FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Hälsoutbildare arbetar med fiskare

Official Title: 
Health Trainers working with Fishermen
Country:
Region: 
ID: 
#025-UK210-EN
Ett tvåårigt pilotprojekt för att arbeta med fiskare och förbättra deras generella hälsa och välbefinnande och koppla samman dem med lokala hälso- och sjukvårds- och välbefinnandetjänster.

Description

Fiskare identifierades av den brittiska hälso- och sjukvårdsmyndigheten (National Health Service, NHS) som en grupp som på grund av sitt arbete löpte särskilda hälsorisker. Fiskares hälsa kan påverkas av deras oregelbundna och socialt krävande arbetstider, psykisk och fysisk stress och av arbetsrelaterade skador. Ändå finns det en ovilja bland män, och särskilt fiskare, att uppsöka läkare. 

Efter att inom projektet ha identifierat ett behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i fiskesamhället East Riding, noterade man att hälso- och sjukvårdstjänsterna måste föras nära fiskarna, för att göra dem så lättillgängliga som möjligt Det var så tanken på uppsökande verksamhet föddes. Projektet ville uppmuntra och motivera hela fiskesamhället (inte bara aktiva fiskare) att generellt förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Projektet finansierade två särskilda hälsoutbildare (en man och en kvinna) som baserades på hamnkontoret i Bridlington och på andra landningsplatser längs Holderness-kusten, där de verkade från sjöbodar, magasin m.m. Utbildarna arbetade deltid, 2,5 timmar per dag, vilket gjorde att de kunde vara flexibla och anpassa sig till fiskesamhällets arbetstider. Hälsoutbildarna erbjöd gratis NHS hälsokontroller (blodtryck, kolesterol, vikt och kroppsmassaindex [BMI] samt lungfunktion) och remitterade vid behov till större vårdenheter. Dessutom anordnades en ”fit2fish”-tävling, för att uppmuntra fiskare att vara mer fysiskt aktiva, liksom seminarier med provsmakning av sund kost. Utöver det praktiska biståndet tog projektet fram nyhetsbrev och "Haynes Manual" hälsoguider. Haynes handböcker är väl kända i engelsktalande länder och är oftast inriktade på väldigt "manliga" aktiviteter, som motorcyklar eller bilreparationer. En rad olika metoder användes för att göra reklam för initiativet bland fiskargrupperna, däribland nyhetsbrev, en tävling och muntlig information.

Trots att detta slags projekt inte ursprungligen hade angetts i FLAG:s lokala utvecklingsstrategi, fanns det ett starkt stöd bland lokala grupper för att på detta sätt stödja fiskare och deras familjer. FLAG kunde fastställa en organisation (NHS) som kunde ha hand om ledningen av programmet och anställa hälsoutbildarna. Projektet finansierades gemensamt av Seamen’s Hospital Society (en nationell välgörenhetsorganisation) och Holderness Coast FLAG.

Results: 

Hälsoutbildarna gav stöd till 165 fiskare och deras familjemedlemmar. 49 hälsokontroller genomfördes, vilka ledde till 40 direkta remisser till allmänpraktiserande läkare (General Practitioner, GP) för vidare utredning. De viktigaste hälsoförbättrande faktorer som fiskare och familjemedlemmar angav som viktiga att förbättra var att äta sunt, gå ned i vikt och röka mindre, där 76 % av klienterna rapporterade att de uppnått de mål de ställt upp för sig själva. En del av framgången kan tillskrivas de 34 fiskare och familjemedlemmar som anmälde sig till FLAG:s ”fit2fish”-tävling.

Transferability: 

Alla fiskare och deras grupper hade fri tillgång till projektet, vilket är viktigt att tänka på om man överväger att överföra projektet. Det kan vara möjligt att låta denna tjänst ”åka snålskjuts” på befintliga tjänster belägna i lämpliga byggnader i hamnarna, något som skulle göra att en del av de övergripande kostnaderna, som lokalhyror, blir lägre.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Fiskare blev engagerade genom att tjänsten gjordes tillgänglig på deras arbetsplatser, så att de utan formaliteter kunde titta in på tider som passade dem. Det tog tid att bygga upp förtroende, men när det väl hade byggts upp spreds information om tjänsten muntligen, där skeppare uppmuntrade sina besättningar att ta vara på tillfället. Eftersom alla inte är stöpta i samma form, är det viktigt att använda olika metoder för att engagera gruppen. Utbildarnas personlighet var viktig – det var viktigt att de var öppna, inte hade några förutfattade meningar och förstod sig på fiskarbefolkningen. Att ha en blandning med en manlig och en kvinnlig utbildare gav en bra balans.

Funding

Total project cost €31 780
FLAG grant €14 300
  • EU contribution (EMFF): €7 150
  • Public contribution (national): €7 150
Beneficiary contribution €17 480
  • Seamen's Hospital Fund
    17 480

Project information

Timeframe of implementation From Jul 2011 to Sep 2013
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

Publication date: 
04/07/2017
PDF Version