FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

FLAG aitab ehitada silda kohalike kalurite ja omavalitsuse vahel, et uuendada

Country:
Region: 
Läänemaal asuv Puise kalasadam on tänu taastamisprojektile ja kohaliku FLAGi toele õitsele löönud.

Description

Läänemaa kalanduse kohalik tegevusrühm (Fisheries Local Action Group, FLAG) toetas Eesti Pruise kalasadama taastamist ja tehnikaga varustamist. Projekt aitas elavdada nii rannaäärset kalandust kui ka turismi. Multifunktsionaalse sadama ehitamine hõlmas meretaristu ja sadamarajatiste renoveerimist. Lisaks ehitati uus kai, ujuvsillad ja kaitsevõrgud.

Kalanduse kohaliku tegevusrühma ülesandeks oli anda nõu ning vahendada kalurite ja kohalike omavalitsuste suhtlust, et muuta Puise sadam Läänemaa suurimaks kalasadamaks. FLAG tutvustas kohalikule omavalitsusele võimalusi ELi toe saamiseks. Lisaks mobiliseeris FLAG kalureid, et need panustaksid oma aega ja energiat Puise sadama idee arendamisele.

Kuna sadamarajatised olid vananenud ja ebapiisavad, oli professionaalne kalastamine muutunud väga keeruliseks. Taastamisprojektiga tehti algust 2011. aastal, kui 14 kohapeal tegutsevat kalurit said kokku kohaliku omavalitsusega, et arutada sadamataristu taastamist ja varustamist. Kohalikud kalurid olid seotud ka mitmete ostude planeerimise juures. Tänaseks töötab sadamas ligi 25 professionaalset kalurit. Projekt on jõudmas lõpule ning nii kalurite arv kui teenitav kasum on juba kasvanud. Sadamas on uus kalurite maja, kalade jahutusruum, säilituskastid ja vahendid saagi kaalumiseks. Lisaks osteti kauba, kalakastide ja -võrkude transportimiseks uus kaubik ja kraana.

Puise sadama taastamisest ei saa kasu ainult kalurid. Sadama lähedal tegutseb kolm kohalikku turismi ja meelelahutusega tegelevat ettevõtet,. Puise on muutunud sealsele kogukonnale oluliseks kokkusaamiskohaks ja igal aastal korraldatakse seal mitmeid kala-/mereüritusi.

Fishermen are not the only ones to benefit from the redevelopment at Puise. Near the port, three local companies provide tourism services and maritime activities. Puise has become an important gathering point for the local community and hosts various fishery / maritime events every year.

Results: 

Taastatud sadamas on kohalikel kaluritel palju lihtsam oma saaki kaldale tuua ning jahutus- ja säilituskohtade rajamine on tõstnud müüdava kala kvaliteeti. Kalurite omavaheline koostöö on arenenud nii kaugele, et ka saagi turustamine käib neil kollektiivselt. Puises saavad kalastada ka pühapäevakalurid, mis vähendab survet Matsala rahvuspargile.

Transferability: 

Selline projekt sobib ka teistele FLAGidele, kes tegutsevad kohas, kus sadam vajab uuendamist ja kohalikud kalurid ootavad projektidesse kaasamist. Puise sadama uuendamine näitab, kuidas saab FLAG edendada kohaliku omavalitsuse, kalurite ja turismiettevõtete vahelist koostööd ja suhtlust.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Õppetunnid Kohaliku omavalitsuse ja kalurite vahelise koostöö organiseerimine on keeruline, kuid tehtav. Kui FLAG nõustab mõlemaid pooli ja ennetab tekkivaid vajadusi, võib tulemus olla väga positiivne. Projekti võivad aeglustada konkureerivad ärihuvid.
  • Panus CLLD eesmärgi saavutamiseks Kohalike kalurite rolli tugevdamine ning kalavarude ja merendustegevuse kontrollimine.

Funding

Total project cost €566 919
FLAG grant €566 919
  • EU contribution (EMFF): €481 881
  • Public contribution (national): €85 038
Beneficiary contribution €117 619

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Margus Medell
+372 528 6024
Estonia

Organisation Contacts

Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ
Mr. Margus Medell
+372 528 6024
Estonia
Publication date: 
12/12/2018
PDF Version