτυχίες προηγούμενου έργου, το οποίο οδήγησε στον εντοπισμό δυνητικών συνεργειών μεταξύ διαφορετικών κλάδων της κοινότητας. Είναι σημαντικό να κρατάμε τα μάτια μας ανοιχτά για τέτοιες δυνητικές συνδέσεις και να παραμένουμε ανοιχτοί στην καινοτομία. Αυτό θα μας επιτρέψει να αποκομίσουμε νέα οφέλη με λιγότερο κόπο, επωφελούμενοι από όσα έχουν ήδη δημιουργηθεί ώστε να πετύχουμε νέους στόχους.

Συνεισφορά στον στόχο της ΤΑΠΤΟΚ: β) υποστήριξη της διαφοροποίησης εντός και εκτός του πεδίου της εμπορικής αλιείας, της δια βίου μάθησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

Funding

Total project cost €89 394
FLAG grant €89 394
  • EU contribution (EMFF): €75 985
  • Public contribution (regional): €13 409
Beneficiary contribution €903

Project information

Timeframe of implementation From Apr 2021 to Oct 2022
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Association of Women of the Seo Fisterra Ría Muros-Noia Fishing Sector

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Manuela Oviedo Hermida
+34 981 82 27 54
Spain
Publication date: 
12/11/2021
PDF Version