FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Gospody rybackie - Podniesienie jakości produktów i usług w lokalnych restauracjach rybnych

Official Title: 
Σχέδιο Χορηγιών για Εκσυγχρονισμό των Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής (Ψαροταβέρνες)
Country:
ID: 
GPP012-CY01
Projekt "Gospody rybackie" ma na celu podniesienie standardów jakości miejscowych restauracji specjalizujących się w rybach i owocach morza - ich produktów i możliwości przyjmowania gości - w szczególności poprzez poprawę wykorzystania świeżych produktów rybołówstwa i stosowanie atrakcyjnych narzędzi komunikacyjnych.

Description

W trakcie publicznych konsultacji przeprowadzonych w ramach przygotowania przez LGR do Larnaka i Famagusta strategii rozwoju lokalnego, miejscowi przedsiębiorcy branży gastronomicznej, operatorzy turystyczni i konsumenci wyrazili potrzebę poprawy jakości usług świadczonych przez lokalne restauracje rybne w celu zwiększenia satysfakcji klienta, a konsekwencji dochodów osiąganych na tym obszarze. Aby to osiągnąć, potrzebny był wspólny wysiłek w celu przyjęcia wspólnych standardów jakości, spójności przekazu komunikacyjnego na temat świeżości produktów oraz podniesienia ogólnego poziomu świadczonych usług.

Na tej podstawie LGR opracowała projekt "Gospód rybackich". Jako pierwszy krok rozpoczęto w 2014 roku badanie rynku, aby wyznaczyć nowy standard jakości dla restauracji rybnych. Poprzez wywiady z właścicielami restauracji i kwestionariusze skierowane do konsumentów, władz lokalnych, biur podróży, rybaków i innych podmiotów lokalnych, badanie pozwoliło określić konkretne oczekiwania każdej zainteresowanej strony. Określono obszary do poprawy, na przykład różnorodność i jakość serwowanych ryb i owoców morza, sposób ich prezentowania, a także informacje o produktach i języki, w jakich były one dostępne.

W drugim etapie, LGR wystosował prośbę o nadsyłanie wniosków o dofinansowanie podniesienia jakości w miejscowych restauracjach rybnych, w oparciu o wspólny standard i o inne rekomendacje wynikające ze wstępnego badania.

LGR zorganizował spotkania i sesje informacyjne w celu pomocy wnioskodawcom i w rezultacie 15 restauracji serwujących owoce morza z powiatów przybrzeżnych Larnaki i Famagusty opracowało wnioski o wsparcie poprawy ich standardów jakości. Na podstawie jakości tych propozycji modernizacji, LGR wybrała dwanaście, które otrzymały wsparcie i mogły zrealizować swoje inwestycje.

Results: 
 • Liczba utworzonych miejsc pracy: 6
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy: 36 
 • Zaobserwowano zwiększenia zainteresowania konsumentów świeżymi produktami rybackimi
 • Wytworzony dodatkowy dochód: około 10%

 

Po tych pozytywnych wynikach, LGR będzie wspierać utworzenie "Lokalnego Porozumienia na rzecz Jakości" dla okolicznych restauracji rybnych w bieżącym okresie programowania (2014-2020). Porozumienie będzie obejmować ulepszone standardy jakości, specyficzne wymagania (podkreślając stosowanie lokalnych produktów rybołówstwa) oraz plan marketingowy.

Beneficjent: 12 restauracji rybackich w 5 miejscowościach:

 1. w Paralimni: Kalamies, Karas, Spartiatis
 2. w Agia Napa: Vasos, Isaak
 3. w Liopetri: Potamos
 4. w Larnaca: Psarolimano, Zephyros, Dionysos, Monte Carlo
 5. w Zygi: Captain’s Table, Koumparis.
Transferability: 

Wokół wybrzeża UE, restauracje rybne są kluczowymi generatorami dochodów społeczności rybackich. Jednakże mają one często problemy ze standardami jakości i ze sprostaniem oczekiwaniom klientów w bardzo konkurencyjnym środowisku lokalnym. Ten projekt stanowi udany przykład wspólnie zarządzanej kampanii poprawy jakości i promocji.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
 • Wnioski: Czynnikami decydującymi o sukcesie tego projektu było jego opracowanie na podstawie jasno określonych potrzeb określonych w trakcie publicznych konsultacji (obejmujących szerokie spektrum interesariuszy, w tym rybaków).
 • Wkład w realizację celów RLKS:
  • podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury; 
  • wspieranie różnicowania działalności w ramach sektora rybackiego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;
  • propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Funding

Total project cost €769 345
FLAG grant €309 690
 • EU contribution (EMFF): €154 845
 • Public contribution (national): €154 845
Beneficiary contribution €459 655
 • Lead partner: €459 655

Project information

Timeframe of implementation From May 2014 to Mar 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Eudokia Balamou
+357 24 815280
Cyprus
Publication date: 
16/09/2016
PDF Version